จีคลับคาสิโน สมัคร NOVA88 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วม

จีคลับคาสิโน สมัคร NOVA88 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Betsson AB (มหาชน)13 เมษายน 2554 10:11 น. เวลาออมแสงตะวันออสตอกโฮล์ม–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2561 ขอเชิญผู้ถือหุ้นของ Betsson AB (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 22.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ที่ Regeringsgatan 28 ในสตอกโฮล์ม

ประกาศเข้าร่วม ฯลฯผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี (“AGM”) จะต้องเข้าสู่ทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ถือโดย Euroclear Sweden AB ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 แลแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมภายในเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 255การแจ้งการมีส่วนร่วมในการประชุมต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทตามที่อยู่ที่

Betsson AB, Regeringsgatan 28, 111 จีคลับคาสิโน 53 Stockholm แจ้งยังอาจจะทำโดยทางโทรศัพท์ +46 (0) 00 403 8-506 โดยโทรสาร +46 (0) 57 44 8-735 หรือทาง e-mail: info@betssonab.com ในการแจ้งการเข้าร่วม ผู้ถือหุ้นต้องระบุชื่อ หมายเลขประกันสังคม หรือเลขทะเบียนบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่

เป็นตัวแทนของผู้รับมอบฉันทะควรรวมผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย หนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนโดยการมอบฉันทะจะมีอยู่บนเว็บไซต์ของ บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านผู้ได้รับการเสนอชื่อ (Sw. förvaltare) ต้องขอจดทะเบียนหุ้นชั่วคราวในนามของตนเอง กับ Euroclear Sweden AB ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับการลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องติดต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อล่วงหน้าในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

วาระที่เสนอ1. วาระที่เสนอ2. การเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น3. การเลือกตั้งประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น4. การจัดทำและอนุมัติทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น5. การอนุมัติวาระการประชุม

6. การเลือกตั้งบุคคลหนึ่งหรือสองคนเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุม7. การพิจารณาว่าได้มีการเรียกประชุมโดยถูกต้องหรือไม่8. คำชี้แจงของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร9. การนำเสนอรายงานประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานประจำปีของกลุ่มและรายงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

10. มติรับรองงบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทแม่และกลุ่มบริษัท11. มติการจัดสรรรายได้ของบริษัทตามงบดุลที่ได้รับอนุมัติ12. มติให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นจากความรับผิด13. การกำหนดจำนวนกรรมการและรองกรรมการบริษัท14. การกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะจ่ายให้กับกรรมการและผู้สอบบัญชี

15. การเลือกตั้งกรรมการและประธานกรรมการบริษัท16. การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา17. มติเกี่ยวกับแนวทางค่าตอบแทนผู้บริหารระดับส18. มติแก้ไขข้อบังคับ19. การแบ่งส่วนแบ่งและขั้นตอนการแลกของรางวัลอัตโนมัติ รวม(ก) มติให้ดำเนินการแบ่งส่วนแบ่ง(ข) มติให้ลดทุนโดยการไถ่ถอนหุ้นโดยอัตโนมัติ และ

(ค) มติให้เพิ่มทุนโดยใช้การออกโบนัส. มติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจซื้อคืนและโอนหุ้นของบริษัทเอง2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทวินิจฉัยการออกหุ้น3. ปิดการประชุมข้อเสนอการเลือกตั้งประธาน AGM (ข้อ 2)

คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย Michael Knutsson (ประธานคณะกรรมการสรรหา), Per Hamberg, Christoffer Lundström และ John Wattin เสนอให้แต่งตั้ง John Wattin เป็นประธาน AGMเงินปันผล (ข้อ 10)

คณะกรรมการเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการได้เสนอวิธีการไถ่ถอนหุ้นตามข้อ 19 ด้านล่างแทน

การเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น (ข้อ 12-15)

คณะกรรมการสรรหาเสนอให้คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกเจ็ดคนโดยไม่มีผู้แทนสำหรับช่วงเวลาจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป คณะกรรมการสรรหาเสนอให้มีการเลือกตั้งใหม่ของ John Wattin, Per Hamberg, Kicki Wallje-Lund, Patrick Svensk, Carl Lewenhaupt และ Lars Linder Aronson และ Pontus Lindwall ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งจอห์น วัตติน เป็นประธานคณะกรรมการอีกครั้งจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และให้ปอนทัส ลินด์วอลล์ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการต่อไป ปอนทัส ลินด์วอลล์ ได้รับการเสนอให้เป็นประธานกรรมการบริหารโดยได้รับผลประโยชน์ในการจ้างงานเช่นเดียวกับที่เขาได้รับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

หาก Pontus Lindwall ยังคงเป็น CEO ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2011 เสนอให้ John Wattin ยังคงเป็นประธานคณะกรรมการจนกว่าจะมีการดำเนินการเปลี่ยน CEO และยื่นคำขอจดทะเบียนเกี่ยวกับการแทนที่ดังกล่าวกับสำนักงานทะเบียนบริษัทของสวีเดน (Sw. Bolagsverket) และ Pontus Lindwall จะเป็นประธานคณะกรรมการในช่วงเวลาหลังจากนั้น

ค่าธรรมเนียมที่เสนอสำหรับคณะกรรมการคือ 1,775,000 โครนสวีเดน โดย John Wattin จะได้รับ 400,000 โครนสวีเดน และสมาชิกคนอื่นๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งโดย AGM จะได้รับคนละ 275,000 SEK สมาชิกของคณะกรรมการที่ว่าจ้างโดยบริษัทจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมใดๆ เสนอให้ชำระค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้

คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าหากเป็นไปได้จากมุมมองด้านภาษีและอยู่ภายใต้ต้นทุนที่เป็นกลางสำหรับบริษัท สมาชิกของคณะกรรมการอาจออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม หากสมาชิกคณะกรรมการออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่ากับเงินประกันสังคมและภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (ข้อ 16)

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีคะแนนเสียงรวมกันมากกว่าร้อยละ 42 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขั้นตอนการเตรียมการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ คณะกรรมการสรรหาจะต้องจัดเตรียมและส่งข้อเสนอสำหรับการเลือกตั้งประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2555 สมาชิกของคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี (หากจะ

เลือกผู้ตรวจสอบบัญชี) รวมทั้งค่าธรรมเนียม ประธานกรรมการจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน คณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท จะจัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2554 โดยการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในขณะนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาจะสิ้นสุดลงจนกว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นใหม่ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาส่วนใหญ่อาจไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทหรือถูกว่าจ้างโดยบริษัท ถ้ากรรมการลาออกก่อนสิ้นสุดการ

ทำงาน ให้แต่งตั้งกรรมการแทนในลักษณะที่สอดคล้องกัน กรรมการสรรหาแต่งตั้งประธานกรรมการกันเอง องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกาศก่อนการประชุมสามัญไม่เกินหกเดือน สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาส่วนใหญ่อาจไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทหรือถูกว่าจ้างโดยบริษัท ถ้ากรรมการลาออกก่อนสิ้นสุดการทำงาน ให้แต่ง

ตั้งกรรมการแทนในลักษณะที่สอดคล้องกัน กรรมการสรรหาแต่งตั้งประธานกรรมการกันเอง องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกาศก่อนการประชุมสามัญไม่เกินหกเดือน สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาส่วนใหญ่อาจไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทหรือถูกว่าจ้างโดยบริษัท ถ้ากรรมการลาออกก่อนสิ้นสุดการทำงาน ให้แต่งตั้งกรรมการ

แทนในลักษณะที่สอดคล้องกัน กรรมการสรรหาแต่งตั้งประธานกรรมการกันเอง องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกาศก่อนการประชุมสามัญไม่เกินหกเดือน กรรมการสรรหาแต่งตั้งประธานกรรมการกันเอง องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกาศก่อนการประชุมสามัญไม่เกินหกเดือน กรรมการสรรหาแต่งตั้งประธานกรรมการกันเอง องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกาศก่อนการประชุมสามัญไม่เกินหกเดือน

มติเกี่ยวกับแนวทางกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ข้อ 17)

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้นำแนวทางค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่รับรองในการประชุมสามัญประจำปี 2553 มาใช้บังคับต่อไป

มติแก้ไขข้อบังคับบริษัท (ข้อ 18)

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติในการแก้ไขมาตรา 9 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อปรับข้อบังคับของบริษัทให้เป็นบทบัญญัติใหม่ในพระราชบัญญัติบริษัทสวีเดน (2005:551) (Sw. aktiebolagslagen) ข้อเสนอของคณะกรรมการหมายความว่าให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีมีกำหนดสี่ปี

การแตกหุ้นและการไถ่ถอนหุ้นโดยอัตโนมัติ (ข้อ 19)

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติเกี่ยวกับขั้นตอนการไถ่ถอนหุ้นโดยอัตโนมัติตามข้อเสนอด้านล่าง เสนอให้นำการตัดสินใจมารวมกันเป็นหนึ่งการตัดสินใจ

มติในการดำเนินการแบ่งส่วนแบ่ง (ข้อ 19 ก)

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติในการดำเนินการแบ่งหุ้น โดยที่หนึ่งหุ้นใน Betsson จะถูกแปลงเป็นสองหุ้น หนึ่งในหุ้นเหล่านี้จะเรียกว่าหุ้นไถ่ถอน คณะกรรมการบริษัทเสนอให้กำหนดบันทึกการแตกหุ้นเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

มติลดทุนโดยการไถ่ถอนหุ้นอัตโนมัติ (ข้อ 19 ข)

คณะกรรมการเสนอให้ลดทุนเรือนหุ้นลง 39,653,720 โครนสวีเดน โดยการไถ่ถอนหุ้น Series A จำนวน 5,420,000 หุ้น และหุ้น Series B จำนวน 34,233,720 หุ้น เพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นที่จะไถ่ถอนคือหุ้นที่เรียกว่าหุ้นไถ่ถอนหลังจากแบ่งหุ้นตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับแต่ละหุ้นที่ไถ่ถอนคือ 7.00 โครนสวีเดน ไม่มีราคาขายคืนสำหรับหุ้นที่ไถ่ถอนของ Series A หรือ Series B ที่บริษัทถืออยู่ มูลค่าการแลกรับสูงสุดจะเป็น 275,759,155 โครนสวีเดน

มติการเพิ่มทุนโดยใช้การออกโบนัส (ข้อ 19 ค)

เพื่อให้บรรลุขั้นตอนการไถ่ถอนที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานจดทะเบียนบริษัทสวีเดนหรือศาลยุติธรรม คณะกรรมการเสนอให้ฟื้นฟูทุนเรือนหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนเดิมโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 39,653,720 โครนสวีเดน ผ่านการออกโบนัสโดยการโอนจากทุนไม่จำกัดของบริษัทไปยังทุนเรือนหุ้นของบริษัท จะไม่มีการออกหุ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจซื้อคืนและโอนหุ้นของบริษัทเอง (ข้อ 20)

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีมติให้ซื้อหุ้นคืนในคราวเดียวหรือหลายครั้งก่อนการประชุมสามัญครั้งถัดไป ในจำนวนที่ซื้อได้ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หุ้นในบริษัท หุ้นจะต้องได้มาในตลาดที่มีการควบคุมซึ่งมีการจดทะเบียนหุ้นในบริษัทและในราคาภายในช่วงราคาที่ลงทะเบียนไว้

ณ เวลาใด ๆ เท่านั้น กล่าวคือ ช่วงระหว่างราคาเสนอซื้อสูงสุดกับราคาเสนอซื้อต่ำสุด หรือผ่านการเสนอขายต่อสาธารณะ แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยการซื้อจะต้องเท่ากับราคาหุ้นที่เสนอต่ำสุด ณ เวลานั้น และสูงสุดไม่เกินร้อยละ 150 ของราคาหุ้นที่เสนอในปัจจุบัน

และขอเสนอให้คณะกรรมการมีอำนาจมีมติให้โอนหุ้นของบริษัทเองเป็นการชำระเงินเมื่อได้มาซึ่งบริษัทหรือธุรกิจในราคาเท่ากับราคาหุ้นที่เสนอไว้ ณ เวลาที่โอน

วัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจเหล่านี้เพื่อให้คณะกรรมการมีขอบเขตมากขึ้นในการดำเนินการเมื่อทำงานกับโครงสร้างทุนของบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกระจายทุนไปยังผู้ถือหุ้น

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทวินิจฉัยการออกหุ้น (ข้อ 21)

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการตัดสินใจหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ในการออกหุ้นเพื่อชำระในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้น Series B สูงสุด 4 ล้านหุ้น (สอดคล้องกับการเจือจาง ประมาณร้อยละ 10)

วัตถุประสงค์ของการอนุญาตคือเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท และเพื่อให้บริษัทสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินของตนเองในการชำระเงินสำหรับการซื้อธุรกิจใดๆ ที่บริษัทอาจดำเนินการ มูลค่าตลาดของหุ้นในแต่ละวันที่ออกจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดราคาที่จะออกหุ้น

อื่น

การลงมติที่ถูกต้องตามข้อ 18-21 ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนเสียงที่ออกและจำนวนหุ้นที่เสนอในที่ประชุมใหญ่

ข้อเสนอที่สมบูรณ์ของคณะกรรมการเพื่อการแก้ปัญหาตามข้างต้น รวมถึงรายงานและข้อความที่เกี่ยวข้องมีอยู่ตามที่อยู่ของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น และบนเว็บไซต์ของบริษัทwww.betssonab.comเอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปยังผู้ที่ ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอและแจ้งที่อยู่ทางไปรษณีย์

ตามบทที่ 7 มาตรา 32 ของพระราชบัญญัติบริษัทในสวีเดน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอข้อมูลจากคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายการในวาระและสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท

จำนวนหุ้นและคะแนนเสียง

ณ วันที่ 11 เมษายน 2554 จำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ มีจำนวน 39,653,720 หุ้น คิดเป็นจำนวน 88,433,720 เสียง แบ่งเป็น 5,420,000 หุ้น Series A คิดเป็น 54,200,000 เสียง และ 34,233,720 หุ้น Series B คิดเป็น 34,233,720 เสียง ในวันเดียวกันนั้น บริษัทฯ ถือหุ้น Series B จำนวน 259,555 หุ้น ซึ่งอาจไม่ได้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Betsson กำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับฟังก์ชันการจัดการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
13 เมษายน 2554 10:18 น. เวลาออมแสงตะวันออก
สตอกโฮล์ม–( บิสิเนส ไวร์) — ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Betsson (STO:BETSB) มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของตลาด และรวมเข้ากับความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง Betsson วางแผนที่จะขยายอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดหลัก เช่นเดียวกับในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ในประเทศจีนและอินเดีย ตลาดสำหรับการเล่นเกมบน

อินเทอร์เน็ตยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน การออกใบอนุญาตในระดับประเทศก็มีแนวโน้มไปสู่การยอมรับที่เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้สร้างความเป็นไปได้ที่สำคัญสำหรับ Betsson ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความซับซ้อนของการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า Betsson สามารถขยายเงื่อนไขของตนเองได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ เรากำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับหน้าที่การจัดการ และด้วยเหตุนี้ จึงรับประกันคุณภาพของการขยายอย่างต่อเนื่องของเรา”

ทวีตนี้
ดังนั้น ตัวแทนเจ้าของในคณะกรรมการสรรหาเสนอให้เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกลุ่มคนปัจจุบันคือปอนทัส ลินด์วอลล์ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ปอนทัส ลินด์วอลล์ถือว่า ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารใน Betsson AB

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2011 เสนอให้ Lindwall ยังคงจ้างงานในบริษัทและค่าตอบแทนในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมคณะกรรมการให้กับ Lindwall John Wattin ประธานคณะกรรมการคนปัจจุบันได้รับการเสนอให้ทำงานให้กับ Betsson ต่อไปในฐานะสมาชิกคณะกรรมการใน Betsson AB

คณะกรรมการตั้งใจที่จะแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันของ Betsson Malta Ltd., Magnus Silfverberg เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ใน Betsson AB ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2011 เพื่อทำงานในสตอกโฮล์ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ใน Betsson Malta Ltd. จะได้รับการแต่งตั้งในอนาคตอันใกล้นี้

ลินด์วอลล์จะเป็นผู้นำในการทำงานของคณะกรรมการ และจะทำงานกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ระยะยาวในโลกอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ เรากำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายบริหาร และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการรับรองคุณภาพของการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง” จอห์น วัตติน ประธานคณะกรรมการกล่าว

ธุรกิจหลักของ Betsson AB ประกอบด้วยการลงทุนและการบริหารการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งผ่านพันธมิตรหรือโดยตัวเขาเอง เสนอเกมให้กับผู้ใช้ปลายทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต Betsson AB เป็นเจ้าของ Betsson มอลตาซึ่งดำเนินการ

เกมผ่านการเป็นหุ้นส่วนและเว็บไซต์Betsson Malta ให้บริการโป๊กเกอร์ คาสิโน การพนันกีฬา บัตรขูด บิงโกและเกม ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศสแกนดิเนเวียและส่วนอื่น ๆ ของยุโรป Betsson AB มีรายชื่ออยู่ใน NASDAQ OMX Nordic Mid Cap List (BETS)

ต์ไตรมาสของปี 2011 มูลค่าการซื้อขายรวมของ Finatis มีจำนวน€ 8.0 พันล้านเพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับ 1 เซนต์ ไตรมาสของปี 2010

─ คำอธิบายของการดำเนินงานและเหตุการณ์ที่สำคัญของช่วงเวลาาสิโน: การเจริญเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งมากใน 1 เซนต์ ไตรมาสของปี 2011 (18.8%) – การเจริญเติบโต8.2% ในเช่นสำหรับเช่นพื้นฐานและ 5.7% บนพื้นฐานอินทรีย์ขับเคลื่อนด้วยชีวิตชีวาที่แข็งแกร่งของประเทศ (10.5% ) การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มในฝรั่งเศส (0.2pt) และการยืนยันการฟื้นตัวของ

ราคาผู้นำ.

ใน 1 เซนต์ไตรมาสของปี 2011 มูลค่าการซื้อขายรวมของคาสิโนเพิ่มขึ้น 18.8% การเปลี่ยนแปลงในขอบเขตการควบรวมกิจการมีส่วนร่วมในทางบวกกับการปรับแต่ง 10.6% ส่วนใหญ่เกิดจากการควบรวมกิจการของ Casas Bahia โดยเกรดเฉลี่ยและบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 1 เซนต์มกราคม 2011 ของการดำเนินงานของคาร์ฟูร์ประเทศไทยโดยบิ๊กซี

อัตราแลกเปลี่ยนและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันมี ผลดีอยู่ที่ 2.5% และ 1% ตามลำดับ ในขณะที่ผลปฏิทินที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์นั้นไม่เอื้ออำนวยในฝรั่งเศส (-0 , 7%) และในต่างประเทศ (-0.8%) การเติบโตของยอดขายปกติอยู่ที่ 4.7% (ไม่รวมน้ำมันเบนซิน)

ในประเทศฝรั่งเศส , ยอดขายเพิ่มขึ้น 3.1% โดยมีกำไรจากส่วนแบ่งการตลาดใน 1 เซนต์ไตรมาส 0.2 จุด ราคาผู้นำยืนยันการฟื้นตัวด้วยยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 3.8%

ไม่รวมน้ำมันและผลกระทบของการปรับย้อนหลังปฏิทินที่ประสิทธิภาพการทำงานของสาขาเดิมGéantคาสิโนจะคล้ายกับที่ 4 วันที่ สี่ของปี 2010 มีส่วนแบ่งตลาดที่มีเสถียรภาพในช่วงระยะเวลา ยอดขายทั้งร้านของ Monoprix, Casino Supermarkets และ Franprix บันทึกผลการปฏิบัติงานที่น่าพอใจ สุดท้ายนี้ ยอดขาย Cdiscount เพิ่มขึ้น 12.2% ออร์แกนิกและตอนนี้สูงกว่ายอดขายที่ไม่ใช่อาหารของ Géant Casino

ระหว่างประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลัก ทั้งในอเมริกาใต้ (11.1%) และเอเชีย (11.7%) ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งของอเมริกาใต้นั้นได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วในบราซิลและโคลอมเบีย เอเชียยืนยัน 1

เซนต์เร่งไตรมาสในการเจริญเติบโตของยอดขายอินทรีย์ของตนสังเกตเห็นแล้วใน 4 TH ไตรมาสปี 2010 ยอดขายระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 44.1% สะท้อนให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของเสซเฮียและคาร์ฟูร์ประเทศไทยและตัวแทน 44% ของยอดขายกลุ่มมากกว่า ระยะเวลา.

Groupe GO กีฬา: รายได้สำหรับ 1 เซนต์ ไตรมาสของปี 2011 ลดลงเล็กน้อย (-2.3% เมื่อเทียบกับ) แต่การปรับปรุงที่สำคัญในแนวโน้มในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมสำหรับไปเล่นกีฬาในประเทศฝรั่งเศสและในประเทศโปแลนด์และยืนยันสังข์ของ พลวัตทางการค้าที่ Courir

ใน 1 เซนต์ไตรมาสของปี 2011 มูลค่าการซื้อขายรวมของ Groupe GO กีฬามีจำนวน 157.8 M €ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับ 1 เซนต์ ไตรมาสของปี 2010 บนเช่นสำหรับเช่นพื้นฐานการจัดเก็บและอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

ในประเทศฝรั่งเศสขายบนพื้นฐานเปรียบของเครื่องหมายGO กีฬา ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับ 1 เซนต์ไตรมาสปี 2010 ลงโทษหลักโดยรายการในช่วงฤดูหนาวข้อเสียที่มีประสิทธิภาพในช่วงต้นปีและเป็นหนึ่งในเดือนมกราคมเป็นเรื่องยาก

สำหรับตลาดทั้ง ขายสินค้าใหม่จะถูกนำไปใช้ในขณะนี้ใน 42 ร้านค้าดังต่อไปนี้การปรับปรุงใหม่ของ 10 ร้านค้าใน 1 เซนต์ ไตรมาส ร้านค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 2010 ยังคงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าส่วนอื่นๆ ของเครือข่าย และในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจึงแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระดับของแบนเนอร์ วิ่ง ยืนยันความสำเร็จของการ

จัดตำแหน่งของตนที่มียอดขายเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับใน 1 เซนต์ไตรมาสของปี 2011 ภายใต้ผลของการผสมผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดระหว่างรองเท้าและสิ่งทอ / อุปกรณ์เสริม, ข้อเสนอที่แตกต่างและการขายสินค้าที่พิสูจน์แล้ว ขณะนี้ ร้านค้า 15 แห่งได้รับการปรับปรุงใหม่และได้บันทึกไว้ว่ามีการเติบโตขึ้นมากกว่า 20 จุดนับตั้งแต่เปิดใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่เหลือของพอร์ตโฟลิโอ

ยอดขายในเทียบเคียงได้กับGO กีฬาโปแลนด์ลดลง 8.0% เมื่อเทียบกับ 1 เซนต์ไตรมาสปี 2010 ยอดขายของแบรนด์ได้รับการลงโทษตามที่ตลาดโดยรวมที่มีอากาศหนาวจัดที่จุดเริ่มต้นของปี อย่างไรก็ตาม เดือนมีนาคม บันทึกการเติบโตเป็นเลขสองหลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าด้วยแนวคิดใหม่ ซึ่งขณะนี้มีการใช้งานในฝูงบินมากกว่าครึ่ง Outlook

คาสิโนมีความมั่นใจในความสามารถในการส่งมอบการเติบโตของรายได้ประจำปีมากกว่า 10% ในอีกสามปีข้างหน้าและยืนยันวัตถุประสงค์ในปี 2554 ในการเสริมสร้างส่วนแบ่งการตลาดในฝรั่งเศสและเพิ่มอัตรากำไรจาก Franprix-Leader

ราคาและการรักษาการเติบโตอินทรีย์ที่สูงและให้ผลกำไร ในระดับสากล คาสิโนจะดำเนินตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์และย้ำวัตถุประสงค์การกำจัด 700 ล้านยูโรในปี 2554

Groupe GO Sportซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลการปฏิบัติงานที่ให้กำลังใจในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ตั้งใจที่จะดำเนินการตามแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมุ่งเน้นที่การใช้งานอย่างต่อเนื่องของแนวคิด GO Sport และ Courir

ใหม่ และเพิ่มความแตกต่างของข้อเสนอ และการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าFoncière Euris จะยังคงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอสังหาริมทรัพย์ของตนต่อไปตามสภาวะตลาดและแนวโน้มของโครงการ

นอกจากนี้Rallye ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และลดหนี้ทางการเงินสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการลดพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นปี 2555สถานการณ์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 Rallye ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์สภาพคล่องที่แข็งแกร่งขึ้นโดยมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการยืนยัน ไม่ได้ใช้ และพร้อมใช้งานทันทีจำนวน 1.7 พันล้านยูโร หลังจากการต่ออายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ของเงินกู้ร่วมที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555 และเงินสดเกือบ 650 ล้านยูโร

ขอบเขตของการควบรวมกิจการมีส่วนร่วมในทางบวกกับการปรับแต่ง 10.6% ส่วนใหญ่เกิดจากการควบรวมกิจการของ Casas Bahia โดยเกรดเฉลี่ยและบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 1 เซนต์มกราคม 2011 ของการดำเนินงานของคาร์ฟูร์ประเทศไทยโดยบิ๊กซี

อัตราแลกเปลี่ยนมีผลบวก + 2.5% เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินบราซิล โคลอมเบีย และไทยเมื่อเทียบกับเงินยูโร

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันมีผลบวก + 1%

ผลกระทบตามปฏิทินนั้นไม่เอื้ออำนวยในฝรั่งเศส (-0.7%) และในต่างประเทศ (-0.8%) สาเหตุหลักมาจากการเลื่อนวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์จากต้นเดือนเมษายนในปี 2010 เป็นปลายเดือนเมษายนในปี 2011

ยอดขายปกติเติบโต + 4.7% (ไม่รวมน้ำมันเบนซิน)ในฝรั่งเศสยอดขายออร์แกนิกเพิ่มขึ้น + 3.1% กลุ่ม บริษัท ยังคงได้รับส่วนแบ่งการตลาดใน 1 เซนต์ไตรมาส (0.2 คะแนน)

ราคาผู้นำยืนยันการฟื้นตัวด้วยยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 3.8%ไม่รวมน้ำมันและผลกระทบของการปรับย้อนหลังปฏิทินที่ประสิทธิภาพการทำงานของสาขาเดิมGéantคาสิโนจะคล้ายกับที่ 4 วันที่สี่ของปี 2010 ส่วนแบ่งการตลาดของสัญญาณมีเสถียรภาพในช่วงระยะเวลา

ยอดขายทั้งร้านของ Monoprix, Casino Supermarkets และ Franprix บันทึกผลการปฏิบัติงานที่น่าพอใจ
ยอดขาย Cdiscount เพิ่มขึ้น + 12.2% ออร์แกนิกและตอนนี้สูงกว่ายอดขายที่ไม่ใช่อาหารของGéant Casino
The International มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลักทั้งในอเมริกาใต้และเอเชีย

อเมริกาใต้เติบโตแบบออร์แกนิกสูง (+ 11.1%) แม้จะมีผลกระทบทางเทคนิคที่ไม่เอื้ออำนวย (ผลกระทบจากการเลื่อนวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์และแคมเปญส่งเสริมการขายที่สำคัญในโคลอมเบีย) ประสิทธิภาพที่น่าพอใจอย่างยิ่งนี้ได้รับแรงหนุนจากพลังขับเคลื่อนของการขยายตัวในบราซิลและโคลอมเบียโดยเฉพาะ

เอเชียยืนยันการเร่งการเติบโตของยอดขาย (+ 11.7% ทางออร์แกนิก)
ยอดขายต่างประเทศทั้งหมดเพิ่มขึ้น + 44.1% อันเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการของ Casas Bahia และ Carrefour Thailand และคิดเป็น 44% ของยอดขายในกลุ่มในช่วงเวลาดังกล่าว

กลุ่มบริษัทมีความมั่นใจในความสามารถในการสร้างการเติบโตของรายได้ต่อปีมากกว่า 10% ในอีกสามปีข้างหน้า

เขายืนยันวัตถุประสงค์ของเขาในปี 2554:

การเสริมความแข็งแกร่งของส่วนแบ่งการตลาดในฝรั่งเศส ต้องขอบคุณการขยายอย่างต่อเนื่องในรูปแบบท้องถิ่นและส่วนลดเพิ่มอัตรากำไรจากราคา Franprix-Leader;รักษาการเติบโตแบบออร์แกนิกในระดับสากลและให้ผลกำไรสูง
ความต่อเนื่องของกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์โดยมีเป้าหมายการกำจัด 700 ล้านยูโรBags To Go เปิดตัวโปรแกรม

ส่วนลดการเดินทางช่วงฤดูร้อนสำหรับบริการรับฝากสัมภาระ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลาสเวกัสหรือล่องเรือออกจากเซาท์ฟลอริดา สามารถรับคูปองส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ผ่านกระเป๋า To Go เพจ Facebook

12 เมษายน 2554 12:25 น. เวลาออมแสงตะวันออกลาสเวกัส–( BUSINESS WIRE )–25 ค.ศ. 2019บริการการเดินทางของBags To Goผู้นำด้านบริการเช็คอินสัมภาระนอกสนามบิน บริการรับฝากสัมภาระ บริการรับสัมภาระ และบริการจัดส่ง ประกาศในวันนี้ว่าได้เสนอส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ผ่านทางหน้า โปรโมชั่นนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่วางแผนเดินทาง

ช่วงฤดูร้อนสำหรับลาสเวกัสหรือล่องเรือในเซาท์ฟลอริดา ออกแบบมาเพื่อสร้างความตระหนักในบริการสัมภาระต่างๆ ของ Bags To Go ในช่วงฤดูท่องเที่ยว เมื่อผู้ใช้ Facebook คลิกที่ไอคอน “ถูกใจ” ในหน้า “Bags To Go” ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนถึง 24 พฤษภาคม พวกเขาจะได้รับคูปองส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทดลองใช้บริการการเดินทางแบบไร้สัมภาระที่สะดวกสบายของบริษัท

“บริการจัดการสัมภาระที่ปลอดภัยของเราช่วยประหยัดเวลา ขจัดความเครียด และช่วยยืดเวลาการพักร้อนของนักเดินทาง”

ทวีตนี้
“แผนการเดินทางช่วงฤดูร้อนอาจมีตั้งแต่งานแต่งงานหรือปาร์ตี้สละโสดในเวกัส ไปจนถึงการล่องเรือในเซาท์ฟลอริดาเพื่อเฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษา ฮันนีมูน และสถานที่พักผ่อนของครอบครัว ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษที่สมควรได้รับบริการจาก Bags To Go ที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายอย่างไม่น่าเชื่อ” Keith Wiater กล่าว ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Bags To Go “บริการจัดการสัมภาระที่ปลอดภัยของเราช่วยประหยัดเวลา ขจัดความเครียด และช่วยยืดเวลาการพักร้อนของนักเดินทาง”

ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะดื่มด่ำกับอากาศอบอุ่นบนเรือสำราญหรือนั่งเล่นที่คาสิโนในลาสเวกัส ผู้โดยสารของ Bags To Go มักจะจองบริการล่วงหน้าในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน ในลาสเวกัส ผู้โดยสารที่บินออกจากสนามบินนานาชาติแมคคาร์แรนสามารถเลี่ยงผ่านเคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน เช็คอินสัมภาระได้อย่างสะดวก และรับบอร์ดดิ้งพาสได้ไม่

เกิน 12 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางในสถานที่เฉพาะ ซึ่งรวมถึงโรงแรม ศูนย์การประชุม และตัวแทนให้เช่ารถยนต์ สิ่งนี้ขยายเวลาธุรกิจหรือกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวในเวกัสได้ฟรีในราคา $ 10 ต่อกระเป๋า ในฟุต ลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดา ผู้โดยสารบนเรือสำราญสามารถฝากกระเป๋าไว้กับตัวแทน Bags To Go ที่ท่าเรือและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่

ท่าอากาศยานนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดล-ฮอลลีวูด (FLL) ทำให้นักเดินทางมีเวลาอันมีค่ามากขึ้นในการเพลิดเพลินไปกับศูนย์กลางการท่องเที่ยวยอดนิยมโดยไม่ต้องมีสัมภาระขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ผู้โดยสารเรือสำราญที่เดินทางมาถึงสนามบินสามารถขอรับสัมภาระและส่งตรงไปยังเรือสำราญได้ในราคาเพียง $6 ต่อกระเป๋า

หลังจากรับรหัสคูปองจากหน้า Facebook ของ Bags To Go แล้ว ผู้โดยสารสามารถจองโซลูชันการเดินทางของ Bags To Go ล่วงหน้าได้อย่างสะดวกที่ และรับส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับ กระเป๋าทูโก

Bags To Go เป็นผู้นำในการเช็คอินสัมภาระนอกสนามบินล่วงหน้า บริการรับฝากสัมภาระและรับสัมภาระและบริการจัดส่งตั้งแต่ปี 2542 พันธมิตรที่เชื่อถือได้กับสนามบินนานาชาติแมคคาร์แรนและสนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด

Bags To Go ให้บริการสัมภาระมากมาย บริการจัดการที่ทำให้การเดินทางเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อธุรกิจเป็นเรื่องง่าย สะดวก และไม่มีสัมภาระ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบนเว็บและระบบติดตามที่เป็นเอกสิทธิ์ของตน กระเป๋า To Go มอบความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการบริการลูกค้าในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ รับประกันอย่างเต็มที่ Bags To Go เป็นหนึ่ง

ในบริษัทไม่กี่แห่งในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) ให้เป็นพันธมิตรกับสนามบินเพื่อดำเนินการเช็คอินนอกสนามบิน รับฝากสัมภาระ บริการรับสัมภาระและบริการจัดส่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสายการบินที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว Bags To Go ยังให้บริการจัดหาพนักงานให้กับบริษัทการบินที่กำลังมอง

หาพนักงานที่มีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างจองทริปของคุณไปยังคูราเซาและรับส่วนลด $200 ทันทีสำหรับสายการบินคอนติเนนตัล!
เมื่อเดินทางแบบไม่แวะพักไปยังคูราเซาจากนวร์กในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

11 เมษายน 2554 14:23 น. เวลาออมแสงตะวันออก
วิลเลมสตัด, คูราเซา–( BUSINESS WIRE )– 21 ก.ค. นักท่องเที่ยวจะได้รับเครดิตทันที$200*สำหรับเที่ยวบินไปกลับแบบไม่แวะพักของ Continental Airlines จากสนามบินนานาชาติ Newark Liberty (EWR) ไปยังสนามบินนานาชาติ Hato ของ Curaçao (CUR) เมื่อจองแพ็คเกจที่ระบุไว้ในwww. curacao-offer.com .

