เว็บบอล UFABET สมัครแทงบอลสด UFABET แทงบอลผ่านเว็บ UFABET

เว็บบอล UFABET สมัครแทงบอลสด UFABET แทงบอลผ่านเว็บ UFABET เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล UFABET แทงบอลออนไลน์

ดอลลาร์ในช่วงปี 2553 .รายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อยู่ที่ประมาณ 242 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 224 ล้านดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ปัจจุบัน วงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับสูงกำหนดให้ Clear Channel Communications, Inc. (“Clear Channel”) ปฏิบัติตามทุกไตรมาสโดยมีข้อตกลงทางการเงินที่จำกัดอัตราส่วนของหนี้ที่มีหลักประกันรวมของ Clear Channel สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต่อการรวมบัญชีของ

Clear Channel EBITDA 3สำหรับสี่ไตรมาสก่อนหน้า การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินอาจส่งผลให้ภาระผูกพันของ Clear Channel เร็วขึ้นในการชำระคืนจำนวนเงินทั้งหมดภายใต้วงเงินสินเชื่อ อัตราส่วนสูงสุดภายใต้ข้อตกลงนี้กำหนดไว้ที่ 9.5:1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตราส่วนของ Clear Channel อยู่ที่ 6.7:1 เทียบกับ 7.4:1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 4

EBITDA รวมของ 3 Clear Channel สำหรับสี่ไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ คำนวณเป็นรายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าเสื่อมราคา และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการดำเนินงานอื่น ๆ – สุทธิ บวกค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสด และปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับบาง

อย่าง รายการรวมถึง: (i) เพิ่มขึ้นสำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายที่คาดไว้ (จำกัด 100.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนใดก็ได้) 34.9 ล้านดอลลาร์; (ii) เงินสดรับเพิ่มขึ้น 11.1 ล้านดอลลาร์จากบริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชี (iii) เพิ่มขึ้น 47.6 ล้านดอลลาร์สำหรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด; (iv) เพิ่

มขึ้น 55.9 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมการประหยัดต้นทุนของบริษัท; และ (v) เพิ่มขึ้น 29.4 ล้านดอลลาร์สำหรับรายการอื่นๆ

4 EBITDA รวมของ Clear Channel สำหรับสี่ไตรมาสก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ คำนวณเป็นรายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าเสื่อมราคา และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการดำเนินงานอื่น ๆ – สุทธิ บวกค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด และ

เป็น ปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับบางรายการ รวมถึง: (i) เพิ่มขึ้นสำหรับการประหยัดต้นทุนที่คาดไว้ (จำกัดที่ 100.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนใดก็ได้) 100.0 ล้านดอลลาร์; (ii) เงินสดรับเพิ่มขึ้น 20.9 ล้านดอลลาร์จากบริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชี (iii) เพิ่มขึ้น 24.6 ล้านดอลลาร์สำหรับรายการที่

ไม่ใช่เงินสด; (iv) เพิ่มขึ้น 164.4 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการประหยัดต้นทุนของบริษัท; และ (v) เพิ่มขึ้น 38.8 ล้านดอลลาร์สำหรับรายการอื่นๆการเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP

ตารางต่อไปนี้กำหนด OIBDAN ของบริษัทสำหรับสามเดือนและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2010 และ 2009 บริษัทกำหนดให้ OIBDAN เป็นกำไร (ขาดทุน) สุทธิรวมที่ปรับปรุงเพื่อไม่รวมค่าใช้จ่ายชดเชยที่ไม่ใช่เงินสด และรายการต่อไปนี้แสดงในงบของบริษัท ของการดำเนินงาน: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ค่าใช้

จ่าย); รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น – สุทธิ ส่วนได้เสียในกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชี กำไร (ขาดทุน) จากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย; รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการดำเนินงานอื่น – สุทธิ; ค่า D&A และค่าเสื่อมราคา

บริษัทใช้ OIBDAN เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท มาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการหลักที่ผู้บริหารใช้ในการวางแผนและคาดการณ์ระยะเวลาในอนาคต เช่นเดียวกับการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารและผู้บริหารคนอื่นๆ เราเชื่อว่ามาตรการนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความแข็งแกร่งในการ

ดำเนินงานและประสิทธิภาพของธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความเชื่อมโยงระหว่างความสามารถในการทำกำไรและรายได้สุทธิ นอกจากนี้ยังเป็นมาตรการหลักที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินบริษัทต่างๆ ว่าเป็นเป้าหมายในการเข้าซื้อกิจการ

บริษัทเชื่อว่าการนำเสนอมาตรการนี้มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถดูผลการดำเนินงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกับวิธีที่ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ บริษัทเชื่อว่าจะช่วยปรับปรุงความสามารถของนักลงทุนในการทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของบริษัท และทำใ

ห้ง่ายต่อการเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทกับบริษัทอื่นที่มีโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างตัวเลือกหุ้น หรืออัตราภาษีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่ามาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการหลักที่ใช้ภายนอกโดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ และเพื่อนร่วมงานของบริษัทในอุตสาหกรรมของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมของตน

เนื่องจาก OIBDAN ไม่ใช่มาตรวัดที่คำนวณตาม GAAP จึงไม่ควรพิจารณาแยกหรือใช้แทนรายได้สุทธิเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และอาจเทียบ

ไม่ได้กับมาตรวัดชื่อเดียวกันที่ใช้โดยบริษัทอื่น OIBDAN ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวชี้วัดความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินสดที่จำเป็น เนื่องจากไม่รวมข้อมูลทางการเงินบางอย่างเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานและกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ซึ่งเป็นมาตรวัดทางการเงินแบบ GAAP ที่เทียบเคียงได้โดยตรงที่สุด ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินนี้ควรพิจารณาประเภทของเหตุการณ์และธุรกรรมที่ไม่รวมไว้

นอกจากนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่ของการดำเนินงานด้านโฆษณาของบริษัทดำเนินการในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตยูโร สหราชอาณาจักร และจีน ฝ่ายบริหารจึงทบทวนผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานในต่างประเทศโดยใช้หลักสกุลเงินดอลลาร์คงที่ เกณฑ์คงที่ของเงินดอลลาร์ (ซึ่งมีการปรับส

กุลเงินต่างประเทศเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่ายจากต่างประเทศ และ OIBDAN ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2010 ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉลี่ยของปี 2009) ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบการดำเนินการที่เป็นอิสระจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดด้านล่างเป็นจำนวนเงินที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดที่รายงานภายใต้ GAAP รวมถึง (i) OIBDAN สำหรับแต่ละส่วนกับรายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานรวมบัญชี (ii) รายได้ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้; (iii) ค่าใช้

จ่ายที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อค่าใช้จ่าย; (iv) OIBDAN ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อ OIBDAN; (v) ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดเป็นค่าใช้จ่าย; (vi) ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท (vii) รายได้และค่าใช้จ่ายไม่รวมธุรกิจสื่อบนแท็กซี่ต่อรายได้และค่าใช้จ่าย; และ (viii) OIBDAN ต่อรายได้สุทธิ

ข้อมูลรายไตรมาสเกี่ยวกับการขายธุรกิจสื่อรถแท็กซี่ของบริษัทสามารถดูได้จากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2553 ของบริษัท ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับ CC Media Holdings, Inc.

CC Media Holdings ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Clear Channel Communications เป็นบริษัทด้านสื่อและความบันเทิงระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านบริการข้อมูลและความบันเทิงบนมือถือและแบบออนดีมานด์สำหรับชุมชนท้องถิ่นและโอกาสชั้นนำสำหรับผู้ลงโฆษณา ธุรกิจของบริษัท ได้แก่ วิทยุและการแสดงกลางแจ้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: Randy Palmer ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. (210) 822-2828 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่www.clearchannel.com pixelhunter.me หรือwww.ccmediaholdings.com

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์

ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แท้จริง ของ CC Media Holdings และบริษัทสาขา รวมถึง Clear Channel Communications, Inc. และ Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ให้แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคา

ดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว คำหรือวลี “คำแนะนำ” “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประมาณการ” และ “คาดการณ์” และคำหรือการแสดงออกที่คล้ายกันมีจุดประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว นอกจากนี้,

ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ในอนาคตแตกต่างจากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ผลกระทบจากการเป็นหนี้จำนวนมากของบริษัท รวมถึงการใช้กระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้สินของบริษัท ; การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ การเมือง และ

เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งโดยทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโฆษณา) การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในระดับการแข่งขันสำหรับดอลลาร์โฆษณา ความผันผวนของต้นทุนการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพแรงงาน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแล การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดรายจ่ายฝ่ายทุน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงิน ผลการดำเนินคดี; ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี การเมื่อรวมเข้ากับ แอปพลิเค ชัน Elite Bonusing Suiteของ Bally ซึ่งนำเสนอโปรโมชันการโต้ตอบทั่วพื้น iVIEW DM เสนอโอกาสครั้งที่สองที่จะชนะและความสามารถสำหรับผู้เล่นในการรับรางวัลอันมีค่า ทั้งหมดนี้โดยไม่ขัดจังหวะการเล่นเกมหลักของพวกเขา แอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอกทีฟเหล่านี้ช่วยให้ผู้เล่นหมุนวงล้อ เลือกและรูทรถหรือม้าที่พวกเขาชื่นชอบ รับรางวัลทันทีในวันเกิด และเข้าร่วมการแข่งขันสล็อตทั่วพื้น

iVIEW DM ของ Bally พร้อม Elite Bonusing Suite เพิ่งได้รับรางวัล Gaming & Technology Award ที่หนึ่งในปี 2554 สำหรับ “เทคโนโลยีการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด”โซลูชันสำหรับตลาดเกมสาธารณะ

ที่ ICE Bally จะจัดแสดงโซลูชันของตนสำหรับ VLT และตลาดวิดีโอเกมทั่วโลก รวมถึงเขตอำนาจศาล VLT ใหม่ของอิตาลี จากรายการเทอร์มินัลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเนื้อหาเกมสไตล์คาสิโนที่ทันสมัยไปจนถึงระบบกลาง Bally MultiConnect? Bally นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร

บูธ ICE ของ Bally จะนำเสนอเกมยอดนิยมทั่วโลกหลายเกมของบริษัท ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตลาดอิตาลี ได้แก่ Fireball?, Vegas Hits?, Playboy Platinum? และ Reel Money Scatter?Bally Systemsแสดงความหลงใหลในนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า

ในฐานะเบอร์หนึ่งของโลก หนึ่งในบริษัทระบบเกม Bally จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่น่าประทับใจมากมาย รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชั่นบนเซิร์ฟเวอร์ที่กว้างขวาง Bally ยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยพอร์ตโฟลิโอระบบของตน โดยมอบประสิทธิภาพการดำเนินงานจำนวนมากให้กับผู้ให้บริการเกม ตลอดจนวิธีการเข้าถึงผู้เล่นที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยการตลาดที่ล้ำสมัย โบนัสทั่วพื้น และเทคโนโลยีการสื่อสารของผู้เล่น

“ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Bally Systems มีความก้าวหน้าอย่างมากในแง่ของการปรับโครงสร้างระบบหลักของเราให้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจำนวนมากที่สามารถสร้างบนระบบหลักเหล่านี้ได้” กล่าว Ramesh Srinivasan รองประธานบริหารฝ่ายระบบของ Bally Technologies “ความหลงใหลในนวัตกรรมของเราขับเคลื่อนโดยลูกค้า และเราทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกินความคาดหมายของลูกค้าในทุกสิ่งที่เราทำ”

นอกเหนือจากการแสดงผลเต็มรูปแบบและการสาธิตภาคปฏิบัติของเวอร์ชันล่าสุดของระบบการจัดการสล็อตและคาสิโนชั้นนำของอุตสาหกรรม SDS?, CMP?, MCC? และ MultiConnect การเน้นการแสดง ICE ของ Bally Systems จะมีดังต่อไปนี้:ดาวน์โหลดและกำหนดค่าจากส่วนกลางด้วยBally Command Center?