“เที่ยวบินตรงไปยังคูราเซาของคอนติเนนตัลทำให้จุดหมายปลายทางเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคยสำหรับการเดินทางในฤดูใบไม้ผลิ”

ทวีตนี้
ข้อเสนอพิเศษนี้เหมาะสำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2554*

“เที่ยวบินตรงของคอนติเนนตัลไปยังคูราเซาทำให้จุดหมายปลายทางสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นกว่าเดิมสำหรับการเดินทางในฤดูใบไม้ผลิ” André Rojer ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคณะกรรมการการท่องเที่ยว Curaçao อเมริกาเหนือกล่าว “ด้วยการประหยัดทันที $200 มีเหตุผลทุกประการที่จะเยี่ยมชมคูราเซาตอนนี้ และดูว่าการพูดคุยทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร!”

ปัจจุบัน คอนติเนนทอลแอร์ไลน์ให้บริการไม่หยุดสัปดาห์ละสองครั้ง ในวันพุธและวันเสาร์ จาก EWR ถึง CUR บริการใหม่ที่เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2010 ทำให้ Curaçao สามารถเข้าถึงภูมิภาค Tri-State ได้มากขึ้น

แพ็คเกจตัวอย่างสำหรับที่พักสามคืนพร้อมตั๋วเครื่องบิน ได้แก่Renaissance Curaçao Resort & Casinoเริ่มต้นที่ $ 559; Curaçao Marriott Beach Resort & Emerald Casinoเริ่มต้นที่ $ 599; Hotel Kura Hulanda & Casinoเริ่มต้นที่ $659; Hyatt Regency Curaçao Golf Resort, Spa & Marinaเริ่มต้นที่ $899; และอื่น ๆ อีกมากมายทั้งหมดที่มีอยู่ผ่านcuracao-offer.com

ข่าวดีสำหรับคอปาร์ตี้ด้วยไข้ฤดูใบไม้ผลิ! สถานบันเทิงยามค่ำคืนของ Curaçao ล่าสุดได้รับการยกย่องจากThe Huffington Postให้เป็นหนึ่งใน ‘ Best Islands in the Caribbean for Bar-Hoppers ‘หากต้องการจองแพคเกจของคุณเพื่อคูราเซากรุณาเยี่ยมช

*โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดและใช้ได้เฉพาะการเดินทางในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนบนเที่ยวบินแบบไม่แวะพักของ Continental Airlines จาก EWR ไปยัง CUR และกลับจาก CUR เป็น EWR ต้องจองแพ็คเกจผ่านwww.curacao-offer.com โดยโทรหาผู้เชี่ยวชาญของแคริบเบียนที่หมายเลข 1-800-915-2322 และระบุรหัสโปรโมชั่น EWRCO200 เพื่อประหยัดเงิน 200 ดอลลาร์ การเดินทางจะต้องเกิดขึ้นในวันพุธหรือวันเสาร์

เกี่ยวกับคูราเซา

ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน ‘ สถานที่ยอดนิยม 21 แห่งที่เรากำลังจะไปในปี 2011 ‘ โดยFodor’sซึ่งเป็นหนึ่งใน ‘ จุดหมายปลายทางที่ร้อนแรงที่สุดสำหรับปี 2011’โดยAOL Travelและเป็นหนึ่งใน ‘ จุดหมายปลายทางที่น่าจับตามองในปี 2011 ‘ โดยSmarterTravel, คูราเซาเป็นเกาะสวรรค์แห่งแคริบเบียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชายหาด 35 แห่ง

ที่ไม่พลุกพล่าน และการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สำรวจเมืองหลวงที่มีชีวิตชีวาและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างวิลเลมสตัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ด้วยสถาปัตยกรรมที่โดด

เด่น พิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถาน และแหล่งช้อปปิ้งระดับโลก ดื่มด่ำกับร้านอาหารรสชาติเยี่ยมที่คัดสรรมาอย่างดีของคูราเซา พร้อมด้วยอาหารท้องถิ่นรสเลิศที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ค้นพบความงามตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของคูราเซา จุดดำน้ำที่เก่าแก่ และการดำน้ำตื้นอันตระการตาที่ชายหาดอันเงียบสงบ – รวมทั้งหาด Cas Abao ที่ได้รับ

เลือกให้เป็นหนึ่งใน’10 อันดับจุดหมายปลายทางชายหาดยอดนิยมประจำปี 2554 ‘ โดยSmarterTravel. คูราเซามีสภาพอากาศที่งดงาม ตั้งอยู่นอกแถบพายุเฮอริเคน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกาะของการเยี่ยมชมคูราเซาCuracao.com หากต้องการขอแพ็คเกจข้อมูล Curaçao ฟรี คลิกที่นี่ ห

WMS รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2554 เบื้องต้น
– เริ่มต้น Fiscal 2011 ไตรมาสที่สี่และ Fiscal 2012 รายได้และแนวทางกำไรจากการดำเนินงาน –

– WMS ซื้อคืนหุ้นสามัญ 30 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสเดือนมีนาคม 2554 ยอดคงค้าง 220 ล้านดอลลาร์จากการอนุมัติซื้อคืนในปัจจุบัน –

11 เมษายน 2554 16:05 น. เวลาออมแสงตะวันออก
วอกีกัน รัฐอิลลินอยส์–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2554 WMS Industries Inc. (NYSE:WMS) รายงานผลประกอบการเบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่สามปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 จากข้อมูลทางการเงินเบื้องต้น WMS

คาดว่ารายรับรวมจะอยู่ที่ประมาณ 191 ดอลลาร์ – ถึง 193 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าช่วงแนะนำรายรับไตรมาส 3 ของบริษัทที่ 209 ถึง 215 ล้านดอลลาร์ WMS คาดว่ากำไรต่อหุ้นปรับลดจะอยู่ในช่วง 0.40 ถึง 0.42 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสเดือนมีนาคม 2554

“การจัดการกับปัญหาเหล่านี้มีความสำคัญสูงสุดทั่วทั้งองค์กร และเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ซบเซาโดยรวม เราจะยังคงเพิ่มรายได้และอัตรากำไรจากการดำเนินงานของเราให้แข็งแกร่ง แม้ว่าเราจะยังคงมุ่งเน้นการลงทุนของเราไปสู่อนาคต”

ทวีตนี้
“ผลประกอบการไตรมาส 3 ของเราผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดและสะท้อนถึงปัจจัยหลายประการ รวมถึงความต้องการหน่วยใหม่ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสเดือนมีนาคม 2554 ความท้าทายในการดำเนินการของ WMS ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประมาณ 8 ล้านดอลลาร์จากคำสั่งซื้อของลูกค้าที่จัดส่งในเดือนเมษายน แทนที่จะเป็นไตรมาส

มีนาคม 2554 และยังคงมีความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงอัตราการอนุมัติกระบวนการกำกับดูแลเบื้องต้นที่ช้าลงซึ่งเกิดจากความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคุณสมบัติการเล่นเกมใหม่ล่าสุดของเราและตัวเปิดใช้งาน

เทคโนโลยีเครือข่าย” Brian R. Gamache ประธานและหัวหน้ากล่าว เจ้าหน้าที่บริหาร WMS “เช่นเดียวกับปัญหาก่อนหน้านี้ที่ทีมผู้บริหารของเราประสบและประสบความสำเร็จในการแก้ไขในขณะที่เรามีการพัฒนาและขยายบริษัท เรากำลังระบุสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและองค์กรที่คาดว่าจะปรับปรุง

การขายและการปฏิบัติงานของเรา นอกจากนี้ เนื่องจากผู้พัฒนาเกมของเราได้รวมเอาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและซับซ้อนเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ เช่น แอปพลิเคชั่นเกมพอร์ทัลของเราและฟีเจอร์Player’s Life™เรากำลังดำเนินการแก้ไข

ความล่าช้าในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีแนวโน้มและน่าสนใจสำหรับผู้เล่นเหล่านี้ ในขณะที่เราได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในช่วงไตรมาสที่จะถึงนี้ เราคาดว่าจะเริ่มตระหนักถึงกระแสการอนุมัติที่เป็นปกติมากขึ้น ตามด้วยผลประโยชน์รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้ในเชิงพาณิชย์”

“การจัดการกับปัญหาเหล่านี้มีความสำคัญสูงสุดทั่วทั้งองค์กร และเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมโดยรวมของอุตสาหกรรมที่ซบเซา เราจะยังคงเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงานของเราให้แข็งแกร่ง แม้ว่าเราจะยังคงมุ่งเน้นการลงทุนของเราไปสู่อนาคต” Gamache กล่าวต่อ “นอกจากนี้ งบดุลของเรายังคงแข็งแกร่งเมื่อเราสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดรวมประมาณ

114 ล้านดอลลาร์ และเรายังไม่มีหนี้สินใดๆ ด้วยความแข็งแกร่งและสภาพคล่องของงบดุลและโครงสร้างเงินทุนของเรา เรายังคงเชื่อว่าการลงทุนซ้ำในบริษัทผ่านการซื้อหุ้นคืนโดยฉวยโอกาสนั้นเป็นผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของเรา และเรามีความพร้อมจำหน่ายสินค้าเหลือประมาณ 220 ล้านดอลลาร์ภายใต้โครงการซื้อคืนของเรา ในช่วงไตรมาสมีนาคม

หลังจากการเปิดตัวรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ประสบความสำเร็จใหม่ ๆ ในช่วงไตรมาสเดือนมีนาคม 2554 WMS คาดว่ารายได้จากการดำเนินการเกมจะทรงตัวและใกล้เคียงกับไตรมาสเดือนธันวาคม 2553 ซึ่งสะท้อนถึงรายได้เฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นตามลำดับรายไตรมาสต่อเครื่องเกม

โดยไม่คำนึงถึงระดับรายได้รายไตรมาสในเดือนมีนาคม 2554 ที่คาดการณ์ไว้ บริษัทคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นรวมจะสอดคล้องกับอัตรากำไรขั้นต้นรวมของไตรมาสธันวาคม 2553 ที่สะท้อนถึงการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นของการดำเนินงานเกมโดยมีเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมที่สูงขึ้นเล็กน้อย และ อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์ลดลงเนื่องจากราย

ได้ที่สูงขึ้นและอัตรากำไรที่ลดลงจากเครื่องเกมที่ใช้แล้ว อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสเดือนมีนาคม 2554 คาดว่าจะค่อนข้างทรงตัวตามลำดับรายไตรมาส ซึ่งสะท้อนถึงกำไรขั้นต้นที่ลดลงอันเนื่องมาจากรายได้ที่ลดลงซึ่งชดเชยด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลงซึ่งเกี่ยวข้องกับการริเริ่มการควบคุมค่าใช้จ่าย

Gamache กล่าวว่า “งบประมาณเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนสำหรับการเปลี่ยนสล็อตแมชชีนอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์มาหลายปีแล้ว และการเปิดคาสิโนใหม่และการขยายตัวอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา WMS ได้ก้าวข้ามสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้และสร้างรายได้และผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

และการมุ่งเน้นลูกค้าของเรา อย่างไรก็ตาม ตามงบประมาณเงินทุนของลูกค้าล่าสุดและแนวโน้มความต้องการต่อหน่วย เราไม่ได้คาดหวังการปรับปรุงที่สำคัญในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมในช่วงที่เหลือของปฏิทิน 2011 หรือ ณ จุดนี้ สำหรับปฏิทิน 2012 และวันนี้เราได้ออกคำแนะนำด้านรายได้ตามนั้น จนเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสม่ำเสมอ

ภาพรวมการเงิน ไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555

WMS ได้เริ่มแนวทางรายได้สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2011 ที่ 210 ถึง 220 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายรับที่ 213 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของรายได้ในไตรมาสที่สี่ บริษัทได้

ปรับปรุงแนวทางรายรับปีงบประมาณ 2554 เป็นช่วง 790 ถึง 800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 3% ถึง 5% ต่อปี คำแนะนำอัตรากำไรจากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสมิถุนายน 2554 ที่ 22.0% ถึง 23.5% สะท้อนถึงการปรับปรุงตามลำดับไตรมาสที่คาดหวังในกำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้เมื่อเทียบกับไตรมาสมีนาคม 2554

ขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของความต้องการทดแทนทั่วโลกที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง แต่การมีส่วนร่วมเริ่มต้นจากการริเริ่มรายได้ใหม่และการเติบโตของอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นเล็กน้อยจากคาสิโนใหม่และโอกาสในการขยาย WMS คาดการณ์รายรับปีงบประมาณ 2555 จะเพิ่มขึ้น 3%-to-7% เหนือแนวทางการคลังปี 2554 หรือช่วง 810 ถึง 850 ล้านดอลลาร์ โดย

คาดว่าจะมีการปรับปรุงอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นช่วง 21% ถึง 22% การเติบโตของรายได้ที่คาดหวังนั้นขึ้นอยู่กับการเจาะตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ การเปิดตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเล่นเกมบนเครือข่ายและผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์และรายได้จากการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น

บริษัททบทวนคำแนะนำเป็นประจำและอาจปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดและการดำเนินงาน

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2554 ที่รายงานในวันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจเสร็จสิ้นตามกระบวนการปิดบัญชีประจำไตรมาสและทบทวนของบริษัท WMS Industries Inc. คาดว่าจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2554 หลังจากตลาดปิดในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 และจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์เวลา 16.30 น. ET ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 ทั้งการโทรและ เว็บคาสต์เปิดให้ประชาชนทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการประชุมทางโทรศัพท์คือ 212/231-2938 หรือ 415/226-5361 กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 5 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อก่อนการนำเสนอ ผู้สนใจอาจเข้าถึงการโทรสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่www.wms.com

(เลือก “นักลงทุนสัมพันธ์”) โปรดเข้าสู่ระบบล่วงหน้าสิบนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อก่อนที่จะเริ่มการโทร คำถามจะถูกนำมาจากผู้เข้าร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์เท่านั้น หลังจากเสร็จสิ้นที่เป็นรีเพลย์ของสายที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับสามสิบวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ แนวโน้ม แผน ผลิตภัณฑ์ และสภาพคล่องของเราในอนาคต ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์ที่กำหนดไว้ภายใต้คำบรรยายใต้ภาพ “ไตรมาส

ที่สี่ของปี 2554 และแนวโน้มทางการเงินประจำปี 2555” และอื่น ๆ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “ควร” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “วางแผน” “น่าจะ” “เชื่อ” “ประมาณการ”

“โครงการ” ” และ “ตั้งใจ” เป็นต้น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าเราเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนให้เห็นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของเรานั้นสมเหตุสมผล แต่ข้อความคาดการณ์ล่วง

หน้าใดๆ หรือทั้งหมดของเราอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างจากความคาดหวัง ได้แก่ (1) ความล่าช้าหรือการปฏิเสธโดยหน่วย

งานกำกับดูแลในการอนุมัติแพลตฟอร์มเกมใหม่ การออกแบบตู้ ธีมของเกม และฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (2) ไม่สามารถแนะนำเกมและเครื่องเกมใหม่ได้ทันเวลาซึ่งบรรลุและรักษาการยอมรับของตลาด (3) ความต้องการของลูกค้าคาสิโนที่ลดลงในการอัพเกรดเครื่องเล่นเกมหรือจัดสรรพื้นที่ให้กับเกมที่เช่าหรือเข้าร่วม ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์

ของเราลดลง (4) การลดการใช้จ่ายเงินทุนหรือการหยุดชะงักในการชำระเงินโดยลูกค้าคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอทางธุรกิจหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ส่งผลเสียต่อความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือชำระเงิน (5) การลดระดับการเล่นเกมที่เข้าร่วมโดยผู้อุปถัมภ์คาสิโน ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจหรือตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นของ

ผลิตภัณฑ์การแข่งขัน (6) การที่ซัพพลายเออร์ของส่วนประกอบหลักไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันเวลา (7) ความล้มเหลวในการรับและรักษาใบอนุญาตการเล่นเกมและการอนุมัติด้านกฎระเบียบของเรา (8) ความล้มเหลวของลูกค้าหรือผู้เล่นในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ที่เรานำเสนอในแนวคิด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ (9) ความผิดปกติของซอฟต์แวร์หรือการฉ้อโกงของเครื่องเกมและซอฟต์แวร์ของเรา; (๑๐) ความล้มเหลวในการได้รับสิทธิในการใช้หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ (11) การ

เรียกร้องการละเมิดที่ต้องการจำกัดการใช้เทคโนโลยีวัสดุของเรา และ (12) ผลลัพธ์ที่ไม่เอื้ออำนวยของกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่เราอาจเกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจาก

ที่คาดการณ์ไว้ มีการอธิบายอย่างละเอียดมากขึ้นภายใต้ “รายการที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ” และ “การดำเนินการทางกฎหมาย” ในรายงานประจำปีของเรา ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และรายงานล่าสุดของเราที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกี่ยวกับ WMS

WMS มีส่วนร่วมในการให้บริการอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกโดยการออกแบบ การผลิตและการตลาดเกม เครื่องเล่นเกมแบบหมุนม้วนวิดีโอและเครื่องกล เทอร์มินัลวิดีโอลอตเตอรี และในการดำเนินการเล่นเกม ซึ่งประกอบด้วยการจัดวางเครื่องเล่นเกมที่เข้าร่วมเช่าในสถานที่เล่นเกมที่ถูกกฎหมาย WMS กำลังดำเนินการในเชิงรุกในขั้นต่อไปของวิวัฒนาการชั้นเกมคาสิโนด้วยโซลูชันเกมบนเครือข่ายWAGE-NETชุดเทคโนโลยี

าสิโน : เติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งมากใน 1 เซนต์ไตรมาสของปี 2011 (18.8%) – การเจริญเติบโต8.2% ในเช่นสำหรับเช่นพื้นฐานและ 5.7% บนพื้นฐานอินทรีย์ขับเคลื่อนด้วยชีวิตชีวาที่แข็งแกร่งของประเทศ (10.5%) , การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มในฝรั่งเศส (0.2pt) และการยืนยันการฟื้นตัวของลีดเดอร์ไพรซ์

ใน 1 เซนต์ไตรมาสของปี 2011 มูลค่าการซื้อขายรวมของคาสิโนเพิ่มขึ้น 18.8% การเปลี่ยนแปลงในขอบเขตการควบรวมกิจการมีส่วนร่วมในทางบวกกับการปรับแต่ง 10.6% ส่วนใหญ่เกิดจากการควบรวมกิจการของ Casas Bahia โดยเกรดเฉลี่ยและบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 1 เซนต์มกราคม 2011 ของการดำเนินงานของคาร์ฟูร์ประเทศไทยโดยบิ๊กซี

อัตราแลกเปลี่ยนและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันมี ผลดีอยู่ที่ 2.5% และ 1% ตามลำดับ ในขณะที่ผลปฏิทินที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์นั้นไม่เอื้ออำนวยในฝรั่งเศส (-0 , 7%) และในต่างประเทศ (-0.8%) การเติบโตของยอดขายปกติอยู่ที่ 4.7% (ไม่รวมน้ำมันเบนซิน)

ในประเทศฝรั่งเศส , ยอดขายเพิ่มขึ้น 3.1% โดยมีกำไรจากส่วนแบ่งการตลาดใน 1 เซนต์ไตรมาส 0.2 จุด ราคาผู้นำยืนยันการฟื้นตัวด้วยยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 3.8% ไม่รวมน้ำมันและผลกระทบของการปรับย้อนหลังปฏิทินที่

ประสิทธิภาพการทำงานของสาขาเดิมGéantคาสิโนจะคล้ายกับที่ 4 วันที่สี่ของปี 2010 มีส่วนแบ่งตลาดที่มีเสถียรภาพในช่วงระยะเวลา ยอดขายทั้งร้านของ Monoprix, Casino Supermarkets และ Franprix บันทึกผลการปฏิบัติงานที่น่าพอใจ ในที่สุด ยอดขาย Cdiscount เพิ่มขึ้น 12.2% ออร์แกนิกและตอนนี้สูงกว่ายอดขายที่ไม่ใช่อาหารของ Géant Casino

ระหว่างประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลัก ทั้งในอเมริกาใต้ (11.1%) และเอเชีย (11.7%) ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งของอเมริกาใต้นั้นได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วในบราซิลและโคลอมเบีย เอเชียยืนยัน 1 เซนต์เร่งไตรมาสในการเจริญเติบโตของยอดขายอินทรีย์ของตนสังเกตเห็นแล้วใน 4 TH ไตรมาสปี 2010 ยอดขายระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 44.1% สะท้อนให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของเสซเฮียและคาร์ฟูร์ประเทศไทยและตัวแทน 44% ของยอดขายกลุ่มมากกว่า ระยะเวลา.

Go Sport กลุ่ม : 1 เซนต์ไตรมาส 2011 รายได้ลดลงเล็กน้อย (-2.3% เมื่อเทียบกับ) แต่ปรับปรุงที่สำคัญในแนวโน้มในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมสำหรับไปเล่นกีฬาในประเทศฝรั่งเศสและประเทศโปแลนด์และยืนยันการฟื้นตัวของโมเมนตัมเชิงพาณิชย์ที่ Courir

ใน 1 เซนต์ไตรมาสของปี 2011 มูลค่าการซื้อขายรวมของ Groupe GO กีฬามีจำนวน 157.8 M €ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับ 1 เซนต์ ไตรมาสของปี 2010 บนเช่นสำหรับเช่นพื้นฐานการจัดเก็บและอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

ในประเทศฝรั่งเศสขายบนพื้นฐานเปรียบของเครื่องหมายGO กีฬา ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับ 1 เซนต์ไตรมาสปี 2010 ลงโทษหลักโดยรายการในช่วงฤดูหนาวข้อเสียที่มีประสิทธิภาพในช่วงต้นปีและเป็นหนึ่งในเดือนมกราคมเป็นเรื่องยาก

สำหรับตลาดทั้ง ขายสินค้าใหม่จะถูกนำไปใช้ในขณะนี้ใน 42 ร้านค้าดังต่อไปนี้การปรับปรุงใหม่ของ 10 ร้านค้าใน 1 เซนต์ ไตรมาส ร้านค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 2010 ยังคงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าส่วนอื่นๆ ของเครือข่าย และใน

เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจึงแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระดับของแบนเนอร์ วิ่ง ยืนยันความสำเร็จของการจัดตำแหน่งของตนที่มียอดขายเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับใน 1 เซนต์ไตรมาสของปี 2011 ภายใต้ผลของการผสม

ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดระหว่างรองเท้าและสิ่งทอ / อุปกรณ์เสริม, ข้อเสนอที่แตกต่างและการขายสินค้าที่พิสูจน์แล้ว ขณะนี้ ร้านค้า 15 แห่งได้รับการปรับปรุงใหม่และได้บันทึกไว้ว่ามีการเติบโตขึ้นมากกว่า 20 จุดนับตั้งแต่เปิดใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่เหลือของพอร์ตโฟลิโอ

ยอดขายในเทียบเคียงได้กับGO กีฬาโปแลนด์ลดลง 8.0% เมื่อเทียบกับ 1 เซนต์ไตรมาสปี 2010 ยอดขายของแบรนด์ได้รับการลงโทษตามที่ตลาดโดยรวมที่มีอากาศหนาวจัดที่จุดเริ่มต้นของปี อย่างไรก็ตาม เดือนมีนาคม บันทึกการเติบโตเป็นเลขสองหลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าด้วยแนวคิดใหม่ ซึ่งขณะนี้มีการใช้งานในฝูงบินมากกว่าครึ่ง

Outlook

คาสิโนมีความมั่นใจในความสามารถในการส่งมอบการเติบโตของรายได้ประจำปีมากกว่า 10% ในอีกสามปีข้างหน้าและยืนยันวัตถุประสงค์ในปี 2554 ในการเสริมสร้างส่วนแบ่งการตลาดในฝรั่งเศสและเพิ่มอัตรากำไรจาก Franprix-Leader ราคาและการรักษาการเติบโตอินทรีย์ที่สูงและให้ผลกำไร ในระดับสากล คาสิโนจะดำเนินตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์และย้ำวัตถุประสงค์การกำจัด 700 ล้านยูโรในปี 2554

Groupe GO Sportซึ่งได้รับการสนับ สมัคร NOVA88 สนุนจากผลการปฏิบัติงานที่ให้กำลังใจในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ตั้งใจที่จะดำเนินการตามแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมุ่งเน้นที่การใช้งานอย่างต่อเนื่องของแนวคิด GO Sport และ Courir

ใหม่ และเพิ่มความแตกต่างของข้อเสนอ และการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในส่วนของพอร์ตการลงทุนการขายจะดำเนินต่อไปตามพันธสัญญาของกลุ่มบริษัท ทั้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และในภาคเอกชน
สถานการณ์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 Rallye ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์สภาพคล่องที่แข็งแกร่งขึ้นโดยมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการยืนยัน ไม่ได้ใช้ และพร้อมใช้งานทันทีจำนวน 1.7 พันล้านยูโร หลังจากการต่ออายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ของเงินกู้ร่วมที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555 และเงินสดเกือบ 650 ล้านยูโร

Rallyeยืนยันความมุ่งมั่นในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินอย่างจีคลับคาสิโน สมัคร NOVA88 ต่อเนื่อง และลดหนี้ทางการเงินสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการลดพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นปี 2555

เว็บสโบเบท เว็บไฮโล เสริมความแข็งแกร่งให้กับ

เว็บสโบเบท รัฐบาลเคาน์ตีในรัฐวอชิงตันยื่นฟ้องรัฐบาลกลางต่อกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกาเพื่อหยุดการก่อสร้างคาสิโนชนเผ่าโดยอ้างว่าจะส่งผลเสียต่อฐานทัพอากาศในบริเวณใกล้เคียงและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุการบินได้

Spokane County ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลาง Spokane เมื่อวันศุกร์เพื่อหาทางพลิกกลับของการตัดสินใจของหน่วยงานเพื่ออนุมัติคาสิโนที่ถูกสร้างขึ้นโดย Spokane Tribe of Indians โดยอ้างว่าจะสร้างอันตรายใหม่สำหรับนักบินฐาน Fairchild Air Force เนื่องจากคาสิโนตั้งอยู่ใน เส้นทางบินหลักของฐานและอาจทำให้เกิดการรบกวนและอุบัติเหตุ

คดียังอ้างว่าคาสิโนจะเป็นอันตรายต่อชุมชนท้องถิ่นโดยวาง Fairchild ให้สูงขึ้นในรายการสำหรับการปิดฐานที่มีศักยภาพ

โฆษณา

ฝ่ายมหาดไทยถูกกล่าวหาว่าท้าทาย “สามัญสำนึกพื้นฐาน” และเอาชนะฝ่ายค้านของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งในท้องถิ่นต่อคาสิโน

“โดยการอนุญาตคาสิโนนี้ กรมจะวางวิธีอันตรายหลายพันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างมีนัยสำคัญ และจะบังคับนักบินที่ดำเนินการฝึกอบรมที่ Fairchild AFB เพื่อต่อสู้กับอันตรายและการรบกวนเพิ่มเติม” รัฐร้องเรียน

Spokane County ไม่ได้เป็นนิติบุคคลเพียงแห่งเดียวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อฟ้องให้หยุดการก่อสร้างคาสิโน

ชนเผ่าทางตะวันตกเฉียงเหนืออีกกลุ่มหนึ่งที่มีคาสิโนที่แข่งขันกันคือเผ่า Kalispel ฟ้องสำนักกิจการอินเดียในศาลรัฐบาลกลางในเดือนเมษายน โดยอ้างว่าคาสิโนใหม่ซึ่งอยู่ห่างจาก Northern Quest Casino ไม่ถึงสองไมล์อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ

เผ่าคาลิสเปลยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าคาสิโนใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นบนที่ดินที่เผ่าสโปแคนเป็นเจ้าของ แต่ไม่ได้อยู่ในการจอง

อย่างไรก็ตาม Spokane Tribe ได้กล่าวว่าคาสิโนใหม่ 40 ล้านดอลลาร์ของพวกเขาจะสนับสนุนงานมากกว่า 5,000 ตำแหน่งด้วยเงินเดือนประจำปี 66 ล้านดอลลาร์ การก่อสร้างคาสิโนได้เริ่มขึ้นแล้วและ Spokane Tribe วางแผนที่จะเปิดคาสิโนและร้านอาหารในปลายปีนี้

“การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่ามีที่ว่างสำหรับคาสิโนสองแห่งอย่างแน่นอน” แครอล อีแวนส์ ประธานเผ่าสโปแคนกล่าวกับหนังสือพิมพ์รีวิวโฆษก “เราเชื่อในการแข่งขันที่ดี”

Julie Wilson-McNerney ทนายความของ Spokane County ในคดีนี้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในคดีนี้

กระทรวงมหาดไทยไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นทางอีเมลทันทีในวันจันทร์

ชายวัย 34 ปีเสียชีวิตที่งาน Electric Daisy Carnival ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำนักงานชันสูตรศพของคลาร์กเคาน์ตี้ในวันจันทร์กล่าวว่าไมเคิลอดัมมอร์สวัย 34 ปีเสียชีวิตในเช้าวันเสาร์ที่ลาสเวกัสมอเตอร์สปีดเวย์ สาเหตุและลักษณะการตายของเขายังไม่เป็นที่แน่ชัด

ผู้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 135,000 คนจัดปาร์ตี้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เนื่องจากคลื่นความร้อนเคลื่อนผ่านพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาตั้งอุณหภูมิเที่ยงคืนไว้ที่เกือบ 100 องศาในคืนสุดท้ายของงาน

บ้านเกิดของมอร์สไม่ชัดเจนในทันที

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้คนมากกว่า 1,000 คนเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงเทศกาลสามคืน

กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติกำหนดให้อุณหภูมิเที่ยงคืนเกือบ 100 องศาในคืนสุดท้ายของงาน แต่ตำรวจไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้คนต้องการการรักษาพยาบาล

ส่วนใหญ่ได้รับการรักษาที่ไซต์ แต่ผู้ถือตั๋ว 15 รายและพนักงานหนึ่งคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาได้ทำการจับกุมทางอาญา 95 ครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

Derek Stevens กำลังทำสิ่งที่หายากในเศรษฐกิจหลังภาวะถดถอยของรัฐเนวาดาตอนใต้

ในขณะที่เจ้าของบริษัทเกมอื่น ๆ กำลังสร้างส่วนเพิ่มให้กับคุณสมบัติของพวกเขาหรือซื้อรีสอร์ทที่มีอยู่ สตีเวนส์กำลังเตรียมที่จะรื้อสถานที่เก่าและสร้างรีสอร์ทใหม่ในสถานที่ของพวกเขา

ปีที่แล้ว Stevens ซื้อ La Bayou, Mermaids และ Topless Girls of Glitter Gulch ซึ่งเป็นทรัพย์สินทั้งหมดบนถนน Fremont Street จาก Granite Gaming ตอนนี้ เขากำลังเตรียมที่จะทำลายล้างพวกเขา พร้อมกับ Las Vegas Club ที่เขาซื้อในปี 2015

สตีเวนส์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของแผน แต่การลงทุนในอดีตของเขาในตัวเมืองลาสเวกัสแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในพื้นที่ที่มีเพียงไม่กี่คน

Las Vegas Sun สัมภาษณ์ Stevens เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเกมใจกลางเมืองและแผนการของเขา นี่คือข้อความที่ตัดตอนมาจากการสนทนา:

ในรายงานรายได้ล่าสุดของ Nevada Gaming Control Board ตัวเลขสำหรับตัวเมืองดีกว่าพื้นที่อื่นมาก คุณจะได้ข้อสรุปอะไรจากเรื่องนี้?

เมื่อคุณประเมินหนึ่งเดือน ไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมืองหรือเดอะสตริป หรือเนวาดาตอนเหนือ หนึ่งเดือนก็ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ หลายสิ่งหลายอย่างเล่นเป็นว่า ความแปรปรวนของวันที่มีขนาดใหญ่มาก ตัวอย่างเช่น อีสเตอร์เป็นหนึ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ช้าที่สุดของปี ถ้าตกในเดือนมีนาคมกับเมษายน มันจะสร้างวงสวิงครั้งใหญ่

สิ่งอื่นที่มีส่วนร่วมคือการประชุมหรืองานแสดงสินค้าที่ตกลงมาในหนึ่งเดือนซึ่งต่างจากเดือนถัดไป อีกตัวอย่างหนึ่งคือวันตรุษจีนซึ่งไม่มีผลกระทบต่อตัวเมืองมากนัก แต่มีผลกระทบอย่างมากต่อ Strip เมื่อเทียบกับบาคาร่า

คุณไม่สามารถดูเดือนที่เมืองดูเหมือนมีประสิทธิภาพเหนือกว่าได้ คุณต้องดูบางอย่างเช่นค่าเฉลี่ยต่อเนื่องสามเดือน

ใช่ใจกลางเมืองมีเวลาหนึ่งเดือน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเพิ่ม Lucky Dragon (ซึ่งคณะกรรมการกำหนดให้เป็นทรัพย์สินในตัวเมือง) มีผลกระทบอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีคาสิโนที่ฉันไม่ต้องการบอกชื่อ และวิธีที่พวกเขาดรอป (เมื่อพวกเขานับและรายงานรายได้ต่อกระดาน) แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นเราจะรอรายงานฉบับต่อไปและดูว่าไม่ทำให้เกิดความแตกต่างหรือไม่

เมื่อคุณดูมันในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ตัวเมืองยังคงทำงานได้ดี … การลงทุนใน Fremont East มีผลกระทบอย่างมาก การแสดงและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Smith Center นั้นยอดเยี่ยมมาก การเข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นที่ Mob Museum และ Slotzilla ยังช่วยให้ตัวเมืองเติบโตอีกด้วย

ลูกค้าในตัวเมืองกับลูกค้าสตริปต่างกันอย่างไร?

ฉันไม่รู้ว่ามีความแตกต่างกันมาก เราอาศัยฐานนักท่องเที่ยวเป็นหลักเช่นเดียวกับเดอะสตริป ที่บางแห่งเช่นโบลเดอร์สตริปมีความลาดเอียงที่แตกต่างกันและมีผู้คนในท้องถิ่นและฐานลูกค้าที่ขับรถมากขึ้น

Downtown เป็นส่วนเสริมของ Strip และ Strip เป็นส่วนเสริมของตัวเมือง เมื่อผู้คนมาที่ลาสเวกัส พวกเขากำลังมองหาประสบการณ์ที่หลากหลาย หากคุณพักอยู่ในตัวเมือง คุณจะต้องไปที่เดอะสตริปและลองดู และในทางกลับกัน.

องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งสำหรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในลาสเวกัสโดยรวมคือการมอบประสบการณ์ใหม่และสดใหม่เพื่อให้เหตุผลแก่ผู้คนที่จะมาที่นี่ ฉันไม่ได้มองว่าสถานที่ของเราเป็นการแข่งขันกับคาสิโนในท้องถิ่นหรือทางตอนใต้ของ Strip หรือ Strip โดยทั่วไปเมื่อเทียบกับตัวเมือง

มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันในแต่ละโรงแรม เราทุกคนมีความแตกต่างกัน แต่ฉันไม่เห็นความแตกต่างที่มีนัยสำคัญขนาดนั้น

เห็นได้ชัดว่าคุณจะไม่เห็นผู้คนจาก Hakkasan หรือ XS (ไนท์คลับ Strip) ลงที่นี่ คุณไม่ใช่ จู่ๆ ตอนตี 1 คุณจะไปพบกับกลุ่มคนที่มีสาวๆ ในชุดกระโปรงสั้น และผู้ชายแต่งตัวเก้าคนก็ปรากฏตัวขึ้น ทรัพย์สินทุกแห่งมีความแปรปรวนเล็กน้อยในตัวเอง

อะไรคือองค์ประกอบที่ทำให้สถานที่ของคุณแตกต่าง คุณวางตำแหน่งทรัพย์สินของคุณ Golden Gate และ The D ในตลาดอย่างไร?

เมื่อผู้คนเข้ามาในเมือง พวกเขามีประสบการณ์มากมาย สถิติบอกว่าถ้าคุณมาในตัวเมือง คุณอาจจะไป 3.5 คาสิโนในขณะที่คุณอยู่ที่นี่ และนั่นก็เยี่ยมมาก

คุณสามารถเห็นประวัติศาสตร์ลาสเวกัสที่ Binion’s และคุณสามารถเห็นสถานที่ให้บริการที่ยอดเยี่ยมที่ Golden Nugget คุณสามารถเยี่ยมชม Fremont และดูประวัติที่ Fremont และเมื่อคุณเข้ามาใน The D มันดังและบ้าไปแล้ว โดยทั่วไปแล้ว เราถือว่าตัวเองเป็นสถานที่ที่คุณสามารถไปและสนุกสนานได้อย่างเต็มที่

ทางใต้สุดของ Strip ได้รับประโยชน์มากมายจากผู้เข้าร่วมการประชุม ระยะห่างระหว่างศูนย์การประชุมและตัวเมืองเป็นปัญหาในการดึงดูดลูกค้าเหล่านั้นมายังฟรีมอนต์หรือไม่

ไม่เลย. ใช้เวลาไม่นานในการไปยังศูนย์การประชุมจากตัวเมือง ในหลาย ๆ ทาง ใช้เวลาน้อยกว่าที่ใช้ในการไปถึงสถานที่บางแห่งบน Strip

เมื่อใดก็ตามที่ศูนย์การประชุมยุ่งกับการประชุมใหญ่ มันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งหมด บางแห่งมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นมากกว่า และบางส่วนที่เกิดขึ้นบนแถบทางใต้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองมากนัก แต่ในทางกลับกัน เหตุการณ์ที่ World Market Center และ Cashman Field มีผลกระทบอย่างมาก มีองค์ประกอบความใกล้ชิดอยู่บ้าง

เสน่ห์ของเวกัสเก่ามีบทบาทอย่างไรต่อทรัพย์สินและตัวเมืองของคุณ?

นั่นเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างแน่นอนที่เรามี เว็บสโบเบท นี่คือจุดเริ่มต้นของเวกัส การลงทุนครั้งแรกของเราในใจกลางเมืองคือโกลเดนเกต ซึ่งมีที่อยู่คือ 1 ฟรีมอนต์ เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในลาสเวกัส เราต้องการนำสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมามอบทางเลือกให้กับลูกค้า แต่ยังปกป้องคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ Golden Gate ด้วย

เมื่อเรารีบูต Fitzgeralds ใน The D เราปกป้องบางสิ่งที่ทำให้ตัวเมืองเป็นสถานที่พิเศษ มีองค์ประกอบหนึ่งที่ผู้คนต้องการดูว่าลาสเวกัสเริ่มต้นที่ใด

ในขณะที่คุณทำงานในโครงการใหม่ คุณได้เรียนรู้บทเรียนจากการเปิดก่อนหน้านี้หรือไม่

ที่โกลเดนเกตและฟิตซ์เจอรัลด์ส เราทำการปรับปรุงและเปิดคาสิโนไว้ในขณะที่เราทำ ฉันไม่คิดว่าฉันจะทำอย่างนั้นอีก การพยายามเปิดคาสิโนในขณะที่ทำการปรับปรุงใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ระหว่างการก่อสร้างกับเสียงรบกวนและการหยุดชะงัก และผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้า

นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันตั้งตารอที่จะมีอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เช่น Mermaids, Glitter Gulch ฯลฯ ซึ่งเราจะทำสิ่งนี้จากพื้นที่ที่สะอาดและจากพื้นดิน

ทีมงานก่อสร้างและนักออกแบบของเรามีความสุขที่เราไม่ต้องเดินข้ามทางทุกเช้า

ยกเว้น Lucky Dragon ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกมไม่ได้สร้างคาสิโนใหม่ตั้งแต่ต้น ทำไมคุณถึงเลือกไปทางนั้น?

เราทำโปรเจ็กต์โดยไม่มีปัญหาในการเปิดคาสิโน แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลหลัก

เมืองนี้ช่วงตึกจาก Fremont ทางใต้สู่ Ogden ทางทิศเหนือไปยัง Main ทางทิศตะวันตก และ First on the East เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาสเวกัส ดังนั้นโครงการที่มาจากกระดานชนวนที่สะอาดจึงเหมาะสมกว่ามาก

การพัฒนาใหม่ใน Fremont East มีความสำคัญต่อคาสิโนของคุณและส่วนอื่นๆ ของถนนฝั่งตะวันตกอย่างไร?

มันใหญ่. ในตอนแรก ผู้คนต่างสงสัยว่า Fremont Street จะโต้ตอบกับ Fremont Street Experience ได้อย่างไร จากประสบการณ์ของฉัน มันได้ผลดีมาก ฉันเคารพในสิ่งที่โทนี่ (เซียห์) และเฟร็ด (มอสเลอร์) ทำกับโครงการดาวน์ทาวน์

จากมุมมองทางธุรกิจของเรา มันส่งผลดี ลูกค้าของเรามีวิธีเล็กน้อยที่จะไปจากคาสิโนของเราเพื่อไปเยี่ยมชมบาร์และร้านอาหารชั้นเยี่ยม มันยอดเยี่ยมมาก และฉันไม่ได้แค่พูดมันออกมา ผู้คนในสโมสรผู้เล่นของเราสามารถรับข้อเสนอสำหรับมื้ออาหารที่ Le Thai และร้านอาหารอื่นๆ

ลูกค้าของเราชอบที่จะทานอาหารที่นั่นและพักที่นี่ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากทั้งสองทาง ธุรกิจเหล่านั้นต้องชอบที่มีห้องพักโรงแรม 6,000 ห้องอยู่ริมถนน

คุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยการออกแบบรีสอร์ทใหม่ของคุณ แต่ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าสถานที่ให้บริการใหม่ของคุณเป็นอย่างไร

ไม่มากจนเราไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น เพียงแต่เรายังไม่มีรายละเอียด เรากำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ เรากำลังดำเนินการในขั้นตอนการออกแบบและยังคงพัฒนาต่อไป ไม่ใช่ว่าเรากำลังเก็บชื่อหรือการออกแบบไว้

เราคาดว่าจะมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์สองสามอย่างในทรัพย์สิน มันจะมีห้องพักโรงแรม คาสิโน และความสนุกสนานมากมาย

แต่ฉันสามารถบอกคุณได้อีกเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวกัส วิคกี้ (ป้ายไฟนีออน)

เราไม่ค่อยแน่ใจว่า Vegas Vickie จะลงมาเป็นชิ้นเดียวหรือไม่ เรากังวลว่ามันจะพังและเป็นปัญหาเล็กน้อย แต่ก็ลงเอยด้วยดี

ตอนนี้เรากำลังตกแต่งใหม่ เราวางไว้ในสถานบำบัดในลาสเวกัส เมื่อพร้อมแล้วเราจะหาที่สำหรับใส่ เรากำลังทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆ สองสามกลุ่มเกี่ยวกับตำแหน่งที่เราจะวางมันไว้ แต่มันจะมีชีวิตที่ยืนยาว

เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ เตรียมเปิดตัวในวันอังคารนี้ ด้วยการขยายศูนย์การประชุมที่จะเพิ่มพื้นที่ 250,000 ตารางฟุต ทำให้มีพื้นที่การประชุมและการประชุมมากกว่า 850,000 ตารางฟุต

การขยายพื้นที่ดังกล่าวจะเข้ามาแทนที่ถนนรถแล่นแบบวงกลมที่ให้บริการศูนย์การประชุมปัจจุบัน และตั้งอยู่บนพื้นที่ระหว่างอาคารที่มีอยู่กับโรงจอดรถของรีสอร์ทที่มุมถนน Koval และถนนทรอปิคานา

การขยายจะรวมถึงลานกลางแจ้งใหม่ขนาด 5,500 ตารางฟุตสำหรับกิจกรรมส่วนตัว ห้องบอลรูมขนาด 49,000 ตารางฟุต ห้องบอลรูมขนาด 32,000 ตารางฟุต ห้องบอลรูมจูเนียร์ 3 ห้อง และห้องแยกย่อย 11 ห้อง มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2561

การขยายนี้ พร้อมด้วยการขยายพื้นที่การประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ที่ Aria ทำให้ MGM Resorts มีพื้นที่มากกว่า 4 ล้านตารางฟุตสำหรับการประชุมกลุ่มโดยเฉพาะ

พื้นที่ประชุมที่ MGM Resorts International properties

MGM Grand : 850,000 ตารางฟุต (หลังต่อเติม)

อ่าวมัณฑะเลย์ : มากกว่า 2 ล้านตารางฟุต

อาเรีย : 500,000 ตารางฟุต (หลังจากการขยายพื้นที่ 200,000 ตารางฟุต มีกำหนดจะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์)

เบลลาจิโอ : 200,000 ตารางฟุต

มิราจ : 170,000 ตารางฟุต

มอนติคาร์โล : 30,200 ตารางฟุต

เซอร์คัส เซอร์คัส : 21,400 ตารางฟุต

นิวยอร์ก-นิวยอร์ก : 21,000 ตารางฟุต

ลักซอร์ : 20,000 ตารางฟุต

เอ็กซ์คาลิเบอร์ : 12,226 ตารางฟุต

วีดารา : 10,000 ตารางฟุต

The Signature at MGM Grand : 4,000 ตารางฟุต

พื้นที่ประชุมที่รีสอร์ทสตริปอื่น ๆ

Encore : 92,739 ตารางฟุต

Wynn : 197,393 ตารางฟุต

Wynn ไม่ได้ขยายตัวเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต ผนังแอร์ อุปกรณ์ AV เป็นต้น

The Cosmopolitan : 190,000 ตารางฟุต ประกอบด้วยห้องบอลรูมเจ็ดห้องตั้งแต่ 7,000 ถึง 40,000 ตารางฟุต และห้องประชุม 46 ห้อง

The Venetian และ Palazzo Las Vegas : พื้นที่การประชุมและการประชุม 2.3 ล้านตารางฟุต นี่เป็นพื้นที่รวมสำหรับทั้ง Venetian, Palazzo Congress Center, Sands Expo และห้องประชุมพิเศษบางส่วนในโรงแรม

คุณสมบัติของ Caesars Entertainment :

Bally’s and Paris : 175,000 ตารางฟุต

พระราชวังซีซาร์ : 300,000 ตารางฟุต

ฟลามิงโก : 73,000 ตารางฟุต

Harrah’s : 24,000 ตารางฟุต

Planet Hollywood : 88,000 ตารางฟุต

ริโอ : 114,366 ตารางฟุต

The Linq resort : 63,000 ตารางฟุต

Linq: Promenade/High Roller/The Vortex : 200,000 ตารางฟุต

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Mohegan Sun Pocono

ครั้งแรกในรอบหลายปีที่ Plains Twp. คาสิโนจะไม่จัดดอกไม้ไฟสำหรับวันหยุด 4 กรกฎาคมตามที่ Tony Carlucci ประธานและซีอีโอของ Mohegan Sun Pocono กล่าว

Carlucci กล่าวว่าคาสิโนจะสนับสนุนงานดอกไม้ไฟของเมือง Wilkes-Barre ในวันที่ 4 กรกฎาคมที่ Kirby Park

“ในขณะที่เรามีความสุขกับการแสดงดอกไม้ไฟเมื่อหลายปีก่อน เราต้องการมีส่วนร่วมในชุมชนนอก Mohegan Sun Pocono ด้วยเสมอ และนี่เป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มเหล่านั้น” Carlucci กล่าว

Carlucci จะไม่พูดว่าต้องเสียค่าจัดดอกไม้ไฟที่คาสิโนหรือว่า Mohegan Sun Pocono จะสนับสนุนการแสดงดอกไม้ไฟของเมืองเท่าไร แต่เขากล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ที่สุดในฐานะผู้สนับสนุนหลักสำหรับเรื่องนี้ ที่สวนเคอร์บี้”

อดีตสมาชิกสภาเผ่า Winnebago คนที่ 3 ได้สารภาพกับบทบาทของเขาในการขโมยของจากคาสิโนของชนเผ่าในไอโอวา

The Sioux City (Iowa) Journal รายงาน (http://bit.ly/2svXXrb) ว่า Charles Aldrich เข้าสู่ข้ออ้างในวันจันทร์ที่ศาลแขวงสหรัฐใน Omaha

Aldrich เป็นหนึ่งในเก้าอดีตสมาชิกสภาที่ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดเพื่อสูบฉีดเงินมากกว่า 327,000 ดอลลาร์จากคาสิโน WinneVegas ในเมือง Sloan รัฐไอโอวา Lawrence Payer และ Louis Houghton สารภาพเมื่อเดือนที่แล้วในข้อหาเดียวกัน: ขโมยจากสถานประกอบการเล่นเกมในดินแดนอินเดีย พวกเขารอการพิจารณาคดี

FLINTSTONE, Md. (20 มิถุนายน 2017) – Rocky Gap Casino Resort ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Golden Entertainment, Inc. ในลาสเวกัส ได้ออกแบบใหม่ทั้งหลังของรีสอร์ทเพื่อรวมระเบียง e-foot ขนาด2,400 ตร.ม. และเลานจ์ พื้นที่เพื่อเพิ่มมุมมองของสถานที่ของ Rocky Gap State Park ใน Western Maryland ที่สวยงาม

Lakeside Terrace ที่เพิ่งเปิดใหม่ที่ Rocky Gap Casino Resort นำเสนอบรรยากาศกลางแจ้งที่สวยงามและผ่อนคลายพร้อมฉากหลังที่มีภูเขา Evitts และทะเลสาบ Habeeb ขนาด 243 เอเคอร์

ตอนนี้ Lakeside Terrace ได้เพิ่มพื้นที่สำหรับนั่งเล่นและพักผ่อนแล้ว รวมถึงเก้าอี้ Adirondack ตามแนวชายฝั่งทะเลสาบ Habeeb ที่นั่งบนลานเฉลียงล้อมรอบด้วยหลุมไฟตกแต่งหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่ใต้เรือนกล้วยไม้ Terrace Bar ที่ให้บริการเต็มรูปแบบจะเปิดให้บริการตามฤดูกาลและให้บริการเบียร์สดและเบียร์ในประเทศ สุรา และเครื่องดื่มแช่แข็งที่หลากหลาย

Skylar Dice ผู้จัดการทั่วไปของ Rocky Gap Casino Resort กล่าวว่า Lakeside Terrace พร้อมให้บริการสำหรับกิจกรรมส่วนตัวและสามารถรองรับกลุ่มได้ตั้งแต่ 50 ถึง 200 คนพร้อมกับการใช้งาน Terrace Bar แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

“ Rocky Gap Casino Resort ตั้งอยู่ในสถานที่กลางแจ้งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน Western Maryland และทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา” Dice กล่าว “แขกของเราที่พักผ่อนและเยี่ยมชม Lakeside Terrace อาจบังเอิญได้เห็นนกอินทรีหัวล้านหรือกวางหางขาว เลคไซด์ เทอร์เรซ มอบสถานที่ผ่อนคลายที่เสริมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงมากมายของ Rocky Gap”

เกี่ยวกับ ร็อคกี้แก๊ป เว็บไฮโล คาสิโน รีสอร์ท
Rocky Gap Casino Resort ตั้งอยู่ใน Rocky Gap State Park ใกล้ Cumberland, Maryland ในใจกลาง Allegany County ตำแหน่งนี้มีเส้นทางเดินป่าหลายไมล์และวิวภูเขาที่น่าทึ่ง Rocky Gap Casino Resort เป็นรางวัล AAA 4-Diamond® และรางวัล TripAdvisor Certificate of Excellence ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่มีคาสิโน โรงแรม กิจกรรมและศูนย์การประชุม Bonkerz Comedy Club ร้านอาหารสามแห่งและร้านขายอาหารสำเร็จรูป สนามกอล์ฟ Jack Nicklaus Signature แห่งเดียวในรัฐแมรี่แลนด์ , สปา, สระว่ายน้ำในร่ม, ฟิตเนส, โปรช็อป, บริการจอดรถฟรี, ที่จอดรถส่วนบุคคล และกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งมากมาย คาสิโนมีเครื่องสล็อต 663 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 17 เกม และบาร์คาสิโน 2 แห่ง สนามกอล์ฟรวมอยู่ในรายชื่อสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในแมริแลนด์และหลักสูตรคาสิโนที่ดีที่สุดโดยนิตยสาร GolfWeek รวมทั้งมีอยู่ในรายชื่อ 36 Best Buddies-Trip Destinations ของอเมริกา Golf Digest Rocky Gap Casino Resort เป็นเจ้าของโดย Golden Entertainment, Inc. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rockygapcasino.com

เกี่ยวกับ Golden Entertainment, Inc.

Golden Entertainment, Inc. เป็นเจ้าของและดำเนินการคุณสมบัติการเล่นเกมในสองแผนก – การกระจายการเล่นเกมและการดำเนินการคาสิโน Golden Entertainment มีอุปกรณ์เล่นเกมมากกว่า 12,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะเกือบ 30 เกมในเนวาดา แมริแลนด์ และมอนทานา บริษัทเป็นเจ้าของคาสิโนสี่แห่ง โรงเตี๊ยมมากกว่า 50 แห่ง และดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เล่นเกมแบบกระจาย 980 แห่งในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง Golden Entertainment มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากขนาด ความเป็นผู้นำตลาด และความสามารถในการจัดการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดในการดำเนินงานและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

เป็นครั้งที่สองในรอบ 15 เดือนศาลสูงของรัฐเพนซิลเวเนียได้สั่งให้หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของโครงสร้างความเป็นเจ้าของของกลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตคาสิโนในเขตฟิลาเดลเฟียที่ร่ำรวยในช่วงปลายปี 2014

ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งรัฐทั้งเจ็ดมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันอังคารที่คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียไม่ได้คำนวณอย่างเพียงพอว่ากลุ่มความเป็นเจ้าของของการถ่ายทอดสดที่เสนอ! โรงแรมและคาสิโนจะปฏิบัติตามข้อจำกัดในกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของคาสิโน

คดีนี้เกี่ยวกับขอบเขตของการมีส่วนร่วมของนักธุรกิจในลอนดอน Watche Manoukian ซึ่งเป็นเจ้าของสัดส่วนการถือหุ้นใน Parx Casino ใน Bensalem ที่อยู่ใกล้เคียง ภายใต้กฎหมายของรัฐ เจ้าของคาสิโนส่วนใหญ่จำกัดส่วนแบ่งหนึ่งในสามในคาสิโนอื่น

ในความคิดเห็น 43 หน้าของเธอ Justice Debra Todd บอกกับคณะกรรมการเกมว่าต้องใช้คำจำกัดความที่กว้างขึ้นของ “ผลประโยชน์ทางการเงิน” ในการตรวจสอบขอบเขตของการมีส่วนร่วมของ Manoukian ในเรือของเจ้าของและการจัดหาเงินทุนของ Live! คาสิโน

คำจำกัดความต้องรวมถึงเงินกู้จากเจ้าของคาสิโนรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งเนื่องจากผู้ให้กู้ “ได้รับสิทธิ์ทางการเงินหรือเรียกร้องการชำระคืนเงินกู้ยืม” จากคาสิโนผู้รับทอดด์เขียน ทอดด์แนะนำว่าบอร์ดเกมควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในที่สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ

ประเด็นคือการรวมกันขององค์ประกอบทางการเงินในโครงสร้างของโครงการ

หนึ่งหุ้นให้ผลกำไร 33% ของโครงการแก่ Greenwood Racing Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของ Parx Casino และควบคุมโดย Manoukian ความไว้วางใจที่เป็นประโยชน์ต่อลูกชายสามคนของ Manoukian จะถือหุ้น 17 เปอร์เซ็นต์แยกจากกัน Manoukian และสมาชิกในครอบครัวของเขาจะถือหุ้นทั้งหมดในผู้ดูแลทรัพย์สินในขณะที่ Manoukian ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน 34 ล้านดอลลาร์ให้กับความไว้วางใจเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับโครงการคาสิโน

องค์ประกอบที่รวมกันเหล่านั้น “ทำให้เกิดคำถามว่า Manoukian ใช้ความไว้วางใจเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนด” ของกฎหมายของรัฐที่จำกัดการเป็นเจ้าของคาสิโนของบุคคลหนึ่งคนหรือไม่ Todd เขียน

บอร์ดเกมปฏิเสธที่จะนับความน่าเชื่อถือ โครงสร้างความเป็นเจ้าของ หรือ 34 ล้านดอลลาร์ของ Manoukian ที่มีต่อสัดส่วนการถือหุ้นของเขา ในแถลงการณ์ คณะกรรมการเกมกล่าวว่า “ชื่นชม” การทำงานของศาลและกำลังทบทวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดขั้นตอนต่อไป

การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลที่ผูกขาดเงินสดของเพนซิลเวเนียได้เล็งเห็นวิธีต่างๆ ในการขยายการพนันสไตล์คาสิโนด้วยความหวังว่าจะหลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีในวงกว้าง เพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นรัฐคาสิโนเชิงพาณิชย์อันดับ 2 ของประเทศ ได้เก็บภาษีกำไรจากการพนันไปแล้วหลายร้อยล้านดอลลาร์

การออกกฎหมายเมื่อต้นเดือนนี้โดยสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐจะขยายการพนันไปยังเว็บไซต์คาสิโน สนามบิน บาร์ และร้านพนันนอกสนาม ในขณะที่ยกเลิกกฎหมายที่จำกัดความเป็นเจ้าของคาสิโน

มีชีวิต! ชนะการแข่งขันสี่ทางสำหรับใบอนุญาตคาสิโนครั้งสุดท้ายในเพนซิลเวเนียตะวันออกและที่ห้าในภูมิภาคฟิลาเดลเฟีย จะเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Cordish Cos ของบัลติมอร์และกรีนวูด

โครงการนี้อยู่ในสถานะน้ำแข็ง กำลังรอผลการท้าทายของศาลจากผู้สมัครที่ไม่ประสบความสำเร็จรายหนึ่ง ทนายความในคดีปฏิเสธความคิดเห็นเมื่อวันอังคาร

Seneca Niagara Casino & Hotel ในน้ำตกไนแองการ่า ประเทศเซเนกาของชาวอินเดียนแดงได้ระงับการจ่ายเงินจำนวน 110 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับรัฐและชุมชนที่เป็นเจ้าภาพคาสิโนสามแห่ง ชาวเซเนกาจ่ายเงินประมาณ 12 ล้านเหรียญต่อปีให้กับเมืองน้ำตกไนแองการ่า

(สตีเฟน ดี. แคนเนอเรลลี)

เป็นเวลาสามเดือนแล้วที่ Seneca Nation of Indians ประกาศว่าจะหยุดการจ่ายเงินจากรายได้จากการเล่นเกม ที่ทำให้กับรัฐนิวยอร์กและชุมชนที่โฮสต์คาสิโนสามแห่ง

การชำระเงินรายไตรมาสถัดไป – ประมาณ 28 ล้านดอลลาร์ – จะครบกำหนดภายในสิ้นเดือนนี้ รัฐและเมืองเจ้าภาพ 3 เมือง ได้แก่ บัฟฟาโล น้ำตกไนแองการ่า และซาลามันกา แยกกันอยู่ประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ต่อปี

แต่ไม่มีความละเอียดในสายตา เซเนกาโต้แย้งข้อตกลงที่พวกเขาเซ็นสัญญากับรัฐในปี 2545 เพื่อเปิดคาสิโนสไตล์ลาสเวกัสซึ่งอนุญาตให้พวกเขายุติการชำระเงินเมื่อสิ้นปี 2559

ในปี 2013 แบร์รี สไนเดอร์ ประธานประเทศเซเนกาในขณะนั้น (ซ้าย) และผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก แอนดรูว์ คูโอโม ลงนามในข้อตกลงเพื่อยุติข้อพิพาทครั้งล่าสุดเกี่ยวกับการจ่ายเงินรายได้จากคาสิโนระหว่างรัฐและประเทศอินเดีย เซเนกาถูกระงับการชำระเงินอีกครั้ง

รัฐไม่เห็นด้วย มันอ้างถึงคอมแพคดั้งเดิมและบันทึกติดตามผลที่ตกลงกันในปี 2556 เพื่อยืนยันว่าการชำระเงินควรดำเนินต่อไป

“การสนทนากำลังดำเนินอยู่” ตามอีเมลจาก Lee Park โฆษกของ New York State Gaming Commission “รัฐได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าการชำระเงินต้องดำเนินต่อไป ไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่เราสามารถเพิ่มได้ในขณะนี้”

ฟิลิป ปันตาโน โฆษกของเซเนกา เนชั่น กล่าวว่า “ขณะนี้ยังไม่มีการหารือกับสำนักงานผู้ว่าการรัฐ”

“ภาษาของ Compact ที่ลงนามโดย Seneca Nation และ New York State ในปี 2545 นั้นชัดเจนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 15 ปีที่ผ่านมา” Pantano จากบริษัทประชาสัมพันธ์ของประเทศคือ Pantano & Associates of Buffalo กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมล “ประเทศเซเนกามีภาระผูกพัน 14 ปีในการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งกับรัฐนิวยอร์ก ภาระผูกพันนั้นได้รับการปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์และได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อชาติชำระเงินงวดสุดท้ายในเดือนมีนาคม ประธานาธิบดี (ทอดด์) เกตส์ตกลง ให้ยอมรับคำขอของผู้ว่าการ (แอนดรูว์) คูโอโม ตั้งแต่นั้นมา ชาติก็ไม่ได้ยินอะไรจากสำนักงานผู้ว่าการเรื่องวันประชุมเฉพาะ”

ในการประกาศการตัดสินใจหยุดการจ่ายเงินในเดือนมี.ค. เซเนกัสได้ออกแถลงการณ์ซึ่งพวกเขากล่าวว่าพวกเขายังคง “มุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี” และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่าวว่าพวกเขายินดีที่จะทำงานกับชุมชนเจ้าบ้าน “” เพื่อให้แน่ใจว่าการดำรงอยู่ในระยะยาว ของคุณสมบัติคาสิโนของเราและงานในท้องถิ่นนับพันที่พวกเขาสนับสนุน”