จุดเด่นที่โดดเด่นในการแสดงคือBally Command Centerซึ่งเป็นแกนกลางของโซลูชันบนเซิร์ฟเวอร์ของ Bally โซลูชันที่พร้อมดาวน์โหลดและกำหนดค่านี้ไม่เพียงแต่ให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เกมที่หลากหลายในชั้นคาสิโนเท่านั้น แต่ยังสามารถจัดการเนื้อหาบนเครือข่าย iVIEW และสามารถจัดการการอัปเดตซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

บนพื้นฐานของโปรโตคอล GSA แบบเปิด Bally Command Center จัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับรวมอุปกรณ์ที่ควบคุมแยกกันไว้ก่อนหน้านี้ภายใต้แอปพลิเคชันที่มีการจัดการหนึ่งตัวพร้อมวิซาร์ดที่ใช้งานง่าย นี่เป็นวิธีในการสร้างการกำหนดค่าพื้นที่เล่นเกมแบบไดนามิกที่จะเพิ่มประสบการณ์ของผู้เล่นให้สูงสุดและที่สำคัญที่สุดคือรายได้จากคาสิโนBally CoolSign?เปิดใช้งานการจัดการสื่อแบบรวมศูนย์

ระบบการจัดการสื่อทั่วทั้งสถานที่ให้บริการนี้ช่วยให้ผู้ควบคุมเกมสามารถควบคุมป้ายดิจิทัลทั้งหมดได้ตลอดการดำเนินการ และส่งข้อความที่ทรงพลังและสอดคล้องกันบนจอแสดงผลที่หลากหลายทั่วรีสอร์ทคาสิโน CoolSign เป็นโซลูชันการจัดการสื่อเดียวที่รวมเข้ากับ Bally Systems อย่างสมบูรณ์สำหรับโซลูชันการจัดการสื่อแบบ 360 องศาที่สมบูรณ์ แต่ CoolSign ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบของผู้ให้บริการเทคโนโลยีเกมรายอื่นได้อีกด้วยข้อมูลมากกว่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้ โชว์ ICE ของ Bally โปรดไปที่ICE Virtual Press Office ของเรา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ICE Totally Gaming โปรดไปที่ http://www.icetotallygaming.com/homeเกี่ยวกับ Bally Technologies, Inc.

ด้วยประวัติย้อนหลังไปถึงปี 1932 Bally Technologies ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสออกแบบ ผลิต ดำเนินการ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกม ระบบ และโซลูชั่นเทคโนโลยีขั้นสูงทั่วโลก สายผลิตภัณฑ์ของ Bally ได้แก่ สล็อตแมชชีนหมุนวงล้อ สล็อตวิดีโอ โปรเกรสซีฟแบบกว้าง และ Class II เกมและ

แพลตฟอร์มลอตเตอรีและการตัดสินใจจากส่วนกลาง ในฐานะบริษัทระบบเกมอันดับ 1 ของโลก Bally ยังนำเสนอโซลูชั่นการจัดการคาสิโน บัญชีสล็อต โบนัส ไร้เงินสด และการจัดการโต๊ะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Laura Olson-Reyes ผู้อำนวยการ ฝ่าย สื่อสารองค์กรที่ 702-584-7742 หรือเยี่ยมชมhttp://www.ballytech.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีข้อความ “คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ภายใต้การคุ้มครองที่สร้างขึ้นโดยข่าวดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ผล

ลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างจากที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ผลการดำเนินงานในอนาคตอาจได้รับผลกระทบอันเป็นผลมาจากความเสี่ยงหลายประการซึ่งมีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้ได้ ณ วันที่ของวันนี้เท่านั้น– บอลลี่ เทคโนโลยี อิงค์ –

Betty Boop?2010 King Features Syndicate, Inc./Fleischer Studios, Inc. ?Hearst Holdings, Inc./Fleischer Studios, Inc. BettyBoop.com

?2010 เพลย์บอย PLAYBOY และ RABBIT HEAD DESIGN เป็นเครื่องหมายการค้าของ Playboy และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Bally Gaming,Inc.CraveOnline จัดตั้งทีมขายในแคนาดาที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ19 มกราคม 2554 09:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออ

กโตรอนโต–( BUSINESS WIRE )– CraveOnline ( www.craveonline.com ) หนึ่งในไซต์ไลฟ์สไตล์สำหรับผู้ชายยุคใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้จัดตั้งทีมขายในแคนาดาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของบริษัทใน แคนาดา. นำโดย Michael Giles ผู้อำนวยการฝ่ายขายชาวแคนาดา เขาและทีมของเขาจะทำงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำเพื่อพัฒนาแคมเปญนวัตกรรมใน CraveOnline ต่อไป

“การมีทีมขายเฉพาะของแคนาดาในแคนาดา เราจะสามารถขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่เหล่านี้กับเอเจนซีและแบรนด์ต่างๆ ในขณะที่พัฒนาสิ่งใหม่ๆ และนำเสนอแคมเปญโฆษณาที่เจาะจงมากยิ่งขึ้นในตลาด”

ทวีตนี้แบรนด์ CraveOnline ประสบความสำเร็จอย่างมากในแคนาดา สร้างผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 2.4 มม. ในแต่ละเดือน (comScore, พฤศจิกายน 2010) จากตลาดนั้นเพียงอย่างเดียว ไซต์ตัดสินใจสร้างทีมขายในแคนาดาเพื่อมุ่งเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์ต่างๆ มากขึ้นเพื่อสร้างโซลูชันการโฆษณาแบบกำหนดเอง

David Cohn รองประธานอาวุโสฝ่ายขายของ CraveOnline กล่าวว่า “ด้วยการเติบโตและความสำเร็จอย่างมากในแคนาดากับแบรนด์ CraveOnline ก้าวต่อไปของเราคือการพัฒนาทีมขายในแคนาดาที่จะรักษาตำแหน่งของเราในฐานะจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ชายชั้นนำ” David Cohn รองประธานอาวุโส

ฝ่ายขายของ CraveOnline กล่าว “Michael Giles ผู้อำนวยการฝ่ายขายคนใหม่ของเรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเว็บไซต์ และเรามั่นใจว่าเขาจะนำทีมขายใหม่ไปสู่ความสำเร็จมากขึ้น”

Giles มาจาก Gorilla Nation ที่ซึ่งเขาเป็นผู้บริหารบัญชีอาวุโสที่มุ่งเน้นไปที่ไลฟ์สไตล์ชาย ซึ่งรวมถึงการขายคลังโฆษณาออนไลน์สำหรับ CraveOnline ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายขายของแคนาดา CraveOnline เขาจะรับผิดชอบการขยายทีมขายในแคนาดาเพื่อรักษาความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่และสำรวจผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่ในตลาด

“CraveOnline มีประวัติที่พิสูจน์แล้วสำหรับแคมเปญสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งสร้างขึ้นสำหรับแบรนด์ชั้นนำ เช่น TELUS, Labatt และ Volkswagon Canada” ไจลส์กล่าว “การมีทีมขายเฉพาะของแคนาดาในแคนาดา เราจะสามารถขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่เหล่านี้กับเอเจนซีและแบรนด์ต่างๆ ในขณะที่พัฒนาสิ่งใหม่ๆ และนำเสนอแคมเปญโฆษณาที่เจาะจงมากยิ่งขึ้นในตลาด”เกี่ยวกับ CraveOnline Media, LLC

เครฟออนไลน์ ( www.craveonline.com) เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์รอบปฐมทัศน์สำหรับชายหนุ่มอายุ 18-34 ปี ซึ่งมีวิดีโอ ภาพยนตร์ ทีวี ดนตรี กีฬา เกม รถยนต์ อารมณ์ขัน และอื่นๆ ในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เติบโตเร็วที่สุดบนเว็บ CraveOnline ดึงดูดผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำกัน

กว่า 35 ล้านคนต่อเดือนทั่วโลก CraveOnline มุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ได้รับเนื้อหาที่ทันสมัยและยอดเยี่ยมที่สุดบนเว็บ สำหรับผู้ลงโฆษณา โอกาสในการสนับสนุนและการผสานรวมความคิดสร้างสรรค์มีมากกว่าแบนเนอร์ เพื่อทำให้ข้อความทางการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ผู้โฆเปลี่ยนแปลงของประชากรและกลุ่มประชากรอื่นๆ การเข้าถึงตลาดทุนและการก่อหนี้ที่กู้ยืมมา ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่ได้มา; และความเสี่ยงที่เราอาจไม่บรรลุหรือคงไว้ซึ่งการประหยัดต้นทุนที่คาดไว้ ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือไม่สามารถคาดเดาได้อาจส่งผลเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการ ผลการ

ดำเนินงาน หรือความสำเร็จของบริษัทในอนาคต จากความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ข้อสันนิษฐาน และปัจจัยต่างๆ เหตุการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจไม่เกิดขึ้น คุณได้รับคำเตือนว่าอย่าเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งพูดตามวันที่ที่ระบุไว้

เท่านั้น หรือหากไม่ได้ระบุวันที่ไว้ ณ วันที่ในเอกสารนี้ ความเสี่ยงที่สำคัญอื่น ๆ ได้อธิบายไว้ในรายงานของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงในหัวข้อ “รายการ 1A ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของ CC Media Holdings ในแบบฟอร์ม

10-K ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของ CC Media Holdings ในแบบฟอร์ม 10-K ยกเว้นที่

ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของ CC Media Holdings ในแบบฟอร์ม 10-K ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ

แอตแลนตา–( บิสิเนส ไวร์ )–31 มกราคม 2554 สำนักงานกฎหมายแห่งชาติของ Gordon & Rees ยังคงขยายแพลตฟอร์มระดับชาติด้วยการเปิดสำนักงานในแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นสำนักงานแห่งที่ 18 ของบริษัท สำนักงานนี้เปิดโดยหุ้นส่วนสองคนคือ C. Anthony Mulrain และ Donald

M. Woodard ทนายความที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศทั้งคู่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “100 บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการบันเทิง” โดยRolling Outนิตยสารและผู้รับรางวัลความสำเร็จ “Top 40 Under Forty” คุณ Mulrain ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการสำนักงาน และยังเป็นผู้นำในแนวปฏิบัติด้าษณาแบรนด์แคนาดาล่าสุด ได้แก่ Labatt Breweries of Canada, Molson Coors Canada, Volkswagen Canada, TELUS, Sony Theatrical และ Paramount Pictures บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในลอสแองเจลิส โดยมีสำนักงานขายในนิวยอร์ก ชิคาโก

RedPairie เข้าซื้อกิจการ Shippers Commonwealth ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดการการขนส่ง SaaS (TMS) ชั้นนำ
การขยายอำนาจในการซื้อกิจการของโซลูชั่น RedPairie On-Demand Center สำหรับความต้องการด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าของผู้ขนส่งทุกขนาด

19 มกราคม 2554 08:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกแอตแลนตา–( BUSINESS WIRE )– RedPrairie Corporationผู้ให้บริการโซลูชั่นเพิ่มผลผลิต ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เสร็จสิ้นการซื้อกิจการของ Shippers Commonwealth (“ShipComm”) ซึ่งเป็น TMS ชั้นนำของ Software-as-a

-Service (“SaaS”) และผู้ให้บริการโซลูชั่นการขนส่งร่วมกัน การซื้อกิจการครั้งนี้จะเพิ่มโซลูชัน SaaS TMS ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและโปรแกรมการโฮสต์ไคลเอ็นต์ให้กับชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ RedPairie พร้อมด้วยพอร์ตโฟลิโอของเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าและทีมงานที่แข็งแกร่งของผู้

เชี่ยวชาญด้าน TMS ซึ่งให้บริการจัดส่ง สนับสนุน และขยายโปรแกรมสำหรับลูกค้าทุกขนาด การซื้อกิจการครั้งนี้สร้างบริษัทซอฟต์แวร์เพียงแห่งเดียวที่มีชุดโปรแกรม On-Demand ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ TMS, WMS และโปรแกรม Workforce Management สำหรับการดำเนินงานระดับองค์กรทุกขนาดและทุกระดับความซับซ้อน