Seneca Nation หยุดการจ่ายเงินรายได้คาสิโนให้กับรัฐ

เซเนกากล่าวว่าคอมแพ็กต์กับรัฐในปี 2545 อนุญาตให้หยุดการจ่ายเงินจำนวน 110 ล้านดอลลาร์

The Seneca Nation ดำเนินการคาสิโนสามแห่งภายใต้ความกะทัดรัดกับรัฐ: Seneca Niagara Casino & Hotel ในน้ำตกไนแองการ่า; คาสิโน Seneca Allegany ใน Salamanca; และคาสิโนเซเนกาบัฟฟาโลครีกในตัวเมืองบัฟฟาโล

การจ่ายเงินของประเทศไปที่รัฐ ซึ่งจะส่งส่วนหนึ่งไปยังเมืองต่างๆ ของน้ำตกไนแองการ่า ซาลามังกา และบัฟฟาโล การชำระเงินทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2545

คอมแพ็กต์ปี 2002 ให้สิทธิพิเศษแก่เซเนกาในการดำเนินการบริการเต็มรูปแบบหรือคาสิโนสไตล์เวกัสทางตะวันตกของรัฐ Route 14 (จาก Sodus Point บนทะเลสาบออนแทรีโอไปยัง Elmira ใน Southern Tier)

นี่เป็นครั้งที่สองที่ Senecas ระงับการจ่ายเงินสำหรับการเล่นเกม เริ่มในปี 2552 พวกเขาหยุดการจ่ายเงินเป็นเวลาสี่ปีหลังจากที่รัฐอนุญาตเครื่องวิดีโอเกมที่สนามแข่งของรัฐ รวมถึงอย่างน้อยหนึ่งเครื่องภายในอาณาเขต “พิเศษ” ของเซเนกา ข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการแก้ไขโดย “บันทึกความเข้าใจ” ที่ประเทศตกลงกับรัฐบาล Andrew Cuomo ในปี 2013

รัฐในขณะเดียวกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอนุญาตคาสิโนใหม่ที่ดำเนินการโดยไม่ได้ดำเนินการในอินเดียสี่แห่งในดินแดนที่ไม่ครอบคลุมโดยข้อตกลงที่มีอยู่กับเซเนกาและอีกสองประเทศในอินเดีย ได้แก่ Oneidas และ St. Regis Mohawks

หนึ่งในคาสิโนใหม่คือ del Lago Resort & Casino ประมาณเจ็ดไมล์ทางตะวันออกของ Route 14 ที่ Thruway ทางออก 41 ใกล้ Waterloo เซเนการะบุว่าพวกเขาไม่พอใจกับสถานที่นั้น

ความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเมืองเจ้าภาพซึ่งมีงบประมาณน้อยกว่ารัฐและขึ้นอยู่กับรายได้จากการเล่นเกม

เมื่อได้ยินในน้ำตกไนแองการ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แอนดรูว์ ตูมา สมาชิกสภาเมืองกล่าวว่าการจ่ายเงินคาสิโนที่ระงับคือ “คำถามอันดับหนึ่ง” ที่เขาได้รับจากองค์ประกอบของเขา ตาม รายงานที่ casino.org

“เห็นได้ชัดว่าความกังวลคือมีประวัติศาสตร์อยู่ที่นั่น” Touma บอกกับ Paul Dyster นายกเทศมนตรี Niagara Falls ตามรายงานของ casino.org “เมืองนี้ไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์นั้นได้อีก”

สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่คาสิโนมิสซิสซิปปี้ในเดือนพฤษภาคม

ที่คาสิโนริเวอร์ซึ่งต้องดิ้นรนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแข่งขัน รายรับรวมของคาสิโนเพิ่มขึ้นเป็น 73.2 ล้านดอลลาร์จาก 72.0 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

คาสิโน 12 แห่งชายฝั่งซึ่งมีรายได้ดีขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายน โชคไม่ดีเท่าในเดือนพฤษภาคม รายรับลดลง 7.7 ล้านดอลลาร์ สู่ 96.2 ล้านดอลลาร์ จาก 103.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2559

นั่นคือการเพิ่มขึ้น 0.4 สำหรับคาสิโนแม่น้ำและลดลง 7% สำหรับคาสิโนโคสต์

พฤษภาคม 2016 แข็งแกร่งเป็นพิเศษใน South Mississippi และดีที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2008 รายได้ที่ลดลงในเดือนพฤษภาคม 2017 ทำให้ตลาด Coast มีมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์หรือ 2% รองจากช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของปีที่แล้ว

อาจมีคนสันนิษฐานโดยธรรมชาติว่าตลอดเวลาและทรัพยากรที่คาสิโนใช้ไปโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบหลายหลากของพวกเขา จะมีเทคโนโลยีก่อกวนมากมายเหลือเฟือเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเล่นเกมและลดต้นทุน

นั่นคือสิ่งที่ Rob Willis ซึ่งปัจจุบันเป็น CEO ของ Blackwrist Interactive LLC คิดไว้ตอนที่เขาเริ่มทำงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเมื่อทศวรรษที่แล้ว เพียงเพื่อจะตระหนักว่านี่ไม่ใช่กรณีทั้งหมด

สิ่งที่เขาพบและยังคงพบอยู่ในปัจจุบันคือแนวทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นทางการ และเฉพาะกิจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดำเนินการของคาสิโนทุกประเภท: สเปรดชีต Excel ถูกส่งทางอีเมลไปมาระหว่างแผนกต่างๆ เอกสารสนับสนุนที่สับสนในไฟล์ Word, JPEG และ PDF; คนที่แต่งตัวประหลาดในกรงป้อนข้อมูลในรูปแบบตรงกันข้ามกว่าผู้ชายในไอที

“สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือคนยากจนที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นโดยทั่วไปแล้วจะต้องนำชิ้นส่วนเหล่านี้มารวมกันเป็นเอกสารที่เหนียวแน่นด้วยตนเอง” วิลลิสอธิบาย “ฉันกำลังนั่งอยู่ที่นี่และพูดว่า ‘คุณล้อเล่นกับฉัน! เราต้องพัฒนาอะไรบางอย่าง’”

จากการสนทนากับบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วทั้งอุตสาหกรรม วิลลิสตระหนักดีว่าเทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้น่าจะเป็นนวัตกรรมที่น่ายินดี

“สิ่งที่พวกเขากำลังมองหาคือระบบอัตโนมัติ” เขาเน้นย้ำ “ตอนนี้พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ แต่พวกเขาทำมันด้วยต้นทุน มันต้องใช้ร่างกายพิเศษและต้องใช้เวลา”

การปฏิบัติตามระบบคลาวด์

ทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Willis, Cennix – การจัดการเอกสารบนคลาวด์และพอร์ทัลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้โดยอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น เกมคาสิโน

“มันใช้งานได้จริงในเกือบทุกองค์กรที่มีข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด เรากำลังเริ่มเล่นเกมเพราะเกมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการควบคุมมากที่สุด” เขากล่าว

เป้าหมายคือเพื่อลดความสับสนภายใน ความเข้าใจผิด และความผิดหวังที่มักเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด และในที่สุดก็ช่วยประหยัดต้นทุนในรูปแบบของการปรับปรุงกระบวนการ ลดชั่วโมงการทำงานสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการละเมิดกฎระเบียบน้อยลง

ด้วย Cennix เจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงทั่วทั้งองค์กรผ่านพอร์ทัลบนคลาวด์ จากนั้นผู้จัดการสายงานจะป้อนข้อมูลและอัปโหลดเอกสารสนับสนุนโดยตรงไปยังพอร์ทัล โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่องานเสร็จสิ้น

“ถ้าฉันอยู่ในสายไอที ฉันไม่ต้องคอยติดตามเอกสาร Word 200 ฉบับเพื่อรองรับคำร้องของฉัน ฉันสามารถใช้ Cennix เพื่อทำสิ่งนั้นได้ ฉันไม่ต้องส่งอีเมลสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่น แล้วหันมาสร้างเอกสาร Word อีกฉบับ แอปพลิเคชันกำลังจะทำเช่นนั้น” วิลลิสกล่าว

ซอฟต์แวร์ไม่เพียงแต่ปรับปรุงและทำงานอัตโนมัติบางส่วนที่เสนอราคาและไม่เพิ่มมูลค่าเหล่านี้ แต่ยังช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของคาสิโนเสนอมุมมองแบบองค์รวมและครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทของพวกเขาทำ – แบบเรียลไทม์ – โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบทั้งหมด ข้อมูลนี้สามารถเปิดเผยว่ามีความคืบหน้าในด้านใดบ้างและพื้นที่ใดที่ต้องใช้ทรัพยากรและความพยายามมากขึ้น

เพื่อให้กระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้น Cennix ยังได้ฝังข้อบังคับเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คาสิโนต้องปฏิบัติตามโดยตรงในแพลตฟอร์ม หมายความว่าการเข้าถึงข้อกำหนดและขอบเขตที่พวกเขาถูกปฏิบัติตามภายในนั้นค่อนข้างแท้จริงอยู่ที่เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ปลายนิ้ว

ในฐานะระบบการจัดการเอกสาร เว็บไฮโล ยังจัดเตรียมตำแหน่งส่วนกลางสำหรับนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่บ่อยครั้งก็จบลงด้วยการเก็บฝุ่น

“สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนสร้างนโยบายหรือขั้นตอน พวกเขาใส่ไว้ในแฟ้มสามห่วงแล้ววางลงบนชั้นวางโดยไม่มีใครมองมันอีกเลย” วิลลิสกล่าว โดยเน้นว่าการทำงานเป็นแบบคลาวด์ พื้นที่เก็บข้อมูล Cennix สามารถช่วยให้เอกสารเหล่านั้นเข้าถึงและอัปเดตได้ง่ายขึ้น

โอบรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คาสิโนชอบที่จะยอมรับการดำรงอยู่ของพวกเขาในฐานะ “อุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด” ที่สุดของประเทศในฐานะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อเล่นเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและนำความไว้วางใจและความซื่อสัตย์มาสู่ธุรกิจที่ไม่เคยมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในที่สาธารณะ

ด้านพลิกก็คือการเป็นเอนทิตีที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดนั้นเป็นงานที่ไม่เพิ่มมูลค่ามากมาย การปฏิบัติตามหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วน และต้องทุ่มเทเวลาทำงานและทรัพยากรที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตบด้วยค่าปรับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ในขณะที่คาสิโนยังคงขยายตัวมากกว่าแค่การพนันในข้อเสนอของพวกเขาให้กับลูกค้า ขอบเขตของการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับยังคงเติบโต – จากความปลอดภัยของอาหารและห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงความปลอดภัยของคนงานและแขกและกฎของ Sarbanes-Oxley

วิลลิสคิดว่าเร่งด่วนที่สุดคือ PCI ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กับบริษัทที่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิต การปฏิบัติตาม PCI ได้กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากการแฮ็กและขโมยข้อมูลลูกค้าที่สถานประกอบการค้าปลีกเช่น Target และ Chipotle กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นและความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในพื้นที่นี้อาจส่งผลให้ถูกปรับเจ็ดร่างและความเสียหายด้านชื่อเสียงที่คำนวณไม่ได้

Cennix นำเสนอวิธีง่ายๆ ในการติดตามกฎระเบียบและความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้รับผิดชอบเมื่องานต้องได้รับการอัปเดต รีเฟรช หรือทำงานใหม่

“สำหรับการปฏิบัติตาม PCI แผนภาพเครือข่ายควรได้รับการรีเฟรชทุก ๆ หกเดือน” วิลลิสกล่าวโดยยกตัวอย่าง “ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ จะได้รับอีเมลจากระบบว่า ‘สิ่งนี้มีอายุห้าเดือนมีอัตราการรีเฟรชหกเดือน คุณมีเวลาอีก 4 สัปดาห์ในการรีเฟรชรายการนี้’”

การมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่าการควบคุมภายในและขั้นตอนการทำงานที่ดีนั้นสามารถช่วยให้ผู้ออกกฎหมายพอใจได้ เขาเน้นว่า:

“หากคุณทำทุกอย่างในหนังสือของ PCI พวกเขาจะไม่ไล่ตามคุณอย่างหนัก นั่นเป็นเพียงความเป็นจริง”

การตรวจสอบเป็นเรื่องง่าย

องค์ประกอบหลักอื่น ๆ ของยูทิลิตี้ของ Cennix คือการสร้างร่องรอยของเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ในตำแหน่งที่รวมศูนย์ซึ่งสามารถลดอาการปวดหัวได้อย่างทวีคูณในระหว่างฤดูกาลตรวจสอบ สิ่งนี้ไม่เพียงใช้กับหน่วยงานที่กำลังตรวจสอบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ตรวจสอบด้วย

องค์ประกอบการค้นพบก่อนการตรวจสอบช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถแบ่งปันคลังเอกสารที่ร้องขอกับผู้ตรวจสอบได้ล่วงหน้า ทำให้ผู้จัดการสามารถเริ่มต้นในการผลิตวัสดุที่จำเป็นได้

“คุณสามารถใส่สิ่งที่คุณกำลังมองหาจากคนที่คุณต้องการตรวจสอบได้ คุณสามารถพูดว่า ‘จากไอที ฉันอยากเห็นสิ่งนี้ จากคนบัญชี ฉันอยากเห็นสิ่งนี้’” วิลลิสกล่าว

ผู้จัดการสามารถมอบหมายรายการเป็นงานให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความคืบหน้าในการผลิตวัสดุที่ร้องขอได้แบบเรียลไทม์

วิลลิสกล่าวว่าความรับผิดชอบในตัวนี้เป็นกลไกอันทรงพลังในการขัดขวางแนวโน้มตามธรรมชาติของการย้ายโครงการประเภทนี้ไปยังจุดไฟด้านหลัง

“ดังนั้นหากเรามีการตรวจสอบภายในสี่สัปดาห์ และเราใช้เวลาสองสัปดาห์และไม่มีใครทำอะไรสำเร็จ นั่นเป็นเรื่องปกติ ทุกคนรอจนนาทีสุดท้าย”

เนื่องจากงานก่อนการตรวจสอบเสร็จสิ้นและอัปโหลดไปยัง Cennix จึงทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถเริ่มต้นทบทวนเนื้อหาได้

“ก่อนที่พวกเขาจะก้าวขึ้นไปบนที่ดินเพื่อทำการตรวจสอบ พวกเขาสามารถเห็นคำตอบบางส่วนและเอกสารสนับสนุน” วิลลิสกล่าว

การพนันคาสิโนที่ถูกกฎหมายดูเหมือนจะเป็นช่องทางที่รวดเร็วในญี่ปุ่น แต่ตอนนี้มันติดอยู่ในเลนที่ช้า ดูเหมือนว่าคาสิโนที่เก่าที่สุดจะสามารถเริ่มก่อสร้างรีสอร์ทใหม่ได้มากขึ้นในปีหน้า แต่ความล่าช้าอาจทำให้กระบวนการนี้ยืดเยื้อออกไปได้นานกว่า หรือไม่ก็ทำให้ทุกอย่างตกรางไปเลย

ก่อนที่คาสิโนจะทำอะไรได้ จะต้องผ่านการบังคับใช้กฎหมายสำหรับรีสอร์ทแบบบูรณาการ และก่อนหน้านั้นจะต้องได้รับการอนุมัติใบเรียกเก็บเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการติดการพนัน เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่เซสชั่นกฎหมายปัจจุบันจะสิ้นสุดลงและข้อตกลงที่ชัดเจนเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือนักพนันที่มีปัญหาได้ดีที่สุด โอกาสสำหรับการพนันคาสิโนที่ถูกกฎหมายกำลังถูกผลักกลับ

ที่มาของภาพ: เก็ตตี้อิมเมจ

ตลาดการพนันที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุด
ผู้ประกอบการคาสิโนระดับโลกกำลังมองหาการวางเดิมพันครั้งใหญ่ในตลาดญี่ปุ่น Las Vegas Sands ( NYSE:LVS ) , MGM Resorts ( NYSE:MGM )และWynn Resorts ( NASDAQ:WYNN )ต่างก็เต็มใจที่จะทุ่มเงินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างรีสอร์ทแบบบูรณาการที่นั่น มากกว่าที่พวกเขาใช้ไปมาก การสร้างคาสิโนใหม่ล่าสุดในมาเก๊า

แต่พวกเขาก็ทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลที่ดี นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะกลายเป็นเมืองการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างรวดเร็วโดยมีมูลค่าประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ มาเก๊าทำรายได้น้อยกว่า 28 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว และถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงมากกว่าสองปีที่เกิดจากการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่จุดสูงสุดในปี 2556 รายได้จากการพนันไม่เคยเกิน 45 พันล้านดอลลาร์ ในการเปรียบเทียบลาสเวกัสมีรายได้ประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปี แอตแลนติกซิตี้ 2.3 พันล้านดอลลาร์

และดูเหมือนว่าคาสิโนจะสามารถเริ่มทุ่มเงินเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว หลังจากอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นร่างกฎหมายของประเทศได้ผ่านกฎหมายที่เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว – หลังจากความพยายามที่ล้มเหลวหลายครั้งในปีก่อนหน้า – ดูเหมือนว่าลื่นไถลเพื่อดูขั้นตอนถัดไปของการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบได้รับการอนุมัติรวมถึงที่ที่คาสิโน จะได้รับอนุญาตให้สร้าง คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าเมืองชั้นหนึ่งเช่นโตเกียวจะตัดขาด แต่คนอื่น ๆ ก็ผลักดันโอซาก้าและโยโกฮาม่าเช่นกัน

การติดการพนันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม
ทว่านักวิเคราะห์หลายคนดูเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการติดการพนันต้องได้รับการอนุมัติก่อน นี่อาจเป็นปัญหาเพราะว่าญี่ปุ่นมีอัตราการติดการพนันที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ – ประมาณ 5% ของประชากรเมื่อเทียบกับ 1% ที่อื่น – และนั่นได้ สร้างการต่อต้านการพนันคาสิโนอย่างถูกกฎหมาย . โพลแสดงให้เห็นว่าประชาชนมากถึง 44% ต่อต้านมัน

การพนันนั้นถูกกฎหมายแล้วในทางเทคนิคในญี่ปุ่น เนื่องจากร้านปาจิงโกะกว่า 11,000 แห่งเป็นพยาน ห้องพนันทำเงินได้ประมาณ 2 แสนล้านเหรียญต่อปี แต่Japan Timesกล่าวว่าจำนวนห้องเล่นการพนันลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาและมูลค่าการซื้อขายลดลงหนึ่งในสามนับตั้งแต่จุดสูงสุดในปี 2548 นอกจากนี้ยังมีการพนันที่ได้รับอนุญาตในเหตุการณ์เช่นม้า , จักรยาน และการแข่งเรือยนต์

สายร้อนกลายเป็นเย็น
การพนันคาสิโนถูกมองว่าแตกต่างออกไปและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองรายงานว่าไม่พอใจกับข้อกำหนดกว้าง ๆ ที่กำหนดไว้ในใบเรียกเก็บเงินการติดยาที่ร่างขึ้น พวกเขากำลังมองหากฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น ความชัดเจนมากขึ้นในสิ่งที่คาสิโนจะต้องทำ และบทลงโทษที่พวกเขาจะต้องเผชิญสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด การประชุมสภาผู้แทนราษฎรรอบต่อไปจะไม่ประชุมจนถึงเดือนสิงหาคม และในขณะที่ร่างกฎหมายแรกในร่างกฎหมายรีสอร์ทแบบบูรณาการคาดว่าจะเผยแพร่ในเวลานั้น ความเร่งรีบที่ทุกคนคาดหวังหลังจากความสำเร็จทางกฎหมายในเดือนธันวาคมปีที่แล้วได้หายไปอย่างรวดเร็ว

ความล่าช้ายังอาจหมายถึงฝ่ายตรงข้ามจะมีโอกาสมากขึ้นในการขัดขวางการเบิกกฎหมายล่วงหน้า แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเพียงแค่ชะลอการนำไปใช้ แต่เรายังคงพิจารณาระยะเวลารอคอยที่ยาวนานมาก เมื่อใบเรียกเก็บเงินการเสพติดผ่านไปแล้ว และกฎที่รีสอร์ทแบบบูรณาการต้องปฏิบัติตาม จากนั้นมีคำขอเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอจากผู้ให้บริการคาสิโนเพื่อขอใบอนุญาต จำนวนจะออกและใครจะได้รับยังคงเป็นคำถามใหญ่เช่นกัน

แม้ว่าการพนันคาสิโนที่ถูกกฎหมายถูกมองว่าเป็นการพัฒนาในเชิงบวกก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2020 ที่โตเกียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมืองเจ้าภาพที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้จ่าย ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนที่คาสิโนสามารถเดิมพันได้อีกต่อไป

คุณควรลงทุน $1,000 ใน Wynn Resorts, Limited ตอนนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะพิจารณา Wynn Resorts, Limited คุณจะต้องการได้ยินสิ่งนี้

ทีมนักวิเคราะห์ที่ได้รับรางวัลของเราได้เปิดเผยสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นหุ้นที่ดีที่สุด 10 ตัวสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อตอนนี้… และ Wynn Resorts, Limited ก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้น

Motley Stock Advisorบริการการลงทุนออนไลน์ที่พวกเขาดำเนินการมาเกือบสองทศวรรษเอาชนะตลาดหุ้นได้มากกว่า 4 เท่า* และตอนนี้ พวกเขาคิดว่ามีหุ้น 10 ตัวที่น่าซื้อมากกว่า

ดูหุ้น 10 ตัว

*Stock Advisor คืนสินค้า ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2021

บทความนี้แสดงความเห็นของนักเขียนที่อาจไม่เห็นด้วยกับตำแหน่งคำแนะนำ “อย่างเป็นทางการ” ของบริการให้คำปรึกษาระดับพรีเมียมของ Motley พวกเรามิกซ์! การตั้งคำถามเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ด้านการลงทุน แม้จะเป็นเรื่องของเราเองก็ตาม ช่วยให้เราทุกคนคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการลงทุนและตัดสินใจที่ช่วยให้เราฉลาดขึ้น มีความสุขขึ้น และร่ำรวยขึ้น
Rich Dupreyไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึง Motley Fool ไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึง คนโง่ Motley มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

Motley Fool ทำให้ 5G Buy Alert

5G เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มาถึงมากที่สุดตั้งแต่กำเนิดของอินเทอร์เน็ต

และในปี 2564 และปีต่อๆ ไป เราอาจเห็นโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างความมั่งคั่งที่อาจบดบังสิ่งที่มาก่อนพวกเขา

ยิ่งใหญ่กว่าดอทคอมบูม

ใหญ่กว่า Bitcoin ที่บูมในปี 2017

ใหญ่กว่าหุ้นหม้อ

มีพายุที่สมบูรณ์แบบที่ถูกสร้างขึ้นโดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก… โดยแต่ละคนต่อสู้ฟันฝ่าฟันเพื่อชนะการแข่งขันอาวุธ 5G

แต่เงินที่ฉลาดกำลังทำสิ่งที่แตกต่าง …

โชคดีที่ทีมของเราที่Motley Fool Rule Breakersได้ระบุบริษัทที่อยู่ภายใต้เรดาร์แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียซึ่งวางตำแหน่งตัวเองอย่างชาญฉลาดเพื่อครองอุตสาหกรรม 5G ด้วยโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์

เพียงคลิกที่นี่เพื่อรับเรื่องเต็มทันที

สมัครบาคาร่า UFABET สมัครรอยัลคาสิโน ที่ดีที่สุดในประเทศ

สมัครบาคาร่า UFABET Pac-10 เริ่มสัปดาห์:รัฐวอชิงตัน การวิเคราะห์ RB James Montgomery (เทียบกับ SMU) :นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่เราอาจจะมีโอกาสได้เน้นย้ำ Cougars ในแง่บวก ดังนั้นเราจึงจะดำเนินการ Montgomery การย้ายทีมของ Cal มีเกมฝ่าวงล้อมของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับฮาวาย เขาวิ่งไป 118 หลาและหนึ่งทัชดาวน์ใน 17 แครี่ ดูเหมือนว่ามอนต์โกเมอรี่จะโผล่ขึ้นมาเป็นแบ็คบนสุดของ Wazzu และเขาอาจจะเข้าแถวเล่นเกม 100 หลาอีกในสัปดาห์ที่ 2 มัสแตงอยู่ในอันดับที่ 76 เมื่อเทียบกับการวิ่ง โดยให้ผล 145.5 หลาต่อเกม ตัวเลือกที่แข็งแกร่งอื่น ๆ : USC WR Damian Williams (ที่ Washington); สแตนฟอร์ด RB โทบี้ เกอร์ฮาร์ท

(เทียบกับรัฐซานโฮเซ)

Sit of the Week: Oregon State DST บทวิเคราะห์ (vs. Cincinnati) : The Beavers กำลังจะเผชิญหน้ากับหนึ่งในความผิดที่ดีที่สุดในประเทศ Cincinnati และ QB Tony Pikeมาถึงเมืองด้วยการจับคู่ 25 อันดับแรกนี้ Bearcats เป็นอันดับสองในการให้คะแนน (58.5 ppg) และอันดับที่ห้าในความผิดทั้งหมด (571.0 ypg) The Beavers อาจเป็น 2-0 และมีระบบป้องกันการทำประตูที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 29 (14.0 ppg) แต่พวกเขายังไม่ได้เผชิญหน้ากับทีมอย่าง Cincy ตำแหน่งที่มีศักยภาพอื่น ๆ : Arizona WR Terrell Turner (ที่ไอโอวา); ยูซีแอลเอ อาร์บีโจนาธาน แฟรงคลิน (เทียบกับ รัฐแคนซัส); Oregon State QB Sean Canfield (เทียบกับ Cincinnati)

ก.ล.ต.
เริ่มสัปดาห์: LSU RB Charles Scott สมัครบาคาร่า UFABET (เทียบกับ La.-Lafayette) การวิเคราะห์: Scott เป็นหนึ่งในตัวเลือกแฟนตาซีที่น่าผิดหวังที่สุดจนถึงตอนนี้ เขามีระยะวิ่ง 101 หลาและหนึ่งทัชดาวน์จากสองเกม เขาไม่ได้เป็นแม้กระทั่ง rusher ชั้นนำในทีมของตัวเอง – ที่จะเป็นเคแลนด์วิลเลียมส์ อย่างไรก็ตาม นี่คือเกมที่สกอตต์ควรได้รับ เนื่องจาก LSU จำเป็นต้องออกแถลงการณ์หลังจากการแสดงสองครั้งพอดูได้ สกอตต์ทำได้ดีมากในสองเกมกับโรงเรียนที่ไม่ใช่ BCS ในปี 2008 เขาวิ่งได้ 262 หลาและสี่ทัชดาวน์ ตัวเลือกอื่น ๆ ที่เป็นของแข็ง: Alabama QB Greg McElroy (เทียบกับ North Texas); เซาท์แคโรไลนา QB

สตีเฟน การ์เซีย (ปะทะ ฟลอริดา แอตแลนติก); Mississippi State RB Anthony Dixon (ที่ Vanderbilt)

Sit of the Week: Tennessee QB Jonathan Crompton (ที่ฟลอริดา) บทวิเคราะห์: Crompton ทำคะแนนให้เทนเนสซีทำทัชดาวน์กับ Gators ได้เพียงครั้งเดียวในปี 2008 แต่เป็นการแอบย่อง QB เขาผ่านได้เพียง 162 หลาและกำลังเผชิญกับการป้องกันแบบเดียวกัน ใช่แล้ว อย่าลืมว่าฟลอริด้าจะมีแรงกระตุ้นมากขึ้นหลังจากโค้ชเลน คิฟฟินจากเทนเนสซีขว้างกระทุ้งกระหน่ำไปที่จระเข้ในช่วงยุ ครอมป์ตันคิดว่า UCLA เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (ผ่าน 93 หลา) รอจนกว่าเขาจะไปถึงหนองน้ำ ตำแหน่งที่มีศักยภาพอื่น ๆ : Georgia DST (ที่อาร์คันซอ); Kentucky QB Mike Hartline (กับ Louisville)

Sun Belt
Start of the Week: Middle Tennessee State QB Dwight Dasher (ที่ Maryland) การวิเคราะห์: Dasher ดูดีจนถึงขณะนี้ผู้ประสานงานเชิงรุกของ Tony Franklin เป็นผู้กระทำความผิด นอกเหนือจากการสกัดกั้นสามครั้งในการเปิดบอลกับเคลมสันแล้ว Dasher อยู่ที่ 20 ในประเทศในความผิดทั้งหมด (292.5 ypg) แนวรับของแมริแลนด์ค่อนข้างน่าสมเพชภายใต้ผู้ประสานงานปีแรก ดอน บราวน์ พวกเขาอยู่ในอันดับที่ 108 โดยรวม (479.5 ypg) และอันดับที่ 113 ในแนวรับ (43.5 ppg) ตัวเลือกอื่นๆ: Troy WR Jerrell Jernigan (เทียบกับ UAB); Florida International WR Greg Ellingson (ที่ Rutgers)

Sit of the Week: Florida Atlantic QB Rusty Smith (ที่ South Carolina) บทวิเคราะห์:แม้ว่าเซาท์แคโรไลนาจะสูญเสียผู้เริ่มเล่นสามคนจากหนึ่งในการป้องกันการจ่ายบอลที่ดีที่สุดในประเทศในปี 2008 ไก่ชนก็ยังคงแข็งแกร่งในระดับรองในปี 2009 อันดับที่ 16 เทียบกับการจ่ายบอล (137.5 ypg) และอนุญาตให้ส่งทัชดาวน์ได้เพียงสองครั้งในสองเกม สมิทกำลังจะทำผลงานสกัดกั้นสองครั้งกับเนบราสก้าในสัปดาห์ที่ 1 ดังนั้นเขาอาจจะอยู่ในสัปดาห์ที่ยากลำบากอีกสัปดาห์ มันไม่ได้ช่วยให้เขาเสีย WR Cortez Gentไปเป็นระบบกันกระเทือนแบบทีม ตำแหน่งที่มีศักยภาพอื่น ๆ : North Texas RB Cam Montgomery (เทียบกับ North Texas); ทรอย DST (เทียบกับ UAB)

WAC
Start of the Week: San Jose State WR Kevin Jurovich (ที่ Stanford) บทวิเคราะห์: Jurovich เผชิญกับแนวรับที่ค่อนข้างดีสองแห่ง ได้แก่ USC และ Utah และทำได้ 12 ครั้งในระยะ 177 หลา เขายังไม่ทำลายเส้นประตู แต่นั่นอาจมาในสัปดาห์ที่ 3 กับสแตนฟอร์ด พระคาร์ดินัลอยู่ในอันดับที่ 80 ในการป้องกันการจ่ายบอล โดยให้ระยะ 227 หลาต่อเกม ตัวเลือกอื่น ๆ ที่เป็นของแข็ง: Boise State WR Austin Pettis (ที่ Fresno State); ฮาวาย QB Greg Alexander (ที่ UNLV)

Sit of the Week: Fresno State QB Ryan Colburn (เทียบกับ Boise State) การวิเคราะห์:ถึงเวลาต้องให้เครดิต Colburn หลังจากเอาชนะEbahn Feathers และDerek Carrในการเริ่มงานกองหลัง Colburn ทำให้ Fresno State แข่งขันได้จริง ๆ และเกือบจะทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะครั้งใหญ่เหนือวิสคอนซินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เฟรสโนสเตทยังมีความผิดผ่านที่ดีที่สุดที่ 37 (245.0 ypg) น่าเสียดายที่ Colburn มีการสกัดกั้นสี่ครั้งในสองเกมและ Boise State จะบังคับให้เขาเข้าสู่สถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างแน่นอน Broncos มีการป้องกันการจ่ายบอลที่ดีที่สุดลำดับที่ 18 (138.5 ypg) ตำแหน่งที่มีศักยภาพอื่น ๆ : Utah State RB Robert Turbin

(ที่ Texas A&M); ไอดาโฮ WR Max Komar (เทียบกับรัฐซานดิเอโก)

และพร้อมที่จะส่งบอล เกรียร์นำทีมด้วยระยะ 212 หลาจาก 8 ครั้ง และกำลังจะลงจากสนาม 162 หลากับเวเบอร์ สเตท ตัวเลือกอื่น ๆ ที่เป็นของแข็ง: Utah WR David Reed (ที่ Oregon); BYU WR McKay Jacobson (เทียบกับรัฐฟลอริดา); Wyoming RB Darius Terry (ที่โคโลราโด); รัฐซานดิเอโก QB

Ryan Lindley (ที่ไอดาโฮ)

Sit of the Week: UNLV WR Ryan Wolfe (vs. Hawaii) บทวิเคราะห์: Wolfe เผชิญหน้ากับ Warriors สองครั้งในอาชีพที่โด่งดังของเขา แต่จริงๆ แล้วยังไม่มีเกมที่โดดเด่น เขามี 12 จับในสองเกม แต่ไม่มีทัชดาวน์และเพียง 127 หลา ฮาวายอนุญาตให้ผ่านได้เพียง 206.5 หลาต่อเกม ดังนั้นฝ่ายกบฏอาจต้องพึ่งพาPhillip PayneและRodelin Anthonyเพื่อเปิดสนาม ตำแหน่งที่มีศักยภาพอื่น ๆ : New Mexico QB Donovan Porterie (เทียบกับ Air Force)

สัปดาห์นี้ชื่อใหญ่ๆ มีใครบ้างที่อาจต้องสงสัย? Jeff Lippman ของเราผ่านอาการบาดเจ็บที่สำคัญทั้งหมดสำหรับสัปดาห์ที่ 3 ใน Injury Insider ของเขา

สัปดาห์แรกของฤดูกาลวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่นในแง่ของการบาดเจ็บทั่วประเทศ พรสวรรค์ด้านแฟนตาซีชั้นนำของประเทศส่วนใหญ่ได้ผ่านสัปดาห์ที่ 1 โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ ไม่เป็นเช่นนั้นในสัปดาห์ที่ 2

ฤดูกาลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของ Fantasy จบลงแล้ว เนื่องจาก Eugene Jarvis แห่ง Kent State ได้รับบาดเจ็บที่ไตจากการแข่งขัน Boston College Scad ของผู้เล่นคนอื่นออกจากเกมของตนในช่วงต้นสัปดาห์ที่ 2 และตอนนี้กลายเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับเกมกระดานชนวนของสัปดาห์ที่ 3 ผู้เล่นเหล่านั้นมีรายชื่อด้านล่าง:

กองหลัง

Riley Dodge , North Texas:หลังจากสองเกมในฤดูกาลนี้ QB ลูกชายของโค้ชต้นแบบได้ทำหน้าที่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในฐานะผู้ส่งสัญญาณ Mean Green Dodge คือ 35 จาก 53 ในปีที่ 333 หลา, สองทัชดาวน์และการเลือก อย่างไรก็ตาม ด้วยเกมในสัปดาห์ที่ 3 ที่อันดับ 4 แอละแบมา ดูเหมือนว่า Dodge อาจเป็น MIA หลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บจากการสูญเสียการทำงานล่วงเวลาสองครั้งที่โอไฮโอในสัปดาห์ที่ 2 Dodge ได้รับบาดเจ็บที่ไหล่อย่างรุนแรง . “ช่วงของฉันของการเคลื่อนไหวจะได้รับมี” ดอดจ์บอก Denton บันทึกพงศาวดาร “ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถเล่นได้ แต่ฉันอยากจะพร้อมสำหรับ Middle Tennessee และการประชุม” ถูกต้องทุกคน Dodge ได้ตัดสินใจที่จะนั่งในสัปดาห์ที่ 3สำหรับการเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เจ้าของแฟนตาซีไม่ควร สถานะ:ออก

โคดี้ ฮอว์กินส์รัฐโคโลราโด:บัฟฟาโล่ส์ที่ส่งสัญญาณ ซึ่งเป็นเจ้าของลีก 6 เปอร์เซ็นต์ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระทบกระแทกเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 2 และไม่สามารถกลับไปเล่นที่โทเลโดได้ ฮอว์กินส์ค่อนข้างแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้สำหรับบัฟส์ โดยผ่าน 578 หลาในสองเกมและหกทัชดาวน์ทั้งหมด อย่างไรก็ตามการสกัดกั้นทั้งสี่ของเขาทำให้คุณค่าของเขาเสียไป หัวหน้าโค้ชและพ่อของ Don Hawkins กล่าวว่า Cody รู้สึกดีขึ้นและทั้งคู่อ้างว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มเกมในสัปดาห์ที่ 3 กับ Wyoming เขาน่าจะสบายดีสำหรับสัปดาห์ที่ 3 และตอนนี้เป็นเวลาที่จะเริ่มเล่นให้โคโลราโด้เล่นที่เวสต์เวอร์จิเนีย ที่เท็กซัส และที่บ้านกับแคนซัสในช่วงสามสัปดาห์ต่อจากนี้ สถานะ:เป็นไปได้

วิ่งหลัง

เคนดัลล์ ฮันเตอร์รัฐโอคลาโฮมา:ไม่ใช่เรื่องดีเลยที่จะได้เห็นหางหลังของคาวบอยได้รับความช่วยเหลือนอกสนามระหว่างเกมของสัปดาห์ที่ 2 กับฮูสตัน ฮันเตอร์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าค่อนข้างแย่และไม่น่าจะได้ลงเล่นในเกมสัปดาห์ที่ 3 กับไรซ์ โค้ชไมค์ กันดี้กล่าว ฮันเตอร์เป็นเจ้าของในลีก 92 เปอร์เซ็นต์ แต่มีปัญหาในแง่ของการเล่นแฟนตาซีในฤดูกาลนี้ด้วยระยะ 104 หลาและหนึ่งทัชดาวน์จาก 32 แครี่ Cowboys ได้กระจายความมั่งคั่งของแครี่ระหว่าง Hunter, Keith Tostonและ Beau Johnsonรวมถึง QB Zac Robinsonและจนถึงตอนนี้ Toston ได้เห็นตัวเลขที่ดีที่สุดด้วยระยะ 121 หลาจากการถือ 21 ครั้งและทำคะแนนได้ Toston จะได้รับการพยักหน้าเป็นผู้เริ่มต้นหากฮันเตอร์ไม่สามารถเล่นได้และนั่นจะยกระดับคุณค่าแฟนตาซีของเขาให้กลายเป็นผู้นอนหลับหนึ่งสัปดาห์กับการป้องกันของไรซ์ซึ่งไม่ได้ จำกัด เกมวิ่งในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอน สถานะ:สงสัย

Jacquizz Rodgersรัฐโอเรกอน:สองเกมในฤดูกาลของเขา Rodgers นั้นถูกต้องตามกำหนดในขณะที่เขาเฉลี่ยมากกว่า 100 หลาต่อเกมโดยมีพื้นที่ 269 หลาบนพื้นดินและสี่ทัชดาวน์ในสองเกมในฤดูกาลนี้ โดยทั่วไปแล้ว Rodgers เป็นเกม Fantasy RB ที่ต้องเริ่ม ดังนั้นจึงไม่ใช่ข่าวดีที่เขาปรับข้อเท้าของเขาในสัปดาห์ที่ 2 และไม่สามารถซ้อมได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่ 3 กับ No. 17 Cincinnati อย่ากลัวเลย ร็อดเจอร์สถูกคาดหวังให้ลงเล่นในเกมและไม่เป็นไร เพราะการที่เขาขาดการฝึกซ้อมเป็นเพียงข้อควรระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะแข็งแรงสมบูรณ์สำหรับเกมใหญ่ในวันเสาร์นี้ สถานะ:เป็นไปได้

Matt Asiata , Utah: Utah พบกับ Oregon ในการต่อสู้ในสัปดาห์ที่ 3 และ Ducks หยุดวิ่งได้ไม่ดีนักในฤดูกาลนี้ นั่นทำให้อาการบาดเจ็บที่ไหล่ของ Asiata เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของแฟนตาซี Asiata ได้วิ่งไป 250 หลาและสามคะแนนในสองเกมและเป็นเจ้าของในลีกแฟนตาซี 37 เปอร์เซ็นต์ แต่เขาเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่สำหรับเกมวันเสาร์ ทีม Utes กำลังวางแผนอื่นๆ อยู่แล้ว และ Eddie Wideรุ่นน้องก็ได้รับการรับรองอย่างสูงจากโค้ช Kyle Whittingham ว่าเขามีความสามารถมากกว่าที่จะทำลายความเอาใจใส่ของ Asiata ได้ หากเอเชียต้าไปไม่ได้ ไวด์ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่สำหรับรายการวอล์ค-ออน สถานะ:น่าสงสัย

Curtis Steeleรัฐเทนเนสซีตอนกลาง:เป็นเจ้าของในลีก 20 เปอร์เซ็นต์ Steele ดูดีมากในสัปดาห์ที่ 1 แพ้ให้กับทีม Ole Miss ที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในขณะที่เขาวิ่งไป 90 หลาและทำคะแนนได้สองทัชดาวน์ อย่างไรก็ตาม หลังจากรวบรวม 29 หลาและยิงได้ห้าลูกในสัปดาห์ที่ 2 กับมิดเดิลเทนเนสซี สตีล ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าของเขา และคาดว่าจะต้องพัก 2-3 สัปดาห์ TJ Pitts ซึ่งวิ่งเก้าครั้งในระยะ 40 หลาในสถานที่ของ Steele เมื่อวันเสาร์ที่แล้วจะได้เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 3 กับ Tennessee-Martin เนื่องจากมาร์ตินเป็นโรงเรียน FCS จึงปลอดภัยที่จะให้เมมฟิสวิ่งบนม้านั่งหรือสละสิทธิ์ สถานะ:ออก

Caleb Kingจอร์เจีย:ก.ล.ต. เริ่มเล่นในวันเสาร์กับอาร์คันซอ บูลด็อกชอบที่จะได้รับตัวเลือก RB อันดับ 1 ของพวกเขากลับเข้าสู่ฝูง คิงพลาดทั้งสองเกมในฤดูกาลนี้ในขณะที่เขาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายและริชาร์ด ซามูเอลส์ไม่ได้น่าอัศจรรย์อย่างแน่นอนแทนเขา Mike Bobo ผู้ประสานงานแนวรุกของจอร์เจียกล่าวเมื่อวันอังคารว่า King กำลังฝึกซ้อมและดูดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนมาก ยังมีโอกาสที่เขาจะต้องพลาดเกมที่ 3 ติดต่อกัน แต่เขากำลังคืบหน้าอย่างแน่วแน่ อาร์คันซออนุญาตให้ 82 หลาต่อเกมบนพื้นดินในฤดูกาลนี้และคิงซึ่งเป็นเจ้าของใน 19 เปอร์เซ็นต์ของลีกจะเป็นการเล่นที่แข็งแกร่งกับพวกเขาหากมีสุขภาพดี เขาควรค่าแก่การเฝ้าติดตามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งนำไปสู่วันเสาร์ สถานะ:น่าสงสัย

ตัวรับกว้าง

ฮูลิโอ โจนส์ , อลาบาม่า:ใช่ โจนส์ ซึ่งเป็นเจ้าของลีก 83 เปอร์เซ็นต์ ได้รับความผิดหวังครั้งใหญ่ในฤดูกาลนี้ โดยทำได้เพียง 5 ลูกในระยะ 55 หลา มุ่งหน้าสู่เกมสัปดาห์ที่ 3 กับ North Texas วันเสาร์จะสุกงอมสำหรับเกมฝ่าวงล้อม … หากเขาไม่จัดการกับอาการบาดเจ็บที่เข่าต้องทนทุกข์กับ FIU ในสัปดาห์ที่ 2 นั่นคือ โค้ชนิค สบันโทรหาเขาทุกวัน แต่เขาไม่สามารถซ้อมในวันพุธเพื่อไทด์ได้ และนั่นทำให้เราคิดว่าอาการบาดเจ็บนี้อาจคงอยู่และรั้งเขาไว้หรือถูกจำกัดจากทีม Mean Green ไม่ต้องสงสัยเลย ปีนี้คุณผิดหวังกับเขาแล้ว ปล่อยให้เขาไม่เคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่ 3สถานะ:น่าสงสัย

เด็กซ์เตอร์ แมคคลัสเตอร์ , โอเล่ มิส:ดวงดาวส่องแสงบนมิสซิสซิปปี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากกลุ่มกบฏเกือบครึ่งทีมของพวกเขาหายไปเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ซึ่งคล้ายกับไวรัส H1N1 โชคดีที่มี Ole Miss ไม่ได้ใช้งานในช่วงสัปดาห์ที่ 2 และไม่ต้องลงสนามอย่างไร้มารยาท ผู้เล่นที่ป่วยจะไม่พลาดมากไปกว่า McCluster ซึ่งเป็น playmaker ที่น่าเชื่อถือที่สุดของทีมและเป็นเจ้าของในลีกแฟนตาซี 95 เปอร์เซ็นต์ McCluster ซึ่งรวม 115 หลาและทำทัชดาวน์สองครั้งในสัปดาห์ที่ 1 ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในวันที่ 9 กันยายน แต่หลังจากนั้นก็กลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่ 3 กับ SE Louisiana อย่างไรก็ตาม McCluster อาจถูกจำกัด เนื่องจากคู่ต่อสู้ FCS ไม่ได้สร้างความท้าทายมากนัก คะแนนของเขาจะถูกลงโทษในทั้งสองกรณีดังนั้นคุณอาจไปทางอื่นสถานะ:เป็นไปได้

Detron Lewis จาก Texas Tech: Lewis เป็นตัวเลือกแฟนตาซีครั้งใหญ่สำหรับ Texas Tech ที่ส่งบอลอย่างมีความสุข และเป็นเจ้าของในลีก 90 เปอร์เซ็นต์หลังจากทำผลงานได้ 11 ครั้งในระยะ 169 หลาและได้คะแนนในสองเกมในปีนี้ เจ้าของจึงไม่พอใจที่เห็นเขาออกจากชัยชนะเหนือข้าวในสัปดาห์ที่ 2 ด้วยอาการบาดเจ็บที่ขา ลูอิสยังไม่ได้ฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้สำหรับทีมเรด เรดเดอร์ส แต่ไซต์ของโรงเรียนรายงานว่าเขาอาจจะใกล้จะกลับแล้ว ในเกมกับเท็กซัสหมายเลข 2 ที่กำลังมาถึง ลูอิสจะทำทุกวิถีทางเพื่อเล่นในสิ่งที่มั่นใจว่าจะทำคะแนนได้สูง เราอยากให้ลูอิสเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่หากสุขภาพแข็งแรง โปรดติดตามข่าวที่นำไปสู่วันเสาร์ สถานะ: น่าสงสัย

Michael Floyd , Notre Dame: Floyd เป็นเจ้าของในลีกแฟนตาซี 78 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเขามีงานรับรอง 11 ครั้งในระยะ 320 หลาและสี่ทัชดาวน์ในฤดูกาลนี้สำหรับชาวไอริช เมื่อเขาได้รับบาดเจ็บที่ขาระหว่างควอเตอร์ที่สี่ของเกมวันเสาร์ที่พบกับมิชิแกน เขามีเจ้าของที่กลั้นหายใจ อย่างไรก็ตาม ไม่เคยกลัวเลย ฟลอยด์สามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ในวันอังคาร และแสดงให้เห็นความเร็วสายฟ้าที่ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่อันตราย ในเกมสัปดาห์ที่ 3 กับมิชิแกน สเตท ฟลอยด์น่าจะเริ่มต้นได้ดีและน่าจะเล่นได้ดีในลีกส่วนใหญ่ สถานะ:เป็นไปได้

Deonte Thompson , Florida:ตัวเลือกอันดับ 1 ของ Florida ที่ผู้รับกำลังต่อสู้กับอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายซึ่งถือว่าไม่รุนแรงและ Gators คาดหวังว่าเขาจะสามารถเล่นในการทดสอบจริงครั้งแรกของพวกเขาในวันเสาร์กับเทนเนสซีเมื่อวันเสาร์ ทอมป์สันเป็นเจ้าของในลีกแฟนตาซี 43 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังจากสองเกมมีการรับรองเพียงสองครั้งเท่านั้น แน่นอนว่าหลังจากถูกคัดออกในเกมแรกของฤดูกาล ทั้งคู่คว้าสัปดาห์ที่ 2 ของเขาทำทัชดาวน์ได้ ธอมป์สันจะเป็นเพลย์เมคเกอร์ของจระเข้ในฤดูกาลนี้ แต่ฟลอริดามีตัวเลือกมากมายที่จะกระจายบอลไปทั่ว ด้วยปัญหาเอ็นร้อยหวายเล็กๆ น้อยๆ นั่นอาจเพียงพอที่จะสำรองทอมป์สันไว้จนกว่าเขาจะแข็งแรง 100 เปอร์เซ็นต์อีกครั้ง สถานะ:เป็นไปได้

จูเนียร์ เฮมิงเวย์รัฐมิชิแกน:มิชิแกนทำผลงานได้น่าประทับใจในฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือเวสเทิร์น มิชิแกนและนอเทรอดาม ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 เฮมิงเวย์มีเกมฝ่าวงล้อมด้วยการจับห้าครั้งในระยะ 103 หลาและสองทัชดาวน์ และทำให้แผนภูมิการเป็นเจ้าของแฟนตาซีพุ่งสูงถึง 14 เปอร์เซ็นต์ในทันที และอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทำให้เขาพลาดสัปดาห์ที่ 2 กับไอริช ริช โรดริเกซ โค้ชของมิชิแกนบอกกับดีทรอยต์ ฟรี เพรสว่าเฮมิงเวย์ฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้ และเขาตั้งใจให้เขาลงเล่นกับอีสเทิร์น มิชิแกน สัปดาห์ที่ 3 ในการเล่นโรงเรียน FCS คุณอาจให้เวลาเฮมิงเวย์อีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง 100 เปอร์เซ็นต์และปล่อยเขาไป บนม้านั่งของคุณในสัปดาห์นี้ สถานะ: น่าสงสัย

ปลายแน่น

Rob Gronkowski , Arizona:หลายคนคิดว่านี่เป็นสัปดาห์ที่ผู้เล่นแนวรุกที่ดีที่สุดของแอริโซนาจะกลับมาลงสนามอีกครั้ง Mike Stoops โค้ช Wildcat ได้ขจัดข่าวลือดังกล่าวเมื่อวันพุธ เมื่อแอริโซนาเผชิญหน้ากับไอโอวาฮอว์คอายส์ในสัปดาห์ที่ 3 Stoops บอกกับ Arizona Daily Star ว่าจุดจบของเขา Gronkowski ผู้ซึ่งพลาดเกมสองเกมแรกของทีมไปแล้วเพราะอาการเจ็บหลังของเขา จะพลาดเกมที่สาม ก้มตัวปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บแต่อาจมีบางอย่างเกิดขึ้น สิ้นสุดการประชุม All-Conference กลับมาซ้อมในวันจันทร์และวันอังคารในสัปดาห์นี้ ทำให้หลายคนเชื่อว่าเขาพร้อมสำหรับการดำเนินการครั้งแรกของฤดูกาล วันพุธที่เปลี่ยนไปอย่างลึกลับเนื่องจาก Gronkowski ไม่ได้แต่งตัวสำหรับฝึกซ้อมและใช้เวลาขี่จักรยานอยู่กับที่แล้วดูการฝึกซ้อมที่เหลือจากข้างสนาม หากมีอะไรเกิดขึ้นกับสภาพร่างกายของเขาที่แย่ลง Gronkowski ก็คงจะไม่อยู่เป็นเวลานานสำหรับเจ้าของอริโซนาและแฟนตาซี “ฉันจะไม่ได้รับบาดเจ็บของเขา แต่เขาจะไม่อยู่” สทูปส์กล่าว “ตอนจบของเรื่อง. ” Gronkowski อาจเป็นอันดับที่ 1 โดยรวมใน Fantasy แต่จนกว่าเขาจะเห็นสนามเขาก็เสียตำแหน่งบัญชีรายชื่อบนม้านั่งของคุณ หวังว่าการเปลี่ยนของคุณสำหรับเขาในช่วงสองสัปดาห์แรกจะยังคงให้บริการได้อีกต่อไปสถานะ: ออก

Greg Boone , Virginia Tech:ตัวเลือกการรัดกุมอันดับต้น ๆ ของ Virginia Tech ทำให้เกิดข้อต่อที่เชื่อมกระดูกหน้าอกและกระดูกไหปลาร้าของเขาในสัปดาห์ที่ 1 กับ Alabama และไม่สามารถกลับไปเล่นในสัปดาห์ที่ 2 กับ Marshall ได้ Boone อ้างว่าเขาพร้อมที่จะเล่นในสัปดาห์ที่ 2 เมื่อ Hokies เป็นเจ้าภาพในเนบราสก้า แต่เขาไม่ได้มีสุขภาพดี 100 เปอร์เซ็นต์ “ฉันยังมีอาการค้างอยู่บ้าง” บูนบอกกับวอชิงตันโพสต์ในวันอังคารหลังซ้อม “แต่ผมจะไปเล่น” Boone ฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้และกลับมาเร็วเต็มที่ในขณะที่เขามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมทั้งหมด แต่เขาบอกว่ามันยังคงเจ็บอยู่เมื่อเขาขยับแขนไปตามร่างกาย โบเน่เป็น TE อันดับ 1 ที่ชัดเจนใน Fantasy เมื่อสุขภาพแข็งแรง แต่เรายังไม่ขายว่าเขาสมบูรณ์แล้ว เนบราสก้ามีการป้องกันที่แข็งแกร่ง แต่บูนที่แข็งแรงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในเกม ถึงกระนั้น คุณอาจพิจารณาใช้ตัวเลือกสำรอง บางทีอาจเป็นตัวเลือกที่คุณใช้ในสัปดาห์ที่ 2 เพราะถึงแม้เขาจะเล่น เขาอาจจะเล่นไม่เต็มที่ สถานะ:น่าสงสัย

Dave Richard ของเราชนะในลีกหนึ่งของเขา แพ้อีกสองลีกและเสมอกันในลีกที่สี่ เน็คไท?! เขาไม่อยากเชื่อ แต่เขารู้สึกโชคดี นอกจากนี้ เขายังแจกแจงสิ่งที่เขาทำกับทีมทั้งหมดของเขาในการเปิดเผยข้อมูลแบบเต็ม

ใน Fantasy Football มีอะไรแย่ไปกว่าการเสมอกันไหม? ฉันหมายถึงนอกเหนือจากการสูญเสีย?

ในลีกผู้รักษาประตูที่ไม่ใช่ PPR 12 ทีมที่แข่งขันกันซึ่งฉันเล่นกับเพื่อนและครอบครัว ฉันเสมอเมื่อฉันสามารถดึงชัยชนะออกมาได้ง่ายๆ เป็นลีกที่ต้องใช้ตัวรับเริ่มต้นสองตัวและแบ็คสองตัวที่วิ่งโดยไม่มีการดิ้น และด้วยGreg Jennings และAndre Johnsonในทีมของฉัน (เจนนิงส์เป็นผู้รักษาประตู) ผู้รับของฉันถูกล็อคไว้ ฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องหลังการวิ่งของฉันด้วยซ้ำ เนื่องจากแบรนดอน เจคอบส์ และรอนนี่ บราวน์ (ผู้รักษาประตูทั้งคู่) อยู่ห่างไกลจากส่วนหลังที่ดีที่สุดของฉัน

ลีกผู้รักษาประตู 12 ทีม (0-0-1)
ผู้เล่น โพส อ๊อป
Ben Roethlisberger QB ที่CHI
แบรนดอน เจคอบส์ RB ที่ DAL
รอนนี่ บราวน์ RB เทียบกับ IND
เกร็ก เจนนิงส์ WR เทียบกับ CIN
อังเดร จอห์นสัน WR ที่ TEN
ดัลลาส คลาร์ก เต้ ที่ MIA
Ryan Longwell K ที่ DET
เจ็ตส์ DST ปะทะ NE
ม้านั่ง
ชาด เฮนเน่ QB เทียบกับ IND
คาร์สัน พาล์มเมอร์ QB ที่ GB
ไมค์ เบลล์ RB ที่พี
ชอน กรีน RB ปะทะ NE
LeSean McCoy RB เทียบกับ NO
แซมมี่ มอร์ริส RB ที่ NYJ
เท็ดจินน์จูเนียร์ WR เทียบกับ IND
Domenik Hixon WR ที่ DAL
เจอร์ไมเคิล ฟินลีย์ เต้ เทียบกับ CIN
แต่ผมไม่คิดนานและหนักเกี่ยวกับการเริ่มคาร์สันพาลเมอร์มากกว่าเบน ฉันให้เหตุผลว่าพาลเมอร์จะเริ่มต้นได้ดีกับการป้องกันที่แย่ ในขณะที่บิ๊กเบนจะเริ่มต้นที่สั่นคลอนกับการป้องกันที่แข็งแกร่ง ฉันคิดถูกเกี่ยวกับแนวรับ แต่ฉันคิดผิดเกี่ยวกับกองหลังที่ Roethlisberger ผ่าน 350 หลาและโยนทัชดาวน์ในขณะที่ Palmer จับคู่เขาในการสกัดกั้นกับสองคนเท่านั้น ถ้าฉันไปกับ Roethlisberger ฉันจะชนะ

ฉันจะแพ้ด้วยถ้าฉันไปกับสวิตช์ สมัครรอยัลคาสิโน ตัวอื่นที่เป็นไปได้ ฉันร่าง Jets DST โดยคิดว่าควรปรับปรุง แต่ Saints DST ได้รับการยกเว้น การป้องกันใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ Lions นั้นควรค่าแก่การดูใช่ไหม? หากฉันเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นตัวจริง ฉันจะแพ้เพราะเจ็ตส์มีค่าเท่ากับ 13 แต้มขณะที่วิสุทธิชนมีค่าเท่ากับเจ็ด และฉันเลือกขึ้นเซนต์สผมจะได้มีการลดลงอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีศักยภาพเสมียนลงในระยะยาวของฉันเหมือนชาด Henne หรือJermichael Finley

ท้ายที่สุดแล้ว ฉันควรพิจารณาตัวเองว่าโชคดี ฉันทำได้18 แต้มโดยคู่ต่อสู้ที่ออกสตาร์ทPhilip Riversและ Patriots DST ในคืนวันจันทร์ แม่น้ำมักจะทำได้ดีกว่า 252 หลาและหนึ่งทัชดาวน์ที่เขาโพสต์กับ Raiders และฉันคาดว่าการป้องกันของนิวอิงแลนด์จะมีทางของพวกเขากับ Bills

โอ้ และการเสมอกันก็ถูกเช่นกัน แปดทีมมีคะแนนสุดท้ายดีกว่าทีมของฉัน ดังนั้นฉันโชคดีที่มีคู่ต่อสู้ที่ฉันมี เป็นเรื่องตลก — คุณสามารถควบคุมทีมของคุณ รายชื่อผู้เล่น และธุรกรรมของคุณใน Fantasy Footballได้ แต่โชคของการออกเสมอคือตารางการแข่งขันลีกของคุณ ฉันเป็นวิญญาณที่โชคร้ายที่มีคะแนนดีที่สุดเป็นอันดับสองในลีกและแพ้ให้กับคะแนนสูงสุด และฉันยังเป็นผู้ทำคะแนนต่ำสุดเป็นอันดับสองที่เอาชนะผู้ทำคะแนนต่ำสุดด้วย โชคอาจไม่เพียงแต่มีบทบาทในการแสดงของผู้เล่นในสนามในแต่ละสัปดาห์เท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในบทบาทของคุณในลีกของคุณอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในลีกนี้ ฉันได้ตัดสินใจร่วมทีมกับ Roethlisberger ในสัปดาห์ที่ 2 ที่ชิคาโก แทนที่จะเป็น Palmer ที่ Green Bay การจับคู่นั้นน่าเกลียดในทั้งสองกรณี แต่ฉันคิดว่าเกมวิ่งของ Steelers จะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้แรงฉุดอีกครั้งและนั่นจะทำให้ Roethlisberger มีโอกาสที่จะโยนและทำคะแนน ฉันจะยังคงยึดมั่นใน Jets DST แม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้กับผู้รักชาติ ฉันมีความรู้สึกตลกๆ ว่าพวกเขาจะดีพอที่จะทำคะแนนให้กับทีมของฉันได้ และฉันไม่ต้องการที่จะทิ้งใครไว้สำหรับ DST ครั้งที่สอง

ลีก 14 ทีม “TCW”
14 ทีม TCW ลีก (1-0)
ผู้เล่น โพส อ๊อป
Ben Roethlisberger QB ที่CHI
Adrian Peterson RB ที่ DET
ไมค์ เบลล์ RB ที่พี
Larry Fitzgerald WR ที่ JAC
รอย วิลเลียมส์ WR เทียบกับ NYG
จอห์น คาร์ลสัน เต้ ที่ SF
ดัสติน เคลเลอร์ เต้ ปะทะ NE
ร็อบบี้ กูลด์ K เทียบกับ PIT
ไวกิ้ง DST ที่ DET
ม้านั่ง
Donovan McNabb QB เทียบกับ NO
เกล็น คอฟฟี่ RB เทียบกับ SEA
Mewelde Moore RB ที่CHI
เชสเตอร์ เทย์เลอร์ RB ที่ DET
ปิแอร์ โธมัส RB ที่พี
Kenny Britt WR ปะทะ HOU
หนึ่งในลีกที่ดำเนินมายาวนานที่สุดของ CBSSports.com เรียกว่า TCW ซึ่งย่อมาจาก The Commish Wizards คนที่เล่นในนั้นคือพนักงาน CBSSports.com ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงบางคนที่ย้ายไปยังเว็บไซต์แฟนตาซีอื่นๆ เป็นลีกที่ลึกและหนักหน่วง — มี 9 รายชื่อที่เล่นอยู่ — และคุณจะได้รับคะแนนต่อการรับสัญญาณสำหรับการจับแต่ละครั้งนอกเหนือจากการจับครั้งที่สามสำหรับกองหลังและตัวรับ แน่นเอนด์จะได้รับหนึ่งจุดโดยอัตโนมัติต่อการจับ แต่คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นแน่นถ้าคุณไม่ต้องการ คุณยังได้รับที่นั่งเพียงหกจุด และคุณไม่สามารถแบกกองหลังได้มากกว่าสองคนในทีมของคุณ

ได้ทั้งหมดที่? ดีเพราะมีอีก ทีมของฉันมีภาระหนักมาก ต้องขอบคุณการเลือกอันดับที่ 1 โดยรวมเท่านั้น แต่ยังต้องแลกกับการเลือกครั้งแรกในรอบที่ 2 อีกด้วย ฉันละทิ้งตัวเลือกรอบที่สองและรอบที่สามสำหรับอันดับที่ 15 และ 42 โดยรวมในวันดราฟต์ ซึ่งเป็นวิธีที่ฉันได้ลงจอดAdrian PetersonและLarry Fitzgerald ในทีมเดียวกัน ประหยัดสำหรับการยิงที่ผิดพลาดกับปิแอร์โธมัสด้วยการเลือกโดยรวมที่ 42 ทีมของฉันเต็มไปด้วย

หลังจากแขวน 176 คะแนนที่ดีที่สุดในลีกบนกูรูบริการลูกค้า CBSSports.com และเพื่อน ‘แฟน Canes Paul Prouty ในสัปดาห์ที่ 1 ฉันพบว่าตัวเองไม่มีรายชื่อจริงที่จะทำ รายชื่อผู้เล่นเริ่มต้นของฉันนั้นใช้ได้ และฉันไม่มีกระสุนบนม้านั่งที่จะใช้ในการซื้อขาย ดังนั้นจริงๆ ที่ฉันทำได้คือจ้องมองไปที่พื้นที่ที่สูญเปล่าChaz Schilensกำลังหยิบขึ้นมาและมองหาสิ่งทดแทน ฉันชอบ Schilens มาก ดังนั้นแผนนี้คือการคว้าตัวคนที่อาจโพสต์สถิติใหญ่ๆ ก่อนที่เขาจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่เท้า ด้วยวิธีนี้ฉันสามารถพยายามฝึกฝนการค้าขายและอาจปรับปรุงตำแหน่งกองหลังของฉัน จากนั้นกลับมาสองครั้งและรับการสละสิทธิ์ของ Schilens ด้วยเหตุนี้ฉันจึงได้รับการยกเว้นจาก Britt สำหรับ Schilens

แน่นอน ในลีกที่โหดเหี้ยมนี้ ใครบางคนกำลังอ่านข้อความนี้และจะคว้าตัว Schilens ก่อนที่ฉันจะได้เขากลับมา และฉันก็อาจจะติดอยู่กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า แต่บทเรียนในที่นี้คือ ฉันชอบที่จะมีทีมของฉันอย่างน้อยหนึ่งจุดเพื่อ “เดิมพัน” ด้วย ฉันสามารถเลือกคนที่จะสละสิทธิ์ได้ทุกๆ สองสามสัปดาห์ หวังว่าพวกเขาจะโดนโจมตีและจำนำพวกเขาออกไปเพื่อปรับปรุงทีมของฉัน มันค่อนข้างอันตรายที่จะทำในลีกที่มีที่นั่งเพียงหกจุด แต่กับ 14 ทีม คุณต้องเสี่ยงบ้าง

การพัฒนาใหม่อื่น ๆ สมัครรอยัลคาสิโน คือแลนซ์มัวร์ ถูกตัดออก เขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Britt หรือไม่? คุณจะทำอย่างไร? ฉันไม่ได้รักมัวร์ เพราะเขาปรากฏตัวเมื่อเรจจี้ บุชและ/หรือมาร์ค โคลสตันหรือได้รับบาดเจ็บเท่านั้น แต่อาจต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่บุชจะพบโต๊ะของครูฝึก ฉันอาจจะต้องถ่อกับ Britt เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มารับเขา

14 ทีม Podcast Dynasty League
ลีกพอดคาสต์ 14 ทีม (0-1)
ผู้เล่น โพส อ๊อป
Matt Schaub QB ที่ TEN
เซดริก เบนสัน RB ที่ GB
Larry Johnson RB vs. โอ๊ค
ลีออน วอชิงตัน FLEX ปะทะ NE
คาลวิน จอห์นสัน WR เทียบกับ MIN
Randy Moss WR ที่ NYJ
เควิน บอส เต้ ที่ DAL
Mason Crosby K เทียบกับ CIN
ซีฮอว์กส์ DST ที่ SF
ม้านั่ง
ชอน ฮิลล์ QB เทียบกับ SEA
Brady Quinn QB ที่ DEN
ไมเคิล บุช RB ที่ KC
เฟลิกซ์ โจนส์ RB เทียบกับ NYG
มาร์ค เคลย์ตัน WR ที่ SD
เท็ด จิน จูเนียร์ WR เทียบกับ IND
มาริโอ้ แมนนิ่งแฮม WR ที่ DAL

ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นลูกพีชและครีมสำหรับฉันในสัปดาห์นี้เนื่องจากฉันถูกทำร้ายโดย Aguirre Outlaws ในลีกของเรากับผู้ฟังพอดคาสต์ 12 คน (โดยวิธีการที่คุณควรตรวจสอบพอดคาสต์ Fantasy Football Playbook รายวันของเรา ) ข่าวดีก็คือฉันฉลาดพอที่จะนั่งLarry Johnsonและหลบกระสุนนัดนั้นกับ Ravens แต่ข่าวร้ายก็คือเขาจะทำคะแนนได้ดีกว่าFelix Jonesในลีกนี้ (ด้วยคะแนนทั้งหมด 0.4 คะแนน) ทีมของฉันมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากพวกนอกกฎหมายมีDrew Breesจากนั้นเก็บคะแนน 20 คะแนนจากFred Jacksonเพียงเพื่อการวัดที่ดี หมายเหตุถึงตัวเอง: ไม่ต้องช่วย Outlaws อีกต่อไปในการจัดผู้เล่นตัวจริงในฤดูกาลนี้

เว็บเล่นยิงปลา เว็บเกมส์ยิงปลา เปลี่ยนเรื่องสยองขวัญ

เว็บเล่นยิงปลา เว็บเกมส์ยิงปลา Amazon Studios เหนือธรรมชาติ “Blackburn Burrow” เป็นการ์ตูนดิจิทัลเพื่อทดสอบเรื่องราวกับผู้ชม12 กันยายน 2555 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกซีแอตเทิล–( BUSINESS WIRE )–(NASDAQ: AMZN) — Amazon Studios ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านเนื้อหาดั้งเดิมของ Amazon.com, Inc. กำลังเปิดตัวหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเล่มใหม่ในวันนี้ – Blackburn Burrowเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Civil War อเมริกาที่ความน่าสะพรึง

กลัวเหนือธรรมชาติกำลังแพร่ระบาดในเมืองแอปปาเลเชียนเล็กๆ ทางตอนเหนือของจอร์เจีย Blackburn Burrowมาที่ Amazon Studios เป็นครั้งแรกในรูปแบบของบทภาพยนตร์จากนักเขียนบท Jay Levy ข้อเสนอแนะของชุมชนที่รวบรวมจากรูปแบบการระดมมวลชนของ Amazon Studios ได้กระตุ้นแนวคิดสำหรับโครงการยอดนิยมที่จะดัดแปลงเป็นการ์ตูนดิจิทัลที่จะแบ่งปันกับผู้ชมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและทดสอบความมีชีวิตในฐานะภาพยนตร์หลัก

“นี่เป็นโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับ Amazon Studios นอกเหนือจากการสร้างความบันเทิงให้กับแฟนการ์ตูนจำนวนมากแล้ว เราเห็นคุณค่าของการ์ตูนดิจิทัลเป็นวิธีใหม่ในการทดสอบบทภาพยนตร์และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของแฟนๆ”

ทวีตนี้แบ เว็บเล่นยิงปลา Burrowลักษณะการ์ตูนดิจิตอลและอ่านเหมือนหนังสือแบบดั้งเดิมและสามารถใช้ได้ฟรีผ่านความหลากหลายของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มรวมทั้งผู้ให้บริการชั้นนำการ์ตูนดิจิตอล Graphicly เช่นเดียวกับ AmazonStudios.com, หน้าสตูดิโออเมซอน Facebook และร้านค้าจุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับการ์ตูน โปรดไปที่www.amazonstudios.com หรือค้นหาBlackburn Burrowใน Kindle Store

หนังสือการ์ตูนดิจิทัลBlackburn Burrow ของ Amazon Studios ผลิตโดย 12 Gauge Comics ซึ่งร่วมมือกับนักเขียนการ์ตูนชื่อดัง Ron Marz

Silver Surfer , Green Lantern , Marvel vs. DC , Batman/Aliens ) และนักวาดภาพประกอบ Matthew Dow Smith ( Doctor Who , X – ไอคอนผู้ชาย , กระจกเงา , วันพิพากษา ) เพื่อกำหนดเรื่องราวและรูปลักษณ์ของการ์ตูน

“นี่เป็นโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับ Amazon Studios นอกเหนือจากการให้ความบันเทิงแก่แฟนการ์ตูนจำนวนมากแล้ว เราเห็นคุณค่าในการ์ตูนดิจิทัล

เป็นวิธีใหม่ในการทดสอบบทภาพยนตร์และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของแฟนๆ” รอย ไพรซ์ ผู้อำนวยการของ Amazon Studios กล่าว “ทีม 12 Gauge ได้ทำงานที่สวยงามเกี่ยวกับการ์ตูนดิจิทัลBlackburn Burrowและเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันกับผู้ชมเพื่อดูว่าพวกเขาตอบสนองต่อเรื่องราวของ Blackburn Burrow อย่างไร”

เช่นเดียวกับโปรเจ็กต์ภาพยนตร์และซีรีส์แบบเป็นตอนที่มีอยู่ใน Amazon Studios สาธารณชนจะมีโอกาสให้ข้อเสนอแนะและแนวทางเกี่ยวกับBlackburn Burrowในขณะที่เรื่องราวยังคงเปิดเผยต่อไป การ์ตูนของBlackburn Burrowทั้งหมด จะออกฉายในช่วงสี่เดือน โดยจะมีฉบับใหม่ออกมาทุกๆ สี่สัปดาห์

การเผยแพร่แต่ละครั้งจะมาพร้อมกับโพล ( www.blackburnburrowsurvey.com ) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในประเด็นนั้นที่สนับสนุนให้ผู้อ่านให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Blackburn Burrow

ในBlackburn Burrowมิสเตอร์เป็นนักสู้ในตำนานที่มีข่าวลือว่าจะจัดการกับความแปลกประหลาดและเหนือธรรมชาติ เมื่อนายพลสหภาพขอความช่วยเหลือจากเขาในการสืบสวนการหายตัวไปของกลุ่มทหารของเขาจากเมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ นายในขั้นต้นปฏิเสธ ปฏิเสธที่จะเข้าไปพัวพันกับการเมืองระหว่างภาค

เหนือและภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ความสนใจของนายถูกป่องๆ เมื่อการติดต่อครั้งสุดท้ายกับทหารเหล่านี้อ้างถึงคนตายที่เดินได้ และมีชายคนหนึ่งที่ติดตามมาตลอดชีวิตของเขา คนที่พาเขาเข้ามาในโลกนี้ มิสเตอร์ร่วมมือกับ Merrin หญิงสาวผู้รอดชีวิตเพื่อหยุดการจลาจลในสมัยโบราณและค้นพบความลับของครอบครัวที่เชื่อมโยงอดีตของเขากับเมืองเล็กๆ ของ Blackburn Burrowเกี่ยวกับ Amazon Studios

Amazon Studios คือแผนกพัฒนาเนื้อหาของ Amazon ที่ใช้ความคิดเห็นของผู้ชมเพื่อพัฒนาความบันเทิงแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมที่ลูกค้าจะหลงรัก นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2010 มีการส่งบทภาพยนตร์มากกว่า 10,000 เรื่องและบทนำร่องซีรีส์ 1,800 เรื่องไปยัง Amazon Studios ปัจจุบันมีโครงการ

ภาพยนตร์ 17 เรื่องและซีรีส์ 9 เรื่องอยู่ระหว่างการพัฒนา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอเมซอนสตูดิโอเยี่ยมชมhttp://studios.amazon.comเกี่ยวกับ Amazon.com

Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งตั้งอยู่ในซีแอตเทิล เปิดทำการบนเวิลด์ไวด์เว็บในเดือนกรกฎาคม 2538 และปัจจุบันเสนอตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com, Inc. มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหา

และค้นพบสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการซื้อทางออนไลน์ และพยายามเสนอราคาที่ต่ำที่สุดให้แก่ลูกค้า Amazon.com และผู้ขายรายอื่นๆ นำเสนอสินค้าใหม่ ปรับปรุงใหม่ และใช้แล้วนับล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง และเกม; ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล; อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์;

บ้านและสวน; ของเล่น เด็กและทารก; ร้านขายของชำ; เครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ สุขภาพและความงาม; กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง; และเครื่องมือ ยานยนต์และอุตสาหกรรม Amazon Web Services ช่วยให้ลูกค้านักพัฒนาของ Amazon สามารถเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบคลา

วด์โดยอิงจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบ็คเอนด์ของ Amazon เอง ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานธุรกิจแทบทุกประเภท Kindle Paperwhite เป็น e-reader ที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาด้วยจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้น 62% และความเปรียบต่างที่เพิ่มขึ้น 25% ไฟหน้าในตัวที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการ

อ่านหนังสือในทุกสภาพแสง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานเป็นพิเศษ และการออกแบบที่บางและเบา Kindle รุ่นล่าสุด ซึ่งเป็น Kindle ที่เบาที่สุดและเล็กที่สุด ขณะนี้มีแบบอักษรใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงและการเปลี่ยนหน้าเร็วขึ้น Kindle Fire HD มีจอแสดงผลความละเอียดสูงแบบกำหนดเองที่น่าทึ่ง เสียง

Dolby พิเศษพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่ ระดับไฮเอนด์ Wi-Fi ระดับแล็ปท็อปพร้อมรองรับดูอัลแบนด์และเสาอากาศคู่/MIMO ให้ปริมาณงานเร็วกว่าแท็บเล็ตอื่นๆ ถึง 40% พื้นที่จัดเก็บเพียงพอสำหรับเนื้อหา HD และโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดและเอ็นจิ้นกราฟิก—และมีให้เลือกในจอแสดงผลสองขนาด— 7” และ 8.9”

Kindle Fire ใหม่ทั้งหมดมีโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้นเพื่อประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น 40% หน่วยความจำสองเท่าและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น

Amazon และบริษัทในเครือดำเนินการเว็บไซต์ ได้แก่www.amazon.com , www.amazon.co.uk , www.amazon.de , www.amazon.co.jp , www.amazon.fr , www.amazon.ca , www. amazon.cn , www.amazon.itและwww.amazon.es ตามที่ใช้ในที่นี้ “Amazon.com” “เรา” “ของเรา” และคำที่คล้ายกันรวมถึง Amazon.com, Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่น

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าTobii Technology AB: Tobii ประกาศผู้ชนะรางวัล EyeTrackAwards ปี 2011
12 กันยายน 2555 08:39 น. Eastern Daylight Time

สตอกโฮล์ม & วอชิงตัน–( บิสิเนส ไวร์ )–31 ต.ค. Tobii Technology ( http://www.tobii.com/ ) ผู้นำระดับโลกด้านการติดตามดวงตาและการโต้ตอบการจ้องมอง ได้เลือกทีมวิจัยเชิงพฤติกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการติดตามการมองเพื่อปรับปรุง ความเข้าใจและการวินิจฉัยโรคอัมพาตเหนือนิวเคลียร์ใน

ฐานะผู้ชนะรางวัล Tobii EyeTrackAwards ประจำปี รางวัลนี้เป็นการยกย่องโครงการวิจัยที่ล้ำสมัยซึ่งเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ที่เป็นไปได้ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการติดตามดวงตาและการวิเคราะห์ รางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกนี้จะนำเสนอแก่นักวิจัยที่ชนะการประชุม EyeTrackBehavior

Conference ประจำปีที่เมือง Leuven ประเทศเบลเยียม วันที่ 9-10 ต.ค. ( http://www.tobii.com/eye-tracking-research/global/news-and-events /tobii-conference/ETB2012/).

“เราหวังว่าผลการศึกษาของเราจะช่วยเพิ่มการวินิจฉัยโรค PSP ในระยะเริ่มต้น นำไปสู่แนวทางที่เข้าถึงได้ ซึ่งสามารถใช้การเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อประเมินการรักษาได้ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเกิดโรคของความผิดปกติที่ร้ายแรงนี้”

ทวีตนี้“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักบุคคลเหล่านี้ เนื่องจากพวกเขาได้เพิ่มความรู้ที่สำคัญในการประยุกต์ใช้การติดตามดวงตาในการวินิจฉัย พัฒนาข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ และมีส่วนสนับสนุนฐานความรู้ที่มากขึ้นภายในชุมชนการวิจัยทางคลินิก” Tom Englund ประธานฝ่ายโซลูชันการวิเคราะห์กล่าว ที่โทบิอิ

“EyeTrackAwards ช่วยให้ Tobii สามารถยกระดับนักวิจัยที่คิดล่วงหน้าและแสดงวิธีต่างๆ ที่การวิเคราะห์ด้วยตาสามารถช่วยให้เข้าใจความท้าทายในการวิจัยเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยามากขึ้น”

ทุกปีเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ติดตามตา ( http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global/products/ ) Tobii ชักชวนการส่งของการวิจัยตาติดตามการเปิดใช้งาน การศึกษาเพื่อพิจารณาให้เป็นที่ยอมรับผ่าน Tobii EyeTrackAwards เนื่องจากบริษัทพยายามที่จะขยายการรับรู้และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การติดตามการมองในทุกด้านของการวิจัย

สมาชิกของทีมที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ Susana Martinez-Conde, Jorge Otero-Millan, Alessandro Serra, R. John Leigh, Xoana G. Troncoso และ Stephen L. Macknik การศึกษาของกลุ่มนี้ในหัวข้อ “คุณสมบัติที่โดดเด่นของการบุกรุกแบบ Saccadic และ Microsaccades ในโรค

อัมพาตซูปรานิวเคลียสแบบก้าวหน้า ( http://www.jneurosci.org/content/31/12/4379.short)” ใช้การติดตามดวงตาเพื่อศึกษาความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของดวงตาในโรค ซึ่งมักวินิจฉัยผิดพลาดว่าเป็นโรคพาร์กินสัน ทีมงานได้รับเลือกให้รับรางวัล Tobii โดยพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิด

ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อที่ผลการวิจัยเหล่านี้อาจมีต่อชุมชนด้านความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม และการแพทย์ตลอดจนการประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยที่ก้าวล้ำและการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลการติดตามการมองที่เก็บรวบรวมสำหรับการศึกษา .

“เราหวังว่าผลการศึกษาของเราจะช่วยเพิ่มการวินิจฉัยโรค PSP ในระยะเริ่มต้น นำไปสู่แนวทางที่เข้าถึงได้ โดยสามารถใช้การเคลื่อนไหวของตาเพื่อประเมินการรักษา และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเกิดโรคของความผิดปกติร้ายแรงนี้” Susana Martinez-Conde ผู้นำการศึกษากล่าว นักวิจัยและวิทยากรในการประชุม EyeTrackBehavior Conference

Tobii จะจัดแสดงผู้ชนะรางวัล EyeTrackAwards ปี 2012 ที่การประชุม EyeTrackBehavior Conference ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีสองวันซึ่งจัดโดย Tobii ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยทางวิชาการได้แลกเปลี่ยนทฤษฎีและวิธีการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้การติดตามดวงตา

ลงทะเบียนสำหรับการประชุม EyeTrackBehavior 2012 ที่นี่ ( http://www.eyetrackbehavior.com/ ) จนถึงวันที่ 30 กันยายน โอกาสในการบรรยายและการนำเสนออื่นๆ ยังคงเปิดอยู่

เสนอชื่อเข้าชิงสำหรับ 2012 EyeTrackAwards สามารถส่งที่www.eyetrackawards.comเกี่ยวกับ Tobii Technology ( http://www.tobii.com/ )

Tobii Technology เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในด้านการติดตามดวงตาและการควบคุมการมอง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในชุมชนวิทยาศาสตร์และในการวิจัยตลาดการค้าและการศึกษาการใช้งาน ตลอดจนโดยบุคคลที่มีความทุพพลภาพเป็นวิธีการสื่อสาร Tobii ยังขับเคลื่อนนวัตกรรมของ

เทคโนโลยีติดตามดวงตาในด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยนำเสนอส่วนประกอบ OEM สำหรับการผสานเข้ากับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สำหรับใช้ใน

โรงพยาบาล วิศวกรรม กีฬา และความบันเทิง บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ได้รับรางวัลมากมายสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางการเงินอย่างรวดเร็ว Tobii ตั้งอยู่ในเมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน และมีสำนักงานในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี นอร์เวย์ ญี่ปุ่น และจีน ข้อมูลเพิ่มเติม : www.tobii.com.

ข้อมูลนี้มอบให้คุณโดย Cision http://www.cisionwire.comACTIVE Network และ SGMA เปิดเผยเคล็ดลับในการสร้างแรงบันดาลใจให้อเมริกามีความกระตือรือร้นมากขึ้น

การศึกษาใหม่วิเคราะห์แรงจูงใจในกิจกรรมสำหรับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ เพื่อช่วยขยายธุรกิจของกิจกรรมผ่านการมีส่วนร่วมในกีฬาและฟิตเนส

12 กันยายน 2555 08:30 น. เวลาออมแสงตะวันออกซานดิเอโก–( บิสิเนส ไวร์ )– 31 ก.ค. ACTIVE Networkและสมาคมการผลิตสินค้ากีฬา

(SGMA) ได้ เปิดตัว “2012 Grassroots Sports Participation Study Summary Executive Summary” ซึ่งเป็นตัวอย่างการศึกษาสามส่วนที่พวกเขาร่วมกันดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจแรงผลักดัน เบื้องหลังการมีส่วนร่วมของกิจกรรมและกีฬา และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีขึ้น

“เราได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมกีฬาและอะไรเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนออกจากกลางคัน ด้วยการศึกษานี้ เราตั้งเป้าที่จะจัดทำแผนงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครอง ผู้จัดกิจกรรม และผู้ผลิตสินค้ากีฬาสามารถดำเนินการเพื่อช่วยสร้างอเมริกาที่กระตือรือร้นมากขึ้นได้อย่างไร”

ทวีตนี้จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของกีฬา ฟิตเนส และกิจกรรมนันทนาการปี 2555 จากสภากิจกรรมทางกาย พบว่าชาวอเมริกัน 68.2 ล้านคนไม่ได้ใช้งาน

เลย ในทางกลับกัน ACTIVE Network ทราบดีว่าผู้คนต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น จากการศึกษาของ Consumer Segmentation ในปี 2012 พบว่า 81 เปอร์เซ็นต์ของประชากรสหรัฐฯ ปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวในทางใดทางหนึ่ง เห็นได้ชัดว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการตามความปรารถนานี้

Kristin Carroll รองประธานฝ่ายการตลาดองค์กรและผู้บริโภคของ ACTIVE Network กล่าวว่า “คนอเมริกันต้องการกระตือรือร้นมากขึ้น แต่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม “เราได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมกีฬาและอะไรเป็นแรงผลักดันให้ผู้คน

ออกจากกลางคัน ด้วยการศึกษานี้ เราตั้งเป้าที่จะจัดทำแผนงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครอง ผู้จัดกิจกรรม และผู้ผลิตสินค้ากีฬาสามารถดำเนินการเพื่อช่วยสร้างอเมริกาที่กระตือรือร้นมากขึ้นได้อย่างไร”

การศึกษาเยาวชน/วัยรุ่นและผู้ใหญ่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแรงจูงใจหลักและตัวขัดขวางที่นำผู้คนให้เริ่มต้นและยุติการเข้าร่วมในกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบว่าผู้ปกครอง ผู้จัดงาน และผู้ผลิตสามารถส่งเสริมกิจกรรมได้อย่างไร และจัดทำกรอบการทำงานสำหรับทั้งสามกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์จาก ความรู้สึกของผู้บริโภคตลอดเส้นทางการมีส่วนร่วม ข้อค้นพบและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญบางประการ ได้แก่ :

ความสนุกเป็นปัจจัยจูงใจที่สำคัญสำหรับเยาวชนและวัยรุ่นโดย 92 และ 88 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามตามลำดับ ชี้ว่าความสนุกเป็นเหตุผลในการเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นผู้ใหญ่น้อยกว่า 33 เปอร์เซ็นต์เลือกความสนุกเป็นแรงกระตุ้นเพื่อสุขภาพหรือความฟิต ผู้ใหญ่ดูถูกความสนุกสนานในกิจกรรมของพวกเขาและส่งผลให้มีความกระตือรือร้นน้อยลง

ผู้ใหญ่ต้องกระตือรือร้นมากขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังข้อมูลแสดงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างจำนวนกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับจำนวนกีฬาและกิจกรรมที่บุตรหลานมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น 85 เปอร์เซ็นต์ของพ่อแม่ที่มีลูกเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่สองกิจกรรมขึ้นไประบุว่าพวกเขามีส่วนร่วมในกีฬาหรือกิจกรรมหกอย่างด้วยตนเอง

อุปสรรคสำคัญสำหรับการเริ่มต้นและกิจกรรมต่อเนื่องในวัยผู้ใหญ่คือการขาดการสนับสนุนทางสังคมและ “ลำดับความสำคัญอื่นๆ” —35 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการไม่รู้จักใครทำกิจกรรมนั้นจำกัดความปรารถนาที่จะเข้าร่วม ข้อมูลนี้เน้นย้ำถึงโอกาสสำคัญสำหรับผู้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยทำให้กิจกรรมเป็นสังคมและสนุกสนานมากขึ้น

ผู้ใหญ่ไม่ได้ผูกมัดกระเป๋าเงินของพวกเขาในการเข้าร่วมจริง —เยาวชนใช้จ่ายในการลงทะเบียนเหตุการณ์และค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า 20% ใช้จ่ายในเครื่องแต่งกายและรองเท้ารวมกัน การใช้จ่ายของผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าตลาดเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับผู้ใหญ่จะมีผู้คนหนาแน่น แต่ก็ไม่ได้แปลว่าชาวอเมริกันที่กระตือรือร้นมากขึ้น

“รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เฉียบแหลมแก่เราทุกคนที่กำลังต่อสู้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านกีฬาและฟิตเนสในประเทศนี้” ทอม โคฟ ประธานและซีอีโอของสมาคมผู้ผลิตสินค้ากีฬา (SGMA) กล่าว “ดังที่รายงานระบุไว้ เราไม่สามารถประเมินคุณค่าของอิทธิพลของผู้ปกครองและตัวอย่างที่พวกเขาให้ไว้ในการทำให้ลูกๆ และวัยรุ่นของเรามีความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ”

บทสรุปผู้บริหารของการศึกษาการมีส่วนร่วมของกีฬาระดับรากหญ้าปี 2555 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ SGMA

เกี่ยวกับ SGMAซานฟรานซิสโก–( บิสิเนส ไวร์)–วันนี้ Apple® เปิดตัวเครื่องเล่นเพลงยอดนิยมของโลกรุ่นใหม่ ซึ่งรวมถึง iPod touch® โฉมใหม่ที่น่าทึ่ง และ iPod nano® ที่คิดค้นขึ้นใหม่ iPod touch ใหม่เป็น iPod touch ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมา และมาพร้อมจอภาพ Retina™ ขนาด 4 นิ้วที่

สวยงาม กล้อง iSight® 5 ล้านพิกเซลพร้อมการบันทึกวิดีโอ HD 1080p; ชิป A5 ของ Apple; Siri® ผู้ช่วยอัจฉริยะ และ iOS 6 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการบนมือถือที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก iPod touch ใหม่มาในดีไซน์อะลูมิเนียมที่บางเฉียบและน้ำหนักเบาแบบใหม่ที่สวยงาม และเป็นครั้งแรกที่ iPod touch

มาพร้อมสีสันสดใสห้าสี iPod nano ใหม่เป็น iPod® ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อมด้วยจอภาพ Multi-Touch™ ขนาด 2.5 นิ้ว; ปุ่มนำทางที่สะดวก บลูทูธในตัวสำหรับการฟังแบบไร้สาย

“ผู้รักเสียงเพลงอาจมีปัญหาในการตัดสินใจระหว่าง iPod nano ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่, iPod ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมา และ iPod touch โฉมใหม่ที่มีจอภาพ Retina ขนาด 4 นิ้วอันน่าทึ่ง, กล้อง iSight ความละเอียด 5 เมกะพิกเซล และดีไซน์ที่บางเฉียบ ทั้งคู่ในรูปลักษณ์ใหม่ที่สวยงาม สี”

ทวีตนี้“ด้วยยอดขายกว่า 350 ล้านเครื่อง iPod จึงเป็นเครื่องเล่นเพลงที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รักมากที่สุดในโลก” Philip Schiller รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดทั่วโลกของ Apple กล่าว “ผู้รักเสียงเพลงอาจมีปัญหาในการตัดสินใจระหว่าง iPod nano ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่, iPod ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมา

และ iPod touch โฉมใหม่ที่มีจอภาพ Retina ขนาด 4 นิ้วอันน่าทึ่ง, กล้อง iSight ความละเอียด 5 เมกะพิกเซล และดีไซน์ที่บางเฉียบ ทั้งคู่ในรูปลักษณ์ใหม่ที่สวยงาม สี”

iPod touch ใหม่ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยจอภาพ Retina ขนาด 4 นิ้วที่สวยงามในตัวเครื่องอะลูมิเนียมชุบผิวบางพิเศษและน้ำหนักเบา ซึ่งเป็น iPod touch ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยความบางเพียง 6 มม. และน้ำหนักเพียง 88 กรัม ด้วยชิพ A5 แบบ dual-core ของ Apple ทำให้ iPod touch

มีพลังในการประมวลผลเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า และกราฟิกเร็วกว่า iPod touch รุ่นที่สี่ถึงเจ็ดเท่า โดยที่ยังคงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อถึง 40 ชั่วโมงในการเล่นเพลงและสูงสุดแปดชั่วโมง เล่นวิดีโอได้นานหลายชั่วโมง* และเป็นครั้งแรกที่ iPod touch มีให้เลือก 5 สีสดใส

iPod touch ใหม่มีกล้อง iSight ขนาด 5 เมกะพิกเซลพร้อมโฟกัสอัตโนมัติ รองรับการบันทึกวิดีโอ 1080p พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว การตรวจจับ

ใบหน้าและแฟลช LED และคุณสมบัติพาโนรามาใหม่ที่ให้คุณถ่ายภาพพาโนรามาที่สวยงามได้เพียงแค่ขยับกล้องข้ามฉาก . iPod touch ใหม่ทุกเครื่องมาพร้อมห่วงสำหรับ iPod touch ที่เข้ากับสี สายรัดข้อมืออันชาญฉลาดและสะดวกที่คุณสามารถใช้ขณะถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ และเล่นเกม

iPod touch ใหม่มาพร้อมกับ iOS 6 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการบนมือถือที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกพร้อมคุณสมบัติมากกว่า 200 อย่าง และเป็นครั้งแรกที่มีฟีเจอร์ Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จได้เพียงแค่ขอ Siri มาถึง iPod touch ใหม่ที่รองรับภาษาต่างๆ มากขึ้น เข้าถึงคะแนนกีฬาได้ง่าย

คำแนะนำร้านอาหาร และรายการภาพยนตร์** iPod touch ใหม่ยังรวมถึง: การผสานการทำงานกับ Facebook ในตัวพร้อมความสามารถในการโพสต์โดยตรงจาก Siri; สตรีมรูปภาพที่แชร์ผ่าน iCloud®; และคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ ของ iOS เช่น iMessage™, FaceTime®, เมล และ Game

Center ตอนนี้คุณสามารถแสดงหน้าจอ iPod touch ของคุณแบบไร้สายบน HDTV ของคุณได้โดยตรงด้วย AirPlay® Mirroring ช่วยให้คุณสามารถสตรีมรูปภาพ วิดีโอ เพลง แอพ และเล่นเกมบนทีวีจอใหญ่ของคุณ

iPod nano ที่คิดค้นขึ้นใหม่นี้เป็น iPod ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยความหนาเพียง 5 มม. และมีจอภาพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน iPod nano ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเพลง ภาพถ่าย และวิดีโอแบบจอกว้างได้มากขึ้น iPod nano ใหม่มาพร้อมจอแสดงผล Multi-Touch ขนาด 2.5 นิ้ว เพื่อให้การไป

ยังส่วนต่างๆ ของเพลงของคุณง่ายยิ่งขึ้น ปุ่มโฮมเพื่อกลับไปที่หน้าจอหลักของคุณอย่างรวดเร็ว และปุ่มที่สะดวกสบายเพื่อควบคุมระดับเสียงและเล่น หยุดชั่วคราว หรือเปลี่ยนเพลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดู iPod nano ใหม่มอบ Bluetooth ในตัวสำหรับผู้รักเสียงเพลงเพื่อการฟังแบบไร้สายด้วยหูฟัง ลำโพง

และรถยนต์ที่รองรับ Bluetooth ในเวลา 30 ชั่วโมง iPod nano ใหม่จะเล่นเพลงได้ยาวนานที่สุดของ iPod nano ใดๆ คุณจึงเพลิดเพลินกับเพลย์ลิสต์* และวิทยุ FM ได้นานขึ้น ด้วยคุณสมบัติด้านฟิตเนสในตัว ซึ่งรวมถึงเครื่องนับก้าวและการรองรับ Nike+ ผู้ใช้ iPod nano จะพร้อมสำหรับการเดิน เพลง วิ่ง หรือทุกที่ที่ต้องการ iPod nano ใหม่มาในเจ็ดสีใหม่ที่สวยงามพร้อมวอลเปเปอร์ที่เข้าคู่กันอย่างสนุกสนาน

ด้วย App Store℠ บน iPod touch ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอลเลกชั่นแอพที่ใหญ่และดีที่สุดของโลกกว่า 700,000 แอพ รวมถึงเกมและความบันเทิงกว่า 175,000 รายการ ลูกค้ายังมี iTunes Store® อยู่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทำให้พวกเขาเข้าถึงแคตตาล็อกเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 26 ล้านเพลง รายการทีวี 190,000 ตอน ภาพยนตร์ 45,000 เรื่อง และหนังสือ 1.5 ล้านเล่มเพื่อซื้อและดาวน์โหลดโดยตรงไปยัง iPod touch ได้โดยตรง

ทั้ง iPod touch และ iPod nano มาพร้อมกับขั้วต่อ Lightning™ ใหม่ที่เล็กกว่า ชาญฉลาดกว่า และทนทานกว่าขั้วต่อรุ่นก่อน ขั้วต่อ Lightning แบบดิจิตอลทั้งหมดมีอินเทอร์เฟซแบบปรับได้ซึ่งใช้เฉพาะสัญญาณที่อุปกรณ์เสริมแต่ละอย่างต้องการ และสามารถย้อนกลับได้ คุณจึงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมของคุณได้ทันที Lightning-to-30-pin Adapter ยังมีให้สำหรับเชื่อมต่อ iPod touch และ iPod nano กับอุปกรณ์เสริม 30-pin รุ่นเก่า

iPod touch และ iPod nano ยังมาพร้อมกับ Apple EarPods™ ใหม่ที่มีดีไซน์ล้ำสมัยเพื่อความพอดีที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ความทนทานที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพเสียงอันน่าทึ่งที่ปกติแล้วสงวนไว้สำหรับหูฟังระดับไฮเอนด์ราคาและห้องว่าง

การสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับ iPod touch ใหม่ในสีชมพู เหลือง น้ำเงิน ขาวและเงิน สีดำ & กระดานชนวนเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ผ่าน Apple Online Store ( www.apple.com ) ในราคาแนะนำ 299 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับรุ่น 32GB และ $399 สำหรับรุ่น 64GB iPod touch ใหม่จะวาง

จำหน่ายในเดือนตุลาคมผ่าน Apple Online Store ( www.apple.com ) ร้านค้าปลีกของ Apple และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple iPod touch รุ่นที่สี่มีจำหน่ายเป็นขาวดำในราคา 199 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในรุ่น 16GB และ 249 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในรุ่น 32GB ผ่าน Apple Online Store

( www.apple.com) ร้านค้าปลีกของ Apple และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple iPod touch ต้องใช้กับ Mac ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือ USB 3.0, Mac OS X v10.6.8 หรือใหม่กว่า และ iTunes 10.7 หรือใหม่กว่า หรือพีซีที่ใช้ Windows ที่มีพอร์ต USB 2.0 และ Windows 7,

Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional (Service Pack 3) หรือใหม่กว่า และ iTunes 10.7 หรือใหม่กว่า จำเป็นต้องมี Apple ID สำหรับคุณสมบัติบางอย่างของ iPod touch iOS 6 จะพร้อมให้ใช้งานในรูปแบบการอัพเดทซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับลูกค้า iPod touch (รุ่นที่สี่)

ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่น่าทึ่ง รวมถึงแอพที่เปิดใช้งาน Facebook เช่น รูปภาพ; แชร์รูปภาพสตรีมผ่าน iCloud; และ Passbook® วิธีที่ง่ายที่สุดในการรับบัตรผ่านทั้งหมดของคุณในที่เดียว

iPod nano จะวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมในสีชมพู เหลือง น้ำเงิน เขียว ม่วง เงิน และหินชนวน ในราคาแนะนำ $149 (US) ในรุ่น 16GB ผ่าน Apple Online Store ( www.apple.com ) ร้านค้าปลีกของ Apple และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple iPod shuffle® วางจำหน่ายแล้ววันนี้ในสีชมพู เหลือง น้ำเงิน เขียว ม่วง เงิน และหินชนวน ในราคาแนะนำ 49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในรุ่น 2GB ผ่าน Apple Online Store

www.apple.com) ร้านค้าปลีกของ Apple และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple iPod shuffle ต้องใช้ Mac® ที่มี USB 2.0, Mac OS® X v10.6.8 หรือใหม่กว่า และ iTunes® 10.7 หรือใหม่กว่า; หรือพีซีที่ใช้ Windows ที่มีพอร์ต USB 2.0 และ Windows 7, Vista หรือ Windows XP

Home หรือ Professional (Service Pack 3) หรือใหม่กว่า และ iTunes 10.7 หรือใหม่กว่า iPod nano ต้องใช้กับ Mac ที่มีพอร์ต USB 2.0

หรือ USB 3.0, Mac OS X v10.6.8 หรือใหม่กว่า และ iTunes 10.7 หรือใหม่กว่า หรือพีซีที่ใช้ Windows ที่มีพอร์ต USB 2.0 และ Windows 7, Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional (Service Pack 3) หรือใหม่กว่า และ iTunes 10.7 หรือใหม่กว่า

(PRODUCT) รุ่น RED ของ iPod shuffle, iPod nano และ iPod touch มีจำหน่ายที่ Apple Online Store ( www.apple.com ) และร้านค้าปลีกของ Apple

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ ผลลัพธ์จริงแตกต่างกันไ คุณลักษณะบางอย่างไม่ได้รับการสนับสนุนในทุกประเทศ AirPlay Mirroring รองรับเฉพาะ iPod touch รุ่นที่ 5 เท่านั้น ขายแยกครับ

Apple ออกแบบ Mac ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในโลก พร้อมด้วย OS X, iLife, iWork และซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ Apple เป็นผู้นำการปฏิวัติเพลงดิจิทัลด้วย iPods และร้านค้าออนไลน์ของ iTunes Apple ได้สร้างสรรค์โทรศัพท์มือถือขึ้นมาใหม่ด้วย iPhone และ App Store ที่ปฏิวัติวงการ และกำลังกำหนดอนาคตของสื่อมือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย iPad

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของ Apple ( www.apple.com/pr ) หรือโทรสายด่วนสื่อของ Apple ที่ (408) 974-2042

© 2012 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple, โลโก้ Apple, Mac, Mac OS, Macintosh, iPod touch, iPod nano, Retina, iSight,

Siri, iPod, Multi-Touch, iCloud, iMessage, FaceTime, AirPlay, App Store, iTunes Store, Lightning, EarPods, Passbook

, iPod shuffle และ iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50405983&lang=en

สมาคมผู้ผลิตเครื่องกีฬา ซึ่งเป็นสมาคมการค้าของแบรนด์กีฬาและฟิตเนสชั้นนำในอุตสาหกรรม ส่งเสริมความมีชีวิตชีวาของอุตสาหกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านกีฬาและฟิตเนสผ่านการวิจัย ความเป็นผู้นำทางความคิด การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และนโยบายสาธารณะ SGMA ผลิตผู้นำอุตสาหกรรมด้านสุขภาพแห่ง

ชาติผ่านวันออกกำลังกายที่ Capitol Hill ตลอดจนเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมในประเด็นการค้าและผู้บริโภค ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิก SGMA และการวิจัย SGMA สามารถพบได้ที่www.sgma.com

เกี่ยวกับ ACTIVE NetworkHerrick, Feinstein ได้รับเลือกจากสาธารณรัฐตุรกีเป็นที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์ตุรกีแห่งใหม่ในนิวยอร์กซิตี้
12 กันยายน 2555 15:49 น. Eastern Daylight Time

นิวยอร์ก – ( บิสิเนสไว ) – Herrick, Feinstein LLP ได้รับการคัดเลือกจากสาธารณรัฐตุรกีจะเป็นตัวแทนของมันในทุกด้านของการพัฒนาและการก่อสร้างของศูนย์ตุรกีใหม่และขยายตัวใน 46 วันและถนน 1 เซนต์ ถนนฝั่งตรงข้าม จากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

“การได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญนี้ถือเป็นเกียรติและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และทีมงาน Herrick’s Real Estate มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสาธารณรัฐตุรกีในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์สำหรับศูนย์ตุรกีแห่งใหม่ให้กลายเป็นความจริง”

ทวีตนี้กงสุลใหญ่ตุรกีประจำนครนิวยอร์ก M. Levent Bilgen กล่าวว่า “สาธารณรัฐตุรกีมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ Herrick, Feinstein ความ

เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงของบริษัทในด้านอสังหาริมทรัพย์ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล และเรื่องการวางแผนทำให้บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ประเมินค่ามิได้ของทีมงานโครงการ และเราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันในการดำเนินการที่สำคัญนี้”

Jonathan Adelsberg หุ้นส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่า “การได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญนี้ถือเป็นเกียรติและสิทธิพิเศษ และทีมงาน Herrick’s Real Estate มุ่งมั่นที่จะช่วยสาธารณรัฐตุรกีเปลี่ยนวิสัยทัศน์สำหรับศูนย์ตุรกีแห่งใหม่ให้กลายเป็นความจริง” จะเป็นหัวหน้าทีมของ Herrick

“ระหว่างที่ฉันดำรงตำแหน่งทั้งในระดับเมืองและรัฐบาลกลาง เป็นที่ชัดเจนว่าประชากรชาวตุรกี-อเมริกันในภูมิภาคนิวยอร์กเติบโตอย่างรวดเร็ว และตุรกีกำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์ตุรกีแห่งใหม่นี้จะให้บริการที่จำเป็นแก่ชาวตุรกี – อเมริกัน และจะยืนหยัดในฐานะสัญลักษณ์ที่

แสดงถึงการเติบโตที่สำคัญของตุรกีในฐานะผู้นำโลกหน้าใหม่” ไมเคิล อี. แมคมาฮอน อดีตสมาชิกสภาคองเกรสและสมาชิกสภาเมืองและประธานร่วมของรัฐบาล Herrick กล่าว การฝึกปฏิบัติสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมโครงการของ Herrick

หุ้นส่วนอาวุโส Lawrence M. Kaye ซึ่งเป็นหัวหอกของ Turkish Practice Group ที่ Herrick ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในกลางปี ​​1980 กล่าวว่า: “บริษัทของเรามีประวัติอันยาวนานในการทำงานร่วมกับตุรกี และนี่เป็นบทสำคัญอีกบทหนึ่งในความสัมพันธ์นั้น”

นายเคย์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าเมื่อไม่นานมานี้ Herrick ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับการปฏิบัติในตุรกีด้วยการเพิ่ม Barbaros M. Karaahmet ซึ่งมี

คุณสมบัติที่จะฝึกฝนทั้งในสหรัฐอเมริกาและในตุรกี Mr. Karaahmet กำลังช่วยขยายการเป็นตัวแทนของบริษัทในรัฐบาลตุรกี และงานของ Herrick กับบริษัทตุรกีที่ทำธุรกิจในสหรัฐฯ จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับบริษัทของสหรัฐฯ ที่ลงทุนในตุรกีและภูมิภาคโดยรอบ

Herrick Feinstein LLP ก่อตั้งขึ้นในปี 2471 โดยเป็นบริษัททนายความที่มีชื่อเสียง 165 คน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ ให้บริการทางกฎหมาย

อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงกฎหมายศิลปะ การล้มละลายและการปรับโครงสร้างธุรกิจ การดำเนินคดีเชิงพาณิชย์ กฎหมายองค์กร กฎหมายการจ้างงาน ความสัมพันธ์กับรัฐบาล การประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญา อสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกีฬา และภาษีและการวางแผนส่วนบุคคล

ACTIVE Network (NYSE: ACTV)อยู่ในภารกิจที่จะทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในกิจกรรมและการจัดการผู้เข้าร่วม™ เทคโนโลยีคลาวด์ ACTIVE Works® ของเราช่วยให้องค์กรเปลี่ยนแปลงและขยายธุรกิจของตน เราทำสิ่งนี้ผ่านโซลูชั่นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนกิจกรรม

ของโลกและผ่านจุดหมายปลายทางออนไลน์ เช่นACTIVE.com ® ที่เชื่อมโยงผู้คนกับสิ่งที่พวกเขาชอบทำ ให้บริการลูกค้าธุรกิจทั่วโลกกว่า 50,000 รายและขับเคลื่อนธุรกรรมมากกว่า 80 ล้านครั้งต่อปี เราช่วยให้องค์กรรับผู้เข้าร่วม จัดการกิจกรรม และสร้างชุมชน ACTIVE Network มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานดิเอ

โก รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานมากกว่า 30 แห่งทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมที่ACTIVENetwork.com หรือACTIVE.com และมีส่วนร่วมกับเราได้ที่ Twitter @ACTIVEnetwork , @ACTIVE และFacebook

เกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าSuper Retail Group ใช้ PPM Central ของ Métier สำหรับการจัดการพอร์ตโครงการ
ผู้ค้าปลีกรายใหญ่อันดับ 7 ของออสตราเลเซียรวมศูนย์ข้อมูล เพิ่มการมองเห็นด้วยโซลูชัน PPM ของเมเทียร์

12 กันยายน 2555 15:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกHEALDSBURG, แคลิฟอร์เนีย–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 2562 Métier, The PPM Company ประกาศในวันนี้ว่า Super Retail Group (ASX:SUL) ได้ใช้ PPM Central™ เป็นโซลูชันการจัดการพอร์ตโครงการ (PPM)

“ผลกระทบ เว็บเกมส์ยิงปลา ของการใช้การจัดการพอร์ตโครงการรวมถึงการตัดสินใจตามข้อเท็จจริงที่ดีขึ้น การรายงานที่ทันท่วงที และการมองเห็นที่ดีขึ้นในการจัดการทรัพยากร โซลูชันของ Métier จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งมอบกลยุทธ์แบบหลายช่องทางเชิงรุกของเรา ซึ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะทางที่ได้

รับการยกย่องมากที่สุดของออสตราเลเซีย”ทวีตนีSuper Retail Group ให้ความสำคัญกับ PPM เริ่มต้นในโปรแกรมซัพพลายเชนปีการออกแบบ 2015 โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถทั่วทั้งองค์กร การนำ PPM Central ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จนั้นสนับสนุนเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของ Super

Retail Group ในการใช้ประโยชน์จากการจัดการพอร์ตโครงการทั่วทั้งองค์กร ซอฟต์แวร์ PPM Central ของ Métier และบริการ PMO Central® มอบสิทธิประโยชน์ให้กับ Super Retail Group ได้แก่:ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นในตัวชี้วัดของโปรแกรปรับปรุงการควบคุมทางการเงิลดค่าใช้จ่ายในการบริหารการ

พยากรณ์และการวิเคราะห์แบบ What-if; แลการรวมศูนย์ข้อมูลโครงการและโปรแกร“เราใช้โซลูชัน PPM ของMétier เพื่อปรับปรุงการควบคุมโปรแกรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการ” Gary Carroll ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนากลุ่มกล่าว “ผลกระทบของการใช้การจัดการพอร์ต

โครงการรวมถึงการตัดสินใจตามข้อเท็จจริงที่ดีขึ้น เว็บเล่นยิงปลา เว็บเกมส์ยิงปลา การรายงานที่ทันท่วงที และการมองเห็นที่ดีขึ้นในการจัดการทรัพยากร โซลูชันของ Métier จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งมอบกลยุทธ์แบบหลายช่องทางเชิงรุกของเรา ซึ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะทางที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของออสตราเลเซีย”

เว็บพนันออนไลน์ เว็บบอล BALLSTEP2 ราคาเสนอซื้อ

เว็บพนันออนไลน์ เว็บบอล BALLSTEP2 Walkers ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ MGM China Holdings IPO มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐDeal ตอกย้ำความน่าดึงดูดใจของฮ่องกงในฐานะสถานที่จดทะเบียน

08 มิถุนายน 2554 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกฮ่องกง–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2553 Walkers บริษัทกฎหมายชั้นนำของศูนย์การเงินระหว่างประเทศ มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษัททำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ MGM China Holdings Limited ในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในฮ่องกงครั้งแรกมูลค่า 11.7 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) .

“ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฮ่องกงเป็นผู้นำตลาดหลักทรัพย์ของโลกในแง่ของเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นใหม่”

ทวีตนี้
รายชื่อบริษัทร่วมทุนคาสิโน MGM China เว็บพนันออนไลน์ Holdings Limited ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2011 และทีม Walkers นำโดยหุ้นส่วน Denise Wong

“เอ็มจีเอ็ม ไชน่า โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด เป็นหนึ่งในบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงหลายบริษัทที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้หรือมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยเน้นย้ำถึงความน่าดึงดูดใจในฐานะบริษัทจดทะเบียน” นางหว่องกล่าว “ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฮ่องกงเป็นผู้นำตลาดหลักทรัพย์ของโลกในแง่ของเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นใหม่”

MGM China Holdings ขายได้ 760 ล้านหุ้นในราคา HK$15.34 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าช่วงราคาเสนอซื้อ หุ้นปิดสูงขึ้น 2% ที่ $15.62 ในวันแรกของการซื้อขาย

MGM China Holdings Limited เป็นการร่วมทุนระหว่าง MGM Resorts International ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและ Pansy Ho ลูกสาวของ Stanley Ho ผู้ประกอบการด้านการพนันในมาเก๊า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊า

รายงานข่าวต่างประเทศมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดอันดับ IPO ของ MGM China Holdings Limited ให้เป็น IPO เกมที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก การเสนอขายหุ้นเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือการเข้าจดทะเบียนในฮ่องกง 2.5 พันล้านดอลลาร์ของแซนด์สไชน่าในเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่งวอล์คเกอร์สเป็นที่ปรึกษาของหมู่เกาะเคย์แมนด้วยเดนิสหว่องในฐานะหุ้นส่วนหลัก

การเสนอขายหุ้น IPO ของ MGM China Holdings Limited ใหญ่เป็นอันดับสามที่จะเกิดขึ้นในฮ่องกงในปีนี้ รองจาก Shanghai Pharmaceutical มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกองทุน Hui Xien REIT มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์หยวน

“สภาวะตลาดในปัจจุบันได้สร้างโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ Walkers รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากในปีนี้ และเพื่อช่วยให้บริษัทเหล่านี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน” . วงศ์กล่าวเสริม

เกี่ยวกับ The Walkers Group

จากสำนักงานในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, หมู่เกาะเคย์แมน, เดลาแวร์, ดูไบ, ดับลิน, ฮ่องกง, เจอร์ซีย์, ลอนดอน และสิงคโปร์ กลุ่ม Walkers ให้บริการด้านกฎหมายและการจัดการแก่องค์กรชั้นนำระดับโลก FORTUNE 100 และ FTSE 100 และสถาบันการเงิน ตลาดทุน ผู้เข้าร่วม ผู้จัดการกองทุนเพื่อการลงทุน และบริษัทที่เติบโตและตลาดระดับ

กลาง The Walkers Group ประกอบด้วยสำนักงานกฎหมายชั้นนำของต่างประเทศ Walkers และผู้ให้บริการด้านการจัดการ Walkers Management Services ซึ่งเชี่ยวชาญด้านบริการองค์กรและความไว้วางใจ

ความเชี่ยวชาญของ Walkers ได้รับการยืนยันโดยรางวัลมากมาย รวมถึง “สำนักงานกฎหมายนอกชายฝั่งแห่งปี” โดย Alpha Magazine, The Lawyer, PLC ซึ่งทนายความ?, International Financial Law Review – Asia และ Asian Legal Business นอกจากนี้ Walkers ยังได้รับเกียรติให้เป็น PLC ซึ่ง Lawyer? Yearbook

Leading Cayman Islands Law Firm, Who’s Who Legal Law Firm of the Year: Cayman Islands และได้แบ่งปันเกียรติสำหรับ “Offshore Legal Team of the Year” โดย Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) ทนายความของ Walkers หลายคน ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมและเพื่อนร่วมงาน

Shuffle Master, Inc. รายงานผลกำไรประจำไตรมาสที่สองที่ 0.14 ดอลลาร์ และบันทึกรายรับรายไตรมาสที่ 59.9 ล้านดอลลาร์

08 มิถุนายน 2554 07:30 น. Eastern Daylight Time
ลาสเวกัส–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 2561 Shuffle Master, Inc. (NASDAQ Global Select Market: SHFL) (“Shuffle Master” หรือ “บริษัท”) ประกาศผลไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2554

“เรายังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของเราในไตรมาสที่สอง ในขณะที่เราลดหนี้ลงอีก 6 ล้านดอลลาร์”

ทวีตนี้
“ในช่วงไตรมาสดังกล่าว เรามีรายได้รายไตรมาสเกือบ 60 ล้านดอลลาร์ เป็นประวัติการณ์ เติมเต็มบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญบางอย่าง เช่น ซีอีโอคนใหม่และที่ปรึกษาทั่วไป ได้เห็นผลงาน EGM ที่ยอดเยี่ยมอีกไตรมาส และเรายังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” Gavin Isaacs กล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Shuffle Master “ในช่วงสองเดือน

แรกของการเป็น CEO ฉันรู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่นของพนักงานของเราในการสร้างความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเรา ความลึกและความกว้างของพอร์ตทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งของเรา และโอกาสมากมายที่ฉันเชื่อว่ารออยู่ข้างหน้าสำหรับ Shuffle Master ”

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2554

รายรับรวมเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 59.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติรายไตรมาส เนื่องจากการเติบโตของรายรับที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเกมอรรถประโยชน์และเกมบนโต๊ะที่เป็นกรรมสิทธิ์ และยอดขายเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ

รายได้จากการเช่า ค่าลิขสิทธิ์ และบริการทั้งหมดเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี และประมาณ 3% ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่ารวม 26.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 44% ของรายได้ทั้งหมด
รายได้สุทธิของ GAAP ยังคงแข็งแกร่งและคงที่ที่ 7.9 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นปรับลด (“EPS”) อยู่ที่ 0.14

ดอลลาร์ เทียบกับ 0.15 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร (“SG&A”) เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก

15.7 ล้านดอลลาร์เป็น 17.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรที่เพิ่มขึ้น 0.7 ล้านดอลลาร์ และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น ได้แรงหนุนจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

ไอทีของบริษัทประมาณ 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด SG&A ลดลง 240 bps เป็น 29%
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวม 19.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5% จาก 18.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
กระแสเงินสดอิสระซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP อยู่ที่ 15.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 4.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

หนี้สินสุทธิ (หนี้รวม หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) อยู่ที่ 56.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 56.3 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 บริษัทจ่ายประมาณ 6.0 ล้านดอลลาร์สำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีหลักประกัน 200 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สอง

รายได้ระหว่างประเทศคิดเป็นประมาณ 59% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสที่สอง ออสเตรเลียคิดเป็น 41%Linster Fox ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Shuffle Master กล่าวว่า “เรายังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับ

งบดุลของเราในไตรมาสที่สอง ในขณะที่เราลดหนี้ลงอีก 6 ล้านดอลลาร์” “เรายังคงสร้างรายได้ประจำของเราอย่างต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ถึง 26 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากนักเล่นสับเปลี่ยนที่แข็งแกร่ง เกมบนโต๊ะระดับพรีเมียม และสัญญาเช่าแบบก้าวหน้า”

ไฮไลท์ของส่วนงานธุรกิจไตรมาส 2 ปี 2554

คุณประโยชน์

รายรับจากสัญญาเช่าสาธารณูปโภคและบริการรวม 12.0 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากการเน้นย้ำเชิงรุกของบริษัทในการเช่าซื้อ การสะสมตำแหน่งสัญญาเช่าใหม่ในเอเชียในปีที่แล้ว และในระดับที่น้อยกว่า i-Deal® ยังคงดำเนินต่อไป การอัพเกรด

รายได้ค่าสาธารณูปโภครวม 19.2 ล้านดอลลาร์ลดลง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากจำนวนหน่วยที่ขายลดลง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่บริษัทมุ่งเน้นในการให้เช่าเทียบกับการขาย ช่วงปีที่แล้วยังรวมถึงการขายสับเปลี่ยนจำนวนมากให้กับสิงคโปร์ด้วย

บริษัทประสบความสำเร็จในการเช่าฐานติดตั้งเครื่องสับเปลี่ยนประมาณ 7,400 ตัว เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 61% เป็น 60% เนื่องจากรายได้รวมโดยรวมลดลงเป็นหลัก
ฐานการติดตั้ง i-Deal ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 3,217 ยูนิต โดย 63% เป็นยูนิตที่เช่า
เกมโต๊ะที่เป็นกรรมสิทธิ์ (“PTG”)

รายได้จากการเช่า ค่าลิขสิทธิ์ และบริการทั้งหมดของ PTG สำหรับไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.4 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการวางตำแหน่งเกมระดับพรีเมียม โปรเกรสซีฟ และเดิมพันข้างที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ Ultimate Texas Hold’em®, Mississippi Stud®, Blackjack Switch®,

Dragon Bonus® และ Three Card Poker Progressive™ ในตลาดภายในประเทศ
รายรับรวมของ PTG เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 10.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ที่เกิดซ้ำอย่างแข็งแกร่ง

อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 380 bps เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นประมาณ 80% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมและการตัดจำหน่ายใบอนุญาตที่ไม่มีตัวตนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 0.5 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

รวมหน่วยทดลองประมาณ 200 หน่วย ฐานติดตั้งส่วนเสริมแบบก้าวหน้ามีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 900 หน่วย Three Card Poker Progressive™ และ Fortune Pai Gow Poker Progressive® ประกอบด้วยประมาณ 70% ของแอดออนโปรเกรสซีฟทั้งหมด
ระบบโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ (“ETS”)

รายได้จากการเช่า ETS ค่าลิขสิทธิ์และการบริการทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 3.7 ล้านดอลลาร์ ลดลง 10% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากรายรับที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการถอดที่นั่ง Table Master® ในเพนซิลเวเนียและเดลาแวร์ในปีก่อนหน้าเนื่องจากตลาดเหล่านั้นเปลี่ยนไปเล่นเกมสด .

รายรับ ETS ทั้งหมดสำหรับไตรมาสนี้ลดลง 5% มาอยู่ที่ 11.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 12.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง 9% ปีก่อนหน้ารวมรายได้จากการขายจำนวนมากจากตำแหน่ง Vegas Star® และ Rapid Table Games® ในออสเตรเลีย ตลอดจนการขายที่นั่ง Table Master ในฟลอริดา

อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 63% เป็น 41% อันเนื่องมาจากรายได้โดยรวมที่ลดลงโดยรวมและผลกระทบจากส่วนต่างที่ไม่พึงประสงค์จากการนำ Table Master® ออกในสหรัฐอเมริกาเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ (“EGM”)

รายรับจากการประชุม EGM ทั้งหมดเพิ่มขึ้นกว่า 11 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 18.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติในไตรมาสที่สอง ประสิทธิภาพ EGM ได้รับแรงหนุนเกือบทั้งหมดจากตู้ Equinox™ ใหม่ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 920 ยูนิตในไตรมาสนี้

อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 660 bps เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 61% เนื่องจากการจัดวาง Equinox™ ที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากตู้ที่ออกแบบได้ดีขึ้น

ตำแหน่งทั้งหมดของหน่วย EGM เพิ่มขึ้น 162% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่งสำหรับตู้ Equinox™

David Lopez ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทกล่าวว่า “เราได้รับกำลังใจอย่างมากจากส่วนแบ่งเรือที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าสำหรับตู้ Equinox™ ใหม่ของเรา” “เราถือว่าความสำเร็จนี้มาจากความพยายามในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนอย่างต่อเนื่องในเนื้อหาเกม และปรับปรุงการดำเนินการ”

รายละเอียดเพิ่มเติมและการวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2554 รวมอยู่ในแบบฟอร์ม 10-Q ซึ่งได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้ 8 มิถุนายน 2554

ข้อมูลเว็บคาสต์และการประชุมทางโทรศัพท์

ผู้บริหารของบริษัทจะให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 05:30 น. ตามเวลาแปซิฟิก ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการโทรสามารถทำได้โดยกด (201) 689-8263 หรือโทรฟรี (877) 407-0792 และขอการประชุมทางโทรศัพท์ของ Shuffle Master ในไตรมาสที่สอง 2

554 สามารถพิมพ์เอกสารการนำเสนอได้จากเว็บไซต์ Shuffle Master, Inc. .comไม่นานก่อนเริ่มการสนทนา ร่วมกับการโทร สามารถรับชมเว็บคาสต์เสียงสดไในการเข้าถึงเว็บคาสต์เสียงสด โปรดรออย่างน้อย 15 นาทีก่อนเริ่มการโทรเ

พื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Shuffle Master และดาวน์โหลด/ติดตั้งซอฟต์แวร์เสียง/วิดีโอที่จำเป็นสำหรับเว็บคาสต์ ทันทีหลังจากการโทรจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2011 คุณสามารถฟังการเล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยกด (858) 384-5517 หรือโทรฟรี (877) 870-5176; หมายเลขบัญชีคือ 3055; หมายเลขรหัสการประชุมคือ 27059448

เกี่ยวกับ Shuffle Master, Inc.Shuffle Master, Inc. (“บริษัท” หรือ “Shuffle Master”) เป็นบริษัทจัดหาเกมที่เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าคาสิโนด้วยความสามารถในการทำกำไร ผลผลิต และความปลอดภัยที่ดีขึ้น ตลอดจนเนื้อหาความบันเทิงเกมยอดนิยมและล้ำสมัย ผ่านมูลค่า- เพิ่มผลิตภัณฑ์ในสี่ประเภทที่แตกต่างกัน: ผลิตภัณฑ์

ยูทิลิตี้ ซึ่งรวมถึงเครื่องสับไพ่อัตโนมัติ เครื่องคัดแยกชิปรูเล็ต และโมดูลระบบโต๊ะอัจฉริยะ เกมบนโต๊ะที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงเกมสด เดิมพันข้างและโปรเกรสซีฟ ระบบโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มเกม e-Table ต่างๆ และเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเครื่องสล็อตวิดีโอแบบดั้งเดิมสำหรับตลาดที่เลือก บริษัทรวมอยู่ในดัชนี S&P Smaller และYouTube

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าข่าวเผยแพร่นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายในบทบัญญัติ “การปกปิด” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความทั้งหมดที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้นอกเหนือ

จากข้อความที่เป็นประวัติการณ์ล้วนเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (ก) ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งบางส่วนอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่พัฒนาขึ้นอาจไม่บรรลุผลในเชิง

พาณิชย์ ความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูงซึ่งบริษัทดำเนินการอยู่ (b) ความเชื่อของเราว่า EPS และ EBITDA มีการอ้างอิงถึงมาตรการทางการเงินในตลาดการเงินอย่างกว้างขวาง และความเชื่อของเราที่อ้างอิงถึงสิ่งเหล่านี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อนักลงทุน และ (ค) บริษัทขึ้นอยู่กับความสำเร็จของลูกค้าและขึ้นอยู่กับความผันผวนของอุตสาหกรรมและความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท ความเชื่อ ความคาดหวัง การคาดการณ์ วัตถุประสงค์ การคาดการณ์ ความตั้งใจ และกลยุทธ์เกี่ยวกับอนาคตของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่

เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่คาดหวัง รายได้ และรายได้ไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไป อย่างมากจากผลลัพธ์ที่พิจารณาโดย

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (a) การไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมของเราโดยไม่คาดคิดหรือการไม่สามารถวัดความน่าสนใจในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างแม่นยำ; (b) ความไม่ถูกต้อง

ในสมมติฐานของเราเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินที่นักลงทุนใช้หรือลักษณะที่ผู้ลงทุนดังกล่าวอาจใช้มาตรการทางการเงินดังกล่าว และ (ค) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในตลาดและภาวะเศรษฐกิจและความต้องการที่ลดลงหรือการแข่งขันที่

เพิ่มขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทอาจพบได้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าคอมมิชชั่น รวมถึงรายงานปัจจุบันของบริษัท

ในแบบฟอร์ม 8-K รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K และอิงตามข้อมูลที่เรามีอยู่ ณ วันที่ในที่นี้ เราไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น

ที่ปรับปรุงแล้วคือรายได้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่น (รายได้) สำรองภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าตอบแทนตามหุ้น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วถูกนำเสนอเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเท่านั้น เนื่องจากฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นการ

วัดผลการปฏิบัติงานที่มีประโยชน์ และใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินค่าในอุตสาหกรรมของบริษัท EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้คำนวณในลักษณะเดียวกันโดยบริษัททั้งหมด ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่

การวัดที่เหมาะสมสำหรับการเปรียบเทียบ ฝ่ายบริหารใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นตัววัดผลการปฏิบัติงานและเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับของคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำเสนอ Adjusted EBITDA เนื่องจากนักลงทุนบางรายใช้เป็นแนวทางในการวัดความสามารถของบริษัทในการก่อหนี้และชำระหนี้ สร้างรายจ่ายฝ่ายทุน และตอบสนองความ

ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ซัพพลายเออร์อุปกรณ์เล่นเกมได้รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในอดีตซึ่งเป็นส่วนเสริมของมาตรการทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (“GAAP”) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ควรถูก

พิจารณาเป็นทางเลือกแทนรายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานของบริษัท แทนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เป็นตัววัดสภาพคล่อง หรือเป็นทางเลือกแทนมาตรการอื่นที่กำหนดไว้ใน ตาม

มาตรฐาน GAAP ต่างจากรายได้สุทธิ (ขาดทุน) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหรือดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงไม่สะท้อนถึงรายจ่ายฝ่ายทุนในปัจจุบันหรืออนาคตหรือต้นทุนของทุน บริษัทชดเชยข้อจำกัดเหล่านี้

โดยใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบเพียงหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือ ร่วมกับการวัด GAAP เพื่อช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัด GAAP ดังกล่าวรวมถึงรายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) กำไรสุทธิ (ขาดทุน)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และข้อมูลกระแสเงินสด บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน การจ่ายดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ร่วมกับการวัด GAAP เพื่อช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัด GAAP ดังกล่าวรวมถึงราย

ได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) กำไรสุทธิ (ขาดทุน) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และข้อมูลกระแสเงินสด บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน การจ่ายดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ร่วมกับการวัด GAAP เพื่อช่วยในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัด GAAP ดังกล่าวรวมถึงรายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) กำไรสุทธิ (ขาดทุน)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และข้อมูลกระแสเงินสด บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน การจ่ายดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วกระแสเงินสดอิสระมีการปรับปรุง EBITDA หักด้วยรายจ่ายฝ่ายทุนและเงินสดจ่ายภาษี

ตต์สเบิร์ก–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 2562 Michael Baker Corporation (NYSE Amex:BKR) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทในเครือของ Corporation ได้เข้าซื้อกิจการ JMA Architects, Inc., d/b/a JMA

Architecture Studios (JMA) ซึ่งเป็นพนักงาน 40 คน บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในที่ตั้งอยู่ในเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา การเพิ่ม JMA ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบการดูแลสุขภาพ การโรงแรม

การศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ได้ขยายขอบเขตบริการสถาปัตยกรรมที่นำเสนอโดย Baker อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์และเสริมสร้างความสามารถร่วมกันเพื่อให้บริการในระดับที่สูงขึ้น บริการออกแบบทั่วโลก เงื่อนไขของการทำธุรกรรมไม่ได้รับการเปิดเผย

“การร่วมงานกับ Baker จะส่งผลให้บริการลูกค้าของเราดีขึ้นและมีโอกาสมากขึ้นสำหรับพนักงานของเรา เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากรอยเท้าอันกว้างขวางของ Baker ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา และใช้ประโยชน์จากความสามารถในการออกแบบ-สร้างและความสัมพันธ์ของผู้รับเหมาทั่วทั้งชุดสตูดิโอออกแบบของเรา”

ทวีตนี้
JMA ( www.jmaarch.com ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2488 มีรายได้ในปีงบประมาณ 2553 ประมาณ 10.0 ล้านดอลลาร์ JMA รวบรวมทีมความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและโครงการของ

พวกเขา โครงการสำคัญๆ ได้แก่ การบริหารทหารผ่านศึกแห่งใหม่ Las Vegas Medical Center, Las Vegas City Hall, World Market Center, Thunder Valley Casino และ Valley View Casino Hotel

ในการประกาศดังกล่าว แบรด มัลลอรี่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเบเกอร์กล่าวว่า “JMA และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมากพรสวรรค์มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ คุณภาพ และความถูกต้องแม่นยำ เป้าหมายการเติบโตประการหนึ่งของเราคือการขยายแนวปฏิบัติด้านสถาปัตยกรรมของเราไปสู่ภาคการดูแลสุขภาพและการศึกษา และการเพิ่ม

JMA เป็นก้าวสำคัญในการแสวงหานั้น การรวมกันนี้จะขยายโอกาสอย่างมากให้พนักงานในทั้งสองบริษัทได้ทำงานในโรงงานขนาดใหญ่ ซับซ้อน และสูงกว่าในระดับสากล และเพิ่มความสามารถในการออกแบบที่ยั่งยืนและได้รับการรับรองLEED ® ”

Tom Schoeman ประธานของ JMA กล่าวว่า “การร่วมงานกับ Baker จะส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีขึ้นและมีโอกาสมากขึ้นสำหรับบุคลากรของเรา เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากรอยเท้าอันกว้างขวางของ Baker ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา และใช้ประโยชน์จากความสามารถในการออกแบบ-สร้างและความสัมพันธ์ของผู้รับเหมาทั่วทั้งชุดสตูดิโอออกแบบของเรา”

Michael Baker Corporaห้บริการด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การออกแบบ การวางแผน และการก่อสร้างสำหรับความท้าทายที่ซับซ้อนที่สุดของลูกค้าทั่วโลก พื้นที่ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ สถาปัตยกรรม การบิน การป้องกัน

ประเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิสารสนเทศ ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เทศบาลและโยธา ท่อและสาธารณูปโภค ทางรถไฟและการขนส่ง การขนส่ง และน้ำ ด้วยพนักงานมากกว่า 2,800 คนในสำนักงานเกือบ 90 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา Baker ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

Fitch ยืนยัน Nassau Co Interim Fin Auth, NY Sales Tax Bonds ที่ ‘AAA’; Outlook มีเสถียรภาพ
07 มิถุนายน 2554 12:13 น. เวลาออมแสงตะวันออก
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง Fitch Ratings ดำเนินการจัดอันดับต่อไปนี้ใน Nassau County Interim Finance Authority (NIFA) นิวยอร์ก:

–พันธบัตรรายได้ประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์มีหลักประกันยืนยันที่ ‘AAA’แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาเหตุผลในการให้คะแนน:–NIFA เป็นผู้ออกกฎหมายล้มละลายระยะไกลและกำหนดไว้ตามกฎหมาย

–กรอบกฎหมายที่รัดกุมรวมถึงผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกในรายได้จากภาษีการขายของเทศมณฑลแนสซอ (เคาน์ตี้)–ระดับความครอบคลุมของบริการหนี้มีความแข็งแกร่ง และไม่มีการอนุมัติหนี้เพิ่มเติม

–ฐานภาษีมีความเข้มแข็งและหลากหลาย แม้ว่าจะอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจโดยเนื้อแท้ก็ตามตัวขับเคลื่อนการจัดอันดับที่สำคัญ:

–การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีโดยรัฐหรือเคาน์ตี ซึ่ง Fitch เชื่อว่าได้รับการบรรเทาด้วยเงื่อนไขการไม่ด้อยค่าและการพึ่งพารายได้คงเหลือของเคาน์ตี–ยังคงครอบคลุมการชำระหนี้ที่แข็งแกร่งความปลอดภัย:

ตามพระราชบัญญัติการเงินระหว่างกาลของแนสซอ (พระราชบัญญัติ) พันธบัตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกในรายได้จากภาษีการขายที่ได้รับในเขตแนสซอ

สรุปเครดิต:

อันดับเครดิต ‘AAA’ ระยะยาวรวมเอาองค์ประกอบของการวิเคราะห์สินเชื่อทางการเงินทั้งแบบมีโครงสร้างและแบบเทศบาล NIFA เป็นผู้ออกการล้มละลายจากระยะไกล และโครงสร้างพันธบัตรให้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกในภาษีการขายในท้องถิ่น 4.25% ของเคาน์ตี หักจาก 0.25% ที่ต้องจ่ายในปัจจุบันให้กับเมืองและเมือง และมากถึง 0.083% ที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรให้กับ หมู่บ้าน รัฐรวบรวมรายได้จากภาษีขายและแจกจ่ายให้กับ

ผู้ควบคุมของรัฐ ซึ่งจะจ่ายรายได้โดยตรงให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์พันธบัตร เคาน์ตีได้รับรายได้คงเหลือเป็นรายเดือนหลังจากการโอนที่เหมาะสมสำหรับการชำระหนี้ของ NIFA และข้อกำหนดในการดำเนินงาน Fitch ให้คะแนนพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปของเคาน์ตี ‘AA-‘ ด้วยแนวโน้มที่มั่นคง

NIFA ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์โดยรัฐนิวยอร์กในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 และได้รับมอบอำนาจในการกำกับดูแลเคาน์ตี พระราชบัญญัติอนุญาตให้ NIFA ออกหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของเคาน์ตี รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ของเคาน์ตีที่คงค้างอยู่ ภายใต้พระราชบัญญัติ NIFA ไม่มีการอนุมัติหนี้อีกต่อไป ดังนั้นภัยคุกคามที่

เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวต่อการรายงานข่าวที่เข้มข้นในปัจจุบันคือรายได้ภาษีขายของเคาน์ตีที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษี Fitch เชื่อว่าอดีตถูกบรรเทาลงโดยความแข็งแกร่งและความหลากหลายของฐานภาษีของเคาน์ตี แม้ว่ารายได้ตามสัญญาจะค่อนข้างแปรปรวน แต่ Fitch เชื่อว่าการลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการครอบคลุมการชำระหนี้นั้นไม่น่าเป็นไปได้อย่างมาก

ความสามารถในการชำระหนี้ยังคงแข็งแกร่ง ความคุ้มครองหนี้สินสูงสุดประจำปี (MADS) ภายในปี 2553 รายได้ 4.52 เท่า (x) รายรับจากภาษีขายเพิ่มขึ้น 5.5% ในปี 2553 และเพิ่มขึ้น 5.1% ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2554 จากช่วงเดียวกันของปี 2553 ภาระหนี้ประจำปีเริ่มลดลงในปี 2555 ดังนั้นความคุ้มครองจึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป พันธบัตร NIFA ทั้งหมดจะครบกำหนดภายในปี 2568

ประมาณ 39% ของพันธบัตรที่คงค้างอยู่ในปัจจุบันเป็นภาระผูกพันด้านอุปสงค์ที่มีอัตราผันแปร เปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่กับคู่สัญญาที่หลากหลาย การเข้าถึงการสนับสนุนสภาพคล่องของ NIFA แสดงให้เห็นจากการแทนที่สัญญาซื้อขายพันธบัตรสำรองเมื่อเร็วๆ นี้ด้วยมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ในพันธบัตร โดยมีข้อตกลงระยะเวลาสามปีจาก JP Morgan Chase Bank สมาคมแห่งชาติ

แนสซอเคาน์ตี้ตั้งอยู่บนลองไอส์แลนด์ทางตะวันออกของนครนิวยอร์ก มีเศรษฐกิจที่กว้างและหลากหลายและมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ดี ซึ่งรวมถึงระดับรายได้สูง (รายได้ส่วนบุคคลต่อหัวในปี 2552 อยู่ที่ 160% ของประเทศ)

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย การว่างงาน (6.6% ในเดือนมีนาคม 2011 ลดลงจาก 7.3% ในเดือนมีนาคม 2010) และมูลค่าตลาดต่อหัวที่สูง ($189,368 ณ ปี 2009) ตลาดที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างตึงเครียดแสดงให้เห็นโดยระดับการยึดสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นและราคาบ้านโดยเฉลี่ยที่ซบเซา ในฐานะที่เป็นเขตที่สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาใหม่ถูกจำกัด แม้ว่าการพัฒ

นาขื้นใหม่บางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน รวมถึงความเป็นไปได้ของสนามกีฬาแห่งใหม่สำหรับทีม New York Islanders National Hockey League และคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกัน ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่นี่

รุนแรงน้อยกว่าในบางพื้นที่ การจ้างงานและราคาบ้านที่ลดลงนั้นต้องอยู่ในระดับปานกลาง และในขณะที่รายได้จากภาษีการขาย ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนของรัฐบาลทั่วไปที่ใหญ่ที่สุดของเคาน์ตี กลับปฏิเสธว่าการลดลงนั้นน้อยกว่าในหลายพื้นที่ และตามที่ระบุไว้ข้างต้นดูเหมือนว่าจะฟื้นตัว

Bally Technologies ประกาศข้อตกลงกับผู้รับสัมปทานชาวอิตาลี Lottomatica Videolot Rete เพื่อจัดหาเกมและระบบ 800 เกมสำหรับอุตสาหกรรมวิดีโอลอตเตอรีใหม่ของอิตาลี
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาอุปกรณ์เล่นเกมมากกว่า 5,000 เครื่องสำหรับโปรแกรม VLT ใหม่ของอิตาลี

07 มิถุนายน 2554 09:02 น. Eastern Daylight Time
ลาสเวกัส–( บิสิเนส ไวร์ )–31 พ.ค. Bally Technologies, Inc. (NYSE: BYI) ผู้นำด้านสล็อต เครื่องวิดีโอ การจัดการคาสิโน และระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์สำหรับอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก ประกาศสัญญาในวันนี้ กับผู้รับสัมปทานชาวอิตาลี Lottomatica Videolot Rete เพื่อจัดหาเกมและระบบ 800 เกมสำหรับโปรแกรมลอตเตอรีวิดีโอ (VLT) ใหม่ของอิตาลี ขณะนี้ บริษัทมีข้อตกลงเบื้องต้นในการจัดหาอุปกรณ์เล่นเกมมากกว่า 5,000 เครื่องให้กับอิตาลี

“Lottomatica Videolot Rete ให้ Bally เข้าถึงตลาด VLT ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในอิตาลีอย่างมาก และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ให้บริการการดำเนินงานคุณภาพสูงในประเทศ”

ทวีตนี้
“เราเชื่อว่าชื่อเสียงของ Bally ในการสร้างโซลูชั่นเกมที่ล้ำสมัยจะเป็นประโยชน์ต่อตลาด VLT ของอิตาลี และเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขาในการดำเนินการนี้” Guglielmo Angelozzi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lottomatica Videolot Rete กล่าว

“Lottomatica Videolot Rete ให้ Bally เข้าถึงตลาด VLT ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในอิตาลีอย่างมาก และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ให้บริการการดำเนินงานคุณภาพสูงในประเทศ” Marco Herrera รองประธานและกรรมการผู้จัดการของ Bally Technologies ของ Bally Europe และ แอฟริกา. “เรามั่นใจว่าคำสั่งเริ่มต้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันยาวนานและนำไปสู่โอกาสอันยิ่งใหญ่ในอิตาลี”

รวมถึงการประกาศในวันนี้ Bally ได้เสริมความแข็งแกร่งในตลาดอิตาลีในฐานะผู้ให้บริการอุปกรณ์ VLT สำหรับโปรแกรมลอตเตอรีวิดีโอใหม่ที่มีการใช้งานทั่วประเทศในสถานที่สาธารณะ Bally คาดว่าจะเริ่มส่งมอบในปลายปีปฏิทินนี้

John Connelly รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Bally Technologies กล่าวเสริมว่า: “สัญญานี้กับหนึ่งในบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลก แสดงให้เห็นถึงการยอมรับของ Bally ในฐานะผู้นำ VLT ภายในชุมชนระหว่างประเทศและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการกระจายความเสี่ยง รายได้ของเรานอกตลาดสหรัฐ”

ด้วยประวัติศาสตร์เกือบ 80 ปีในฐานะหนึ่งในผู้พัฒนาอุปกรณ์เกมที่เป็นนวัตกรรมชั้นนำของโลก Bally นำเกมล้ำสมัยระดับใหม่มาสู่ตลาด VLT ของอิตาลี รวมถึงเกมม้วนเดียวสำหรับลอตเตอรีวิดีโอ และคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นสำหรับ ผู้เล่นเช่นแจ็คพอตโปรเกรสซีฟโบนัสลึกลับและคุณสมบัติเกมในเกม

Bally ยังสร้างความแตกต่างด้วยตู้เกมที่มีเอกลักษณ์และน่าทึ่ง รวมถึง ALPHA Elite™ V32 ที่มีหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาด 32 นิ้ว; และ Digital Tower Series™ ซึ่งสูงถึงเกือบเจ็ดฟุต และโดดเด่นด้วยคุณสมบัติโบนัสบนสุดที่น่าทึ่ง

นอกเหนือจากเกมที่เป็นนวัตกรรมแล้ว Bally จะใช้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดศูนย์กลางและตลาด VLT เพื่อจัดหาระบบควบคุมและการตรวจสอบจากศูนย์กลางบนเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโปรแกรม VLT ของอิตาลี

เกี่ยวกับ Bally Technologies, Inc.

ด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึงปี 1932 Bally Technologies ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสได้ออกแบบ ผลิต ดำเนินการ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกม ระบบ และโซลูชั่นเทคโนโลยีขั้นสูงทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Bally ประกอบด้วยเครื่อง

สล็อตแมชชีนรีลสปิน วิดีโอสล็อต โปรเกรสซีฟแบบกว้าง และคลาส II เกมลอตเตอรีและการตัดสินใจกลางและแพลตฟอร์ม ในฐานะบริษัทระบบเกมอันดับหนึ่งของโลก Bally ยังนำเสนอโซลูชั่นการจัดการคาสิโน การบัญชีสล็อต โบนัส เงินสดและการจัดการโต๊ะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อลอร่าโอลสันเรเยสผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ 702-584-7742 หรือเยี่ยมชมh

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความ “คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ภายใต้การคุ้มครองที่สร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ในอนาคต ดังนั้น ผลลัพธ์ดังกล่าวจึงอาจแตกต่างจากที่แสดงใน

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ผลการดำเนินงานในอนาคตอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสี่ยงหลายประการที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะๆ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ณ วันที่ของวันนี้เท่านั้น

รายงานนี้เกี่ยวกับภาคคาสิโนและเกมของมาเก๊าให้ภาพรวมของประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการพนันทั่วโลกและเอเชียแปซิฟิก และกล่าวถึงการวิเคราะห์โดยละเอียดของอุตสาหกรรมการพนันของมาเก๊าด้วยการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่แบ่ง

ตามการแบ่งส่วน รายงานกล่าวถึงผลการดำเนินงานในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของอุตสาหกรรม และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังพูดถึงแนวโน้มล่าสุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม รายงานจะพิจารณาการแข่งขันในอุตสาหกรรมและขอบเขตสำหรับผู้เล่นที่มีอยู่และผู้เล่นใหม่

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดเกมในเอเชียมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจำนวนมากรุกเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาเก๊าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดนี้คาดว่าจะเติบโตต่อไปโดยได้รับแรงหนุนจากการยอมรับทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น การจัดตั้งคาสิโนใหม่และเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของประเทศ

การค้นพบที่สำคัญ:

ภาคคาสิโนเป็นตัวแทนของรายได้ 23.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2010 ในมาเก๊า เมื่อเทียบกับ 13.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2551 โดยได้รับแรงหนุนจากจำนวนผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้นและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน

ปี 2551 และกลางปี ​​2552 นั้นยากสำหรับภาคคาสิโนในมาเก๊า เนื่องจากผลกระทบของปัจจัยหลายประการในอุตสาหกรรมนี้ สาเหตุหลักมาจากวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง รายได้ต่อหัวลดลง และอัตราการจ้างงานลดลง

มาเก๊ามีโต๊ะพนันประมาณ 5,000 โต๊ะและผู้ประกอบการคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต 6 ราย ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,300 ตารางภายในปี 2554รายได้จากคาสิโนและเกมของมาเก๊าคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 15.77% จนถึงปี 2015
ขอบเขตของรายงาน:

รายงานนี้ให้การวิเคราะห์โดยละเอียดของภาคคาสิโนและการเล่นเกมของมาเก๊าพร้อมการอภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอดีตของตลาด การวิเคราะห์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรม รายงานได้วิเคราะห์ GGR เพิ่มเติมตามส่วนต่างๆ

รายงานกล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดในการจัดตั้งคาสิโนใหม่ในประเทศ
อภิปรายตำแหน่งผู้เล่นในอุตสาหกรรมและส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งช่วยในการประเมินขอบเขตสำหรับผู้เล่นใหม่และที่มีอยู่

รายงานอธิบายโอกาสสำหรับผู้ผลิตสล็อตแมชชีนและผู้ประกอบการคาสิโนด้วยจำนวนเครื่องสล็อตที่มีอยู่ในตลาดและความต้องการที่คาดหวังในอนาคตรายงานนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมประเมินความต้องการที่คาดหวังและผู้ประกอบการคาสิโนเพื่อจัดตั้งหน่วยในประเทศ

Cabela’s Inc. ประกาศแผนการสำหรับร้านค้าในทูลาลิป รัฐวอชิงตัน
เริ่มก่อสร้างปีนี้ คาดว่าจะเปิดในปี 2555

06 มิถุนายน 2554 16:30 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ซิดนีย์, เนบ.–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2562 Cabela’s Incorporated (NYSE: CAB) ผู้นำด้านการล่าสัตว์ ตกปลา และอุปกรณ์เอาท์ดอร์ของโลก และ Tulalip Tribes ได้ประกาศในวันนี้ว่ามีแผนที่จะนำประสบการณ์การค้าปลีกของ Cabela มาสู่ลูกค้าใน Tulalip ล้าง.และบริเวณโดยรอบ.

“วันนี้เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจเมื่อ Tulalip เพิ่ม Cabela’s ให้กับ Quil Ceda Village ที่ผสมผสานความบันเทิง แหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหาร ซึ่งจะสร้างการทำงานร่วมกันที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมทั่วพื้นที่ North Snohomish County Cabela’s เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ปลายทางนี้”

ทวีตนี้
Cabela คาดว่าจะเปิดร้าน Tulalip ในปี 2555 ร้านค้าขนาด 110,000 ตารางฟุตจะตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน Quil Ceda บนเขตสงวน Tulalip Tribes Indian ติดกับ Marysville ประมาณ 30 ไมล์ทางเหนือของซีแอตเทิลตามทางหลวง Interstate 5 นี่จะเป็นร้านที่สองของ Cabela ในกรุงวอชิงตัน โดยร่วมงานกับลาเซย์ที่เปิดในปี 2550 บริษัทมีสาขา 33 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

หมู่บ้าน Quil Ceda ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยเป็นเมืองชนเผ่าแห่งแรกในประเทศที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง

“ในนามของ Tulalip Tribes เรายินดีต้อนรับ Cabela’s ในการเป็นหุ้นส่วนอันมีค่านี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของการเปิดร้าน Cabela แห่งแรกในพื้นที่สงวนของชนพื้นเมืองอเมริกัน” Mel Sheldon ประธาน

Tulalip Tribes กล่าว “วันนี้เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจเมื่อ Tulalip เพิ่ม Cabela’s ให้กับ Quil Ceda Village ที่ผสมผสานความบันเทิง แหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหาร ซึ่งจะสร้างการทำงานร่วมกันที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมทั่วพื้นที่ North Snohomish County Cabela’s เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ปลายทางนี้”

ภายนอกอาคารจะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบร้านค้าแบบดั้งเดิมของ Cabela ด้วยการก่อสร้างไม้ซุง งานหิน ผนังไม้ และหลังคาโลหะ ด้านในจะเน้นรูปแบบยุคใหม่ของบริษัท ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์กลางแจ้ง และรวมถึงการจัดแสดงสัตว์ป่าในธีมการอนุรักษ์และสัตว์ขี่ถ้วยรางวัล การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในปลายปีนี้

Tommy Millner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cabela กล่าวว่า “วอชิงตันเต็มไปด้วยโอกาสในการพักผ่อนหย่อนใจกลางแจ้ง และผู้คนจำนวนมากในพื้นที่นี้เป็นลูกค้าแคตตาล็อกและอินเทอร์เน็ตของ Cabela ที่รู้จักกันมานาน “ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดร้านอีกแห่งในรัฐเอเวอร์กรีน ทำให้บริการของเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักล่า นักตกปลา และผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง”

ฉลอง 50 วันครบรอบปีนี้คาเบลล่าร้านค้าที่เปิดในอัลเลน, เท็กซัสวันที่ 14 เมษายนและสปริงฟิลด์แร่. 4 พฤษภาคมต่อมาในช่วงฤดูร้อนนี้ บริษัท จะเปิดร้านในเอดมันตัน, อัลเบอร์ต้าประเทศแคนาดา นอกจากนี้ Cabela’s ยังได้ประกาศแผนการสร้างร้านค้าในเมือง Wichita รัฐ Kan และซัสคาทูน รัฐซัสแคตเชวัน แคนาดา ซึ่งทั้งสองร้านคาดว่าจะเปิดในฤดูใบไม้ผลิปี 2555

จัดแสดงผลิตภัณฑ์นับพันรายการ รวมถึงการล่าสัตว์ ตกปลา แคมป์ปิ้ง ปีนเขา พายเรือ และอุปกรณ์ดูสัตว์ป่า ตลอดจนเสื้อผ้ากลางแจ้งและของขวัญและของตกแต่งในธีมกลางแจ้ง Cabela’s มีชื่อเสียงในด้านแบรนด์ที่แข็งแกร่งและชื่อเสียงระดับโลกในด้านการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ คุณค่าและการบริการลูกค้าที่เป็นตำนาน

โดยทั่วไปแล้ว Cabela’s จะดึงดูดนักสันทนาการกลางแจ้งที่มีประสบการณ์มาในฐานะพนักงาน ซึ่งเข้าร่วมกับครอบครัวพนักงานของ Cabela ที่ขึ้นชื่อเรื่องทักษะการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง

Quil Ceda Village ยังรวมถึง Walmart, The Home Depot และ Seattle Premium Outlets เช่นเดียวกับร้านอาหารหลายแห่ง อัฒจันทร์ และ Tulalip Resort Casino

เกี่ยวกับ Cabela’s Incorporatedบริษัท Cabela’s Incorporated ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซิดนีย์ รัฐเนแบรสกา เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางชั้นนำและเป็นนักการตลาดตรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการล่าสัตว์ การตกปลา การตั้งแคมป์ และสินค้ากลางแจ้งที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2504 Cabela’s® ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็น

แบรนด์อุปกรณ์สันทนาการกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็น World’s Foremost Outfitter® ด้วยจำนวนร้านค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นของ Cabela และธุรกิจตรงที่มีรากฐานมั่นคง

บริษัทจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์กลางแจ้งคุณภาพสูงที่คัดสรรมาอย่างหลากหลายและโดดเด่นในราคาที่แข่งขันได้ในขณะที่ให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่า นอกจากนี้ Cabela’s ยังออกบัตรเครดิต CLUB® Visa ของ Cabela ซึ่งทำหน้าที่เป็นโปรแกรมรางวัลสำหรับลูกค้าประจำหลัก

เกี่ยวกับชนเผ่าทูลาลิปชนเผ่าทูลาลิปแห่งวอชิงตันเป็นชนเผ่าอินเดียนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง และเป็นผู้สืบทอดความสนใจของชนเผ่าสโนโฮมิช สโนควอลมี สกายโคมิช และชนเผ่าและวงดนตรีที่เป็นพันธมิตรอื่นๆ ที่ลงนาม

ในสนธิสัญญาพอยต์เอลเลียต เขตสงวนชาวอินเดีย Tulalip ขนาด 22,000 เอเคอร์ตั้งอยู่ทางเหนือของเอเวอเร็ตต์และแม่น้ำสโนโฮมิช และทางตะวันตกของแมรีส์วิลล์ รัฐวอชิงตัน รัฐบาลชนเผ่าให้สมาชิกเผ่ากับคลินิกสุขภาพและทันต

กรรม บ้านพักคนชราและผู้สูงอายุ สาธารณูปโภค กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โรงเรียน การดูแลเด็ก ความช่วยเหลือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกิจกรรมนันทนาการ ชนเผ่ารักษาโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงรุก ทั้งในและนอกเขตสงวน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคสโนโฮมิช: น้ำทะเล ไทด์แลนด์ แม่น้ำน้ำจืดและ

ทะเลสาบ พื้นที่ชุ่มน้ำ และป่าไม้ ที่ดินที่พัฒนาได้และเขตพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเดิน I-5 ให้รายได้และบริการ
สำหรับความพยายามเหล่านี้และสำหรับสมาชิกเผ่า การพัฒนาเศรษฐกิจนี้ได้รับการจัดการผ่านหมู่บ้าน Quil Ceda ซึ่งเป็นเมืองเช่าเหมาลำแบบชนเผ่าแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ชนเผ่ามีสมาชิกประมาณ 4,100 คน โดยมีสมาชิก 2,600

คนอาศัยอยู่ในเขตสงวน คณะกรรมการปกครองคือคณะกรรมการ Tulalip เจ็ดสมาชิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เมืองเช่าเหมาลำแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ชนเผ่ามีสมาชิกประมาณ 4,100 คน โดยมีสมาชิก 2,600 คนอาศัยอยู่ในเขตสงวน คณะกรรมการปกครองคือคณะกรรมการ Tulalip เจ็ดสมาชิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เมืองเช่าเหมาลำแห่ง

แรกในสหรัฐอเมริกา ชนเผ่ามีสมาชิกประมาณ 4,100 คน โดยมีสมาชิก 2,600 คนอาศัยอยู่ในเขตสงวน คณะกรรมการปกครองคือคณะกรรมการ Tulalip เจ็ดสมาชิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

แถลงการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันคือ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ที่อิงตามความเชื่อ สมมติฐาน และการคาดการณ์ของบริษัทในอนาคต โดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท ข้อความ

คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแถลงการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับการเปิดร้านค้าปลีกในเมืองทูลาลิป รัฐวอชิงตัน ในปี 2555 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลประกอบการ ผลการ

ดำเนินงาน หรือสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท แตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือสถานะทางการเงินในอนาคตที่บริษัทแสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและ

ความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภคตามดุลยพินิจ สถานะของเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของระดับการว่างงานและการยื่นล้มละลาย การเปลี่ยนแปลงในตลาดทุนและตลาดสินเชื่อหรือความพร้อมของ

เงินทุนและสินเชื่อ ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินในสัญญาสินเชื่อ การเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภคและแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการตามกลยุทธ์หลายช่องทาง

ได้สำเร็จ ความสามารถในการเจรจาข้อตกลงการซื้อ สัญญาเช่า และ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับสถานที่ตั้งร้านค้าปลีกแห่งใหม่ การขยายสู่ตลาดใหม่และความอิ่มตัวของตลาดอันเนื่องมาจากการเปิดร้านค้าปลีกใหม่ อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่เข้มแข็งเพื่อรองรับการริเริ่มการเติบโต

ของบริษัท การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนนอกของอุตสาหกรรมเครื่องกีฬา ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือการเงินในประเทศที่ผลิตสินค้าที่บริษัทจำหน่าย อัตราค่าส่งไปรษณีย์หรือกระดาษและค่าพิมพ์เพิ่ม

ขึ้น การขาดแคลนหรือการหยุดชะงักของอุปทานและการส่งมอบ และการหยุดชะงักหรือการหยุดชะงักอื่น ๆ ต่อระบบ กระบวนการหรือการควบคุมของเรา ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบหรือปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบ

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือไม่ตามฤดูกาล ความผันผวนของผลการดำเนินงาน เพิ่มกฎระเบียบของรัฐบาล รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุนปืน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่เพียงพอ การละเมิดความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ความสามารถของบริษัทใน

การปกป้องตราสินค้าและชื่อเสียงของบริษัท ผลของคดีความ การบริหาร และ/หรือระเบียบข้อบังคับ (รวมถึงข้อกล่าวหาของกรรมาธิการที่เราได้รับจากประธานคณะกรรมาธิการโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันของสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม

2011); ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กฎหมาย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและโปรแกรมรางวัล; ความสามารถของบริษัทในการเพิ่มยอดลูกหนี้บัตรเครดิตในขณะที่จัดการกับการฉ้อโกง การกระทำผิดและการเรียกเก็บ

เงิน; ความสามารถของบริษัทในการ เว็บบอล BALLSTEP2 รักษาความปลอดภัยของลูกหนี้บัตรเครดิตในอัตราที่ยอมรับได้หรือเข้าถึงตลาดเงินฝากในอัตราที่ยอมรับได้ ลดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนอันเป็นผลมาจากกฎระเบียบของอุตสาหกรรมบัตรเครดิตและ/หรือการดำเนินคดี; ผลกระทบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการดำเนินการด้านกฎระเบียบกำกับดูแลใน

อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบใหม่และที่เสนอซึ่งส่งผลต่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และกฎหมายปฏิรูป Dodd-Frank Wall Street และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจัยอื่นๆ ที่บริษัทอาจไม่ได้ระบุหรือประเมินในปัจจุบัน แลมเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยรอบข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความเหล่า

นี้เกินควร แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทจะกล่าวถึงเว็บพนันออนไลน์ เว็บบอล BALLSTEP2 เฉพาะวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